Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Efektywność energetyczna z unijnym dofinansowaniem

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów, mających na celu jak najefektywniejsze wytwarzanie energii. Wsparcie - w sumie blisko 31 mln zł otrzymały trzy projekty.

O dofinansowanie w konkursie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

Wsparcie można było uzyskać m.in. na budowę lub przebudowę: jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji, jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE, jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji, przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, a także sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014–2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii), konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19.

Lista projektów wybranych do dofinansowania na stronie konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS