konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.4

Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-05-20 do: 2019-06-07
Wyniki naboru

28 października 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wraz z informacją o składzie Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z Podrozdziałem 6.5 i 6.6 Regulaminu konkursu o uszeregowaniu projektów na liście ocenionych projektów decyduje ocena merytoryczna strategiczna punktowa.

Komunikaty

Informujemy o wydłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów. Planowany termin dokonania oceny merytorycznej to 30 sierpnia 2019 r.

Zmiana związana jest ze spiętrzeniem zadań realizowanych w ramach równolegle prowadzonych konkursów (w ramach Poddziałania 11.1.1 i 11.2.3).

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów:

Błędy techniczne:

 • nieprawidłowo wypełnione pole 1.25 wniosku „Typ projektu” – w ramach tego konkursu ocenie będą podlegały wyłącznie projekty typu „rewitalizacyjny” albo „inny” – szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu w podrozdziale 3.5 Grupa docelowa konkursu i miejsce realizacji projektu;
 • nieprawidłowo wypełnione pole 1.28 wniosku „Powiązanie ze strategiami” – należy wybrać „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”;
 • nieprawidłowo wypełnione pole 2.1 wniosku „Nazwa Wnioskodawcy” – należy podać pełną nazwę wnioskodawcy, jeśli za realizację projektu będzie odpowiadać jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej, jako dane wnioskodawcy należy podać dane dotyczące nadrzędnej JST np. gminy czy powiatu. Informację dotyczące podległej jednostki organizacyjnej realizującej projekt należy uwzględnić w polu 2.10 wniosku „Jednostka realizująca projekt”;
 • brak podpisów w części VII wniosku „Oświadczenie” – sprawdź, czy podpisy złożyły wszystkie osoby wymienione w polu 2.11 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy). Nie zapomnij o pieczęci instytucji oraz o tym, że podpis powinien być czytelny, a w przypadku podpisu nieczytelnego należy pamiętać o pieczątce imiennej. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dodatkowo wymagany jest podpis osób wskazanych w polu2.14 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera);
 • przedstawienie niepełnych danych dotyczących Wnioskodawcy lub Partnera, np. w polu 2.9 niewpisanie nazwy ulicy, kodu pocztowego lub numeru telefonu;
 • brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami – Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wersji papierowej wniosku w wyznaczonym terminie wraz z niezbędnymi załącznikami;
 • wykazywanie w polu 6.1.6 „Uzasadnienie kosztów” treści niezwiązanych z uzasadnieniem kosztów budżetowych (np. dokończenie opisu zadań, dokończenie opisu grupy docelowej);
 • pisanie wniosku skrótami (wniosek jest nieczytelny i niezrozumiały w swojej treści);
 • pisanie wniosku metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki grupy docelowej, jej liczebności, miejsca realizacji projektu itp.

Błędy merytoryczne:

Przy opisie grupy docelowej:

 • nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn, zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami, zasada zrównoważonego rozwoju) – kwestie te zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu w podrozdziale 3.5.3 Główne zasady horyzontalne;
 • podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie Powiatu X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji);
 • brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i danych pochodzących z badań własnych;
 • podawanie danych jakościowych, które nie dotyczą konkretnego problemu lub konkretnego obszaru lub używanie ogólnych sformułowań w celu diagnozy problemu, potrzeb uczestników i barier na jakie napotykają;
 • w przypadku wskazania barier na jakie napotykają potencjalni uczestnicy projektu brak informacji na temat sposób ich niwelowania;
 • brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych;
 • wskazywanie deklaratywnych informacji/stwierdzeń dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które są niewystarczające, bowiem nie wynika z nich, w jaki sposób faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn (np. projekt będzie realizował założenia równościowe”, „projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn”, „wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na płeć”).

Przy opisie sposobu rekrutacji:

 • brak wskazania w jaki sposób będą prowadzone działa informacyjnopromocyjne; sposobów przekazywania informacji o projekcie; informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników;
 • sposobu zgłaszania się potencjalnych uczestników projektu;
 • niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej;
 • brak informacji czy dostęp do projektu będą miały w równym stopniu osoby z niepełnosprawnościami.

Przy opisie wskaźników realizacji projektu:

 • brak informacji na temat sposobu pomiaru wskaźników (np. analiza dokumentów);
 • niezgodne z Regulaminem konkursu momenty pomiaru wskaźników, źródła do ich pomiaru i wartości docelowe;
 • brak wskaźników wskazanych w Regulaminie konkursu jako obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych);
 • brak podziału wartości docelowych wskaźników uwzględniającego płeć;
 • błędne wykazywanie tych samych zapisów przy opisie “źródła do pomiaru wskaźnika oraz “sposobu pomiaru wskaźnika”.

Przy opisie zadań i harmonogramie realizacji projektu:

 • szczegółowy opis zadań nie jest spójny z harmonogramem projektu (np. okresy realizacji zadań nie pokrywają się z okresami wskazanymi w harmonogramie);
 • brak uwzględnienia w harmonogramie etapu rekrutacji uczestników;
 • planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii);
 • brak racjonalności zaplanowanych działań (np. planowanie w projekcie zbyt wielu zajęć wyjazdowych, które są bardzo kosztochłonne, lecz nie przekłada się to na efektywność wsparcia);
 • opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia);
 • brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia;
 • brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wykazywana zbyt niska intensywność oferowanych form wsparcia wobec uczestników.

 

Przy opisie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

 • uzasadnienie wyboru Partnera do realizacji zadania nie przywołuje dlaczego dokonano takiego wyboru (jak wybór Partnera przyczyni się do sprawniejszej realizacji projektu);
 • uzasadnienie wyboru Partnera nie koresponduje z pozostałymi częściami wniosku (tj. w szczegółowym budżecie projektu brak symbolu Partnera przy zadaniu, za którego realizację będzie odpowiedzialny/ współodpowiedzialny);
 • angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • przedstawianie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań);
 • wskazywanie wymiaru zaangażowania kadry merytorycznej w projekcie niespójnego z opisem zadań;
 • opis zakresu obowiązków wskazuje na katalog kosztów pośrednich (np. pracownik ma być odpowiedzialny za monitoring realizacji wsparcia, nadzór merytoryczny nad realizacją wsparcia, rekrutację uczestników do projektu);

Przy konstruowaniu budżetu projektu:

 • zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od tych zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych (Załącznik do Regulaminu konkursu);
 • w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;
 • brak uzasadnienia dla poszczególnych wydatków (np. zakupu środków trwałych);
 • pozycje kosztowe zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2019 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2020 rok);
 • brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.
Konkurs jest konkursem o typie „innym” (ogólnym) i o typie „rewitalizacyjnym”. W ramach konkursu o typie „rewitalizacyjnym” program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

Konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

20.05.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7.06.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

Poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

 • Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 
 • Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie: od 20.05.2019 r. do 07.06.2019 r.


Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów typu „rewitalizacyjny” dołączyć trzeba Wyciąg z programu rewitalizacji. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jak i miejsca realizacji projektu znajdują się w podrozdziale 3.3 i 3.5 Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

a)         Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;

b)         Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;

c)         Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);

d)         Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);

e)         Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;

f)         Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);

g)         Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;

h)         Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;

i)          Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

j)          Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;

k)         Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);

l)          Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);

m)       Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);

n)         Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;

o)         Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;

p)         Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;

q)         Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;

r)         Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;

s)         Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;

t)          Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);

u)         Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);

v)         Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 674 317,26 zł (w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym wynosi – 2 181 864,38 PLN)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy wysyłać za pośrednictwem formularza dostępnego pod konkursem (anonimowy formularz on-line).

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichvw Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77


Godziny pracy punktów:
poniedziałek 8.00–18:00, wtorek–piątek 7.30–15.30
 

Dodatkowo na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem lub beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-04-16

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.