Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.2

Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna. Konkurs nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-09-30 do: 2019-10-31
Komunikaty
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że zwiększeniu uległa alokacja z kwoty 1 164 307,00 EURO do 1 882 774,52 EURO. Zmiany obowiązują od 24.03.2020 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.2 Infrastruktura socjalna


Konkurs nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek–piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej),
 • jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym),
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. inwestycje w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej (z wyłączeniem budowy nowych obiektów), przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – wraz  z wyposażeniem;
 2. inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne), sprzyjających zmianom zachowań społecznych – wraz z wyposażeniem;
 3. inwestycje w infrastrukturę socjalną (z wyłączeniem budowy nowych obiektów), służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie poprzez m.in. tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych w tym treningowych, dziennych domów pomocy (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020) – wraz z wyposażeniem.

 

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:

 1.  - OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
 2.  - OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 996 274,20 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.03.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Czerepaniak k.czerepaniak@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 96 38

 

lub

Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77


Godziny pracy punktów:

poniedziałek 8.00–18.00, wtorek–piątek 7.30–15.30

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 24.03.2020 r.

2020-03-25

Pełna dokumentacja konkursowa – wersja archiwalna (po poprawieniu omyłki pisarskiej)

2019-08-30

Pełna dokumentacja konkursowa – wersja archiwalna (z omyłką pisarską)

2019-08-29

Wytyczne ministerialne

2019-08-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS