konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.2

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-05-20 do: 2019-06-07
Wyniki naboru

5 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu.

Poniżej lista wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (podrozdział 6.5) o uszeregowaniu projektów na liście ocenionych projektów decyduje ocena merytoryczna strategiczna punktowa.

Komunikaty

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu, która dotyczy zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, znacznie przekroczyła alokację przewidzianą w Regulaminie konkursu. W celu dofinansowania większej ilości pozytywnie ocenionych wniosków IOK podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji.

Zgodnie z Regulaminem konkursu pierwotna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła 10 108 404,31 PLN (z czego wkład UE wynosił 9.400.816,01 PLN zaś Budżet Państwa wynosił 707 588,30 PLN). Wskazana alokacja, ze względu na niską wartość Budżetu Państwa, pozwoliłaby na dofinansowanie niewielkiej liczby projektów. Z tego powodu IOK podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty do wyczerpania środków BP (w ramach tego poddziałania). Oznacza to zwiększenie pierwotnej alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów o kwotę 2 304 438,33 PLN co łącznie stanowi 12 412 842,64 PLN

Powyższa zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu:

 • W Regulaminie konkursu w rozdziale 2 Podstawowe informacje o konkursie, Podrozdziale 2.3 Kwota przeznaczona na konkurs, dodaje się pkt 1 w brzmieniu: „W ramach Poddziałania 11.1.2 IZ RPO WiM 2014–2020 dopuszcza, w razie potrzeby, możliwość dokonania przesunięć między alokacją przeznaczoną na projekty o charakterze rewitalizacyjnym a ogólną pulą środków”.
 • Zmienia się numerację dotychczasowych punktów: 1, 2, 3, 4 i 5 odpowiednio na: 2, 3, 4, 5 i 6.


Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów. Planowany termin dokonania oceny merytorycznej to 30 sierpnia 2019 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej związane jest ze spiętrzeniem zadań realizowanych w ramach równolegle prowadzonych konkursów (w ramach Poddziałania 11.1.1 i 11.2.3).

Informujemy o zmianie załącznika nr 11 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej do Regulaminu konkursu.

W związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika Nr 11 do Regulaminu konkursu do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zaktualizowano całą treść załącznika Nr 11.

Zmiany polegają na modyfikacji zapisów dotyczących sposobu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przez usunięcie wymogów dotyczących czasu i wymiaru zatrudnienia.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 4 czerwca 2019 r. tj. od podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów:

Błędy techniczne:

 • nieprawidłowo wypełnione pole 1.25 wniosku „Typ projektu” – w ramach tego konkursu ocenie będą podlegały wyłącznie projekty typu „rewitalizacyjny” albo „inny” – szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu w podrozdziale 3.5 Grupa docelowa konkursu i miejsce realizacji projektu;
 • nieprawidłowo wypełnione pole 1.28 wniosku „Powiązanie ze strategiami” – należy wybrać „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”;
 • nieprawidłowo wypełnione pole 2.1 wniosku „Nazwa Wnioskodawcy” – należy podać pełną nazwę wnioskodawcy, jeśli za realizację projektu będzie odpowiadać jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej, jako dane wnioskodawcy należy podać dane dotyczące nadrzędnej JST np. gminy czy powiatu. Informację dotyczące podległej jednostki organizacyjnej realizującej projekt należy uwzględnić w polu 2.10 wniosku „Jednostka realizująca projekt”;
 • brak podpisów w części VII wniosku „Oświadczenie” – sprawdź, czy podpisy złożyły wszystkie osoby wymienione w polu 2.11 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących
  w imieniu Wnioskodawcy). Nie zapomnij o pieczęci instytucji oraz o tym, że podpis powinien być czytelny, a w przypadku podpisu nieczytelnego należy pamiętać o pieczątce imiennej. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dodatkowo wymagany jest podpis osób wskazanych w polu2.14 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera);
 • przedstawienie niepełnych danych dotyczących Wnioskodawcy lub Partnera, np. w polu 2.9 niewpisanie nazwy ulicy, kodu pocztowego lub numeru telefonu;
 • brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami – Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wersji papierowej wniosku w wyznaczonym terminie wraz z niezbędnymi załącznikami;
 • wykazywanie w polu 6.1.6 „Uzasadnienie kosztów” treści niezwiązanych z uzasadnieniem kosztów budżetowych (np. dokończenie opisu zadań, dokończenie opisu grupy docelowej);
 • pisanie wniosku skrótami (wniosek jest nieczytelny i niezrozumiały w swojej treści);
 • pisanie wniosku metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki grupy docelowej, jej liczebności, miejsca realizacji projektu itp.

Błędy merytoryczne:

Przy opisie grupy docelowej:

 • nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn, zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami, zasada zrównoważonego rozwoju) – kwestie te zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu w podrozdziale 3.5.3 Główne zasady horyzontalne;
 • podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie Powiatu X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji);
 • brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i danych pochodzących z badań własnych;
 • podawanie danych jakościowych, które nie dotyczą konkretnego problemu lub konkretnego obszaru lub używanie ogólnych sformułowań w celu diagnozy problemu, potrzeb uczestników i barier na jakie napotykają;
 • w przypadku wskazania barier na jakie napotykają potencjalni uczestnicy projektu brak informacji na temat sposób ich niwelowania;
 • brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych;
 • wskazywanie deklaratywnych informacji/stwierdzeń dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które są niewystarczające, bowiem nie wynika z nich, w jaki sposób faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn (np. projekt będzie realizował założenia równościowe”, „projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn”, „wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na płeć”).

Przy opisie sposobu rekrutacji:

 • brak wskazania w jaki sposób będą prowadzone działa informacyjnopromocyjne; sposobów przekazywania informacji o projekcie; informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników;
 • sposobu zgłaszania się potencjalnych uczestników projektu;
 • niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej;
 • brak informacji czy dostęp do projektu będą miały w równym stopniu osoby z niepełnosprawnościami.

Przy opisie wskaźników realizacji projektu:

 • brak informacji na temat sposobu pomiaru wskaźników (np. analiza dokumentów);
 • niezgodne z Regulaminem konkursu momenty pomiaru wskaźników, źródła do ich pomiaru i wartości docelowe;
 • brak wskaźników wskazanych w Regulaminie konkursu jako obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych);
 • brak podziału wartości docelowych wskaźników uwzględniającego płeć;
 • błędne wykazywanie tych samych zapisów przy opisie “źródła do pomiaru wskaźnika oraz “sposobu pomiaru wskaźnika”.

Przy opisie zadań i harmonogramie realizacji projektu:

 • szczegółowy opis zadań nie jest spójny z harmonogramem projektu (np. okresy realizacji zadań nie pokrywają się z okresami wskazanymi w harmonogramie);
 • brak uwzględnienia w harmonogramie etapu rekrutacji uczestników;
 • planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii);
 • brak racjonalności zaplanowanych działań (np. planowanie w projekcie zbyt wielu zajęć wyjazdowych, które są bardzo kosztochłonne, lecz nie przekłada się to na efektywność wsparcia);
 • opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia);
 • brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia;
 • brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wykazywana zbyt niska intensywność oferowanych form wsparcia wobec uczestników.

 

Przy opisie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

 • uzasadnienie wyboru Partnera do realizacji zadania nie przywołuje dlaczego dokonano takiego wyboru (jak wybór Partnera przyczyni się do sprawniejszej realizacji projektu);
 • uzasadnienie wyboru Partnera nie koresponduje z pozostałymi częściami wniosku (tj. w szczegółowym budżecie projektu brak symbolu Partnera przy zadaniu, za którego realizację będzie odpowiedzialny/ współodpowiedzialny);
 • angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • przedstawianie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań);
 • wskazywanie wymiaru zaangażowania kadry merytorycznej w projekcie niespójnego z opisem zadań;
 • opis zakresu obowiązków wskazuje na katalog kosztów pośrednich (np. pracownik ma być odpowiedzialny za monitoring realizacji wsparcia, nadzór merytoryczny nad realizacją wsparcia, rekrutację uczestników do projektu);

Przy konstruowaniu budżetu projektu:

 • zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od tych zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych (Załącznik do Regulaminu konkursu);
 • w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;
 • brak uzasadnienia dla poszczególnych wydatków (np. zakupu środków trwałych);
 • pozycje kosztowe zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2019 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2020 rok);
 • brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Konkurs jest konkursem o typie „innym” (ogólnym) i o typie „rewitalizacyjnym”. W ramach konkursu o typie „rewitalizacyjnym” program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

TYP projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

20 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 czerwca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie: 20.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów typu „rewitalizacyjny” dołączyć trzeba wyciąg z programu rewitalizacji.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 1. Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 •  zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 •  poradnictwa*,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 •  treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 •  usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

        b. Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje  i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 •  aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •  poradnictwa*,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 •  staży,
 •  praktyk zawodowych,
 •  uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe;

        c. Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 •  zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

        d. Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 •  programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia;
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

* Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – dla projektów OPS i PCPR; • 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – dla pozostałych podmiotów publicznych i niepublicznych; • 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 108 404,31 złotych, w tym na projekty o typie rewitalizacyjnym – 3 272 796,53 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 5.11.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna od 28.10.2019 r. do 4.11.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

E-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

E-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

E-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Dodatkowo, na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 5.11.2019 r.

2019-11-05

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (28.10.2019 r. – 4.11.2019 r.)

2019-10-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-06-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-04-17

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.