Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Więcej pieniędzy na włączenie społeczne

Zarząd województwa zdecydował dziś (5 listopada) o zwiększeniu środków na dofinansowanie projektów, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014–2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Zwiększona pula środków dotyczy dwóch konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych w nich projektów znacznie przekroczyła przewidzianą alokację. Dzięki zwiększeniu puli środków z 17 mln zł do prawie 32 mln zł w pierwszym konkursie (poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe) dofinansowanie uzyska 47 projektów, 28 zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Drugi konkurs dotyczył projektów, których uczestnikami będą osoby mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn (poddziałanie 11.1. 2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn). Po zwiększeniu kwoty dofinansowania z 10,1 mln zł do 12,4 mln zł i przesunięciu 3,3 mln zł wewnątrz poddziałania, 10 projektów otrzyma dofinansowanie, a 29 zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

W efekcie, dzięki unijnemu wsparciu w sumie blisko 48 mln zł, zostanie zrealizowanych kolejnych 57 projektów, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS