Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

3.1

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-03-29 do: 2019-04-29
Wyniki naboru

23.09.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie.

Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu z kwoty 3 643 430,00 EURO do 13 982 365,77 EURO, co w PLN po kursie przeliczeniowym EUR/PLN na poziomie 4,3809 z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie, stanowi zwiększenie z 15 632 135,42 PLN do 61 255 346,20 PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 17 Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.

Zmiany obowiązują od 23.09.2019 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek – piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów, z zastrzeżeniem ust. 3:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje kultury, rynku pracy;
 • jednostki naukowe;
 • uczelnie.

2. W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony w ust. 1.

3. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu, o których mowa w:

 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zasada ta dotyczy również partnerów w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących) e-usług publicznych (w relacjach, A2B i A2C) bazujących na informacji sektora publicznego. Cele działania realizowane w ramach następujących typów przedsięwzięć:

 1. Budowa systemów informacji przestrzennej:
 • rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej;
 • digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych;
 • tworzenie inteligentnych przewodników/map.

2. Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego:

 • rozwój zasobów publicznych  poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK
 • zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi;
 • uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji;
 • zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.)

3. E-administracja:

 • uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej).
   

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 632 136,42 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  – obowiązuje od 23.09.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

e-mail lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

lub

nabory.cyfryzacja@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 93 85

89 521 96 52

89 521 96 21

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 23.09.2019 r.

2019-09-23

Ogłoszenie – obowiązuje od 23.09.2019 r.

2019-09-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-02-25

Wytyczne ministerialne

2019-02-25

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS