Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.2

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-01-13 do: 2020-01-31
Wyniki naboru

4 maja 2021 r. przyjęliśmy uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, gdzie w wyniku dostępności alokacji przeznaczonej na konkurs 7 dodatkowych projektów zostało wybranych do dofinansowania. Jednocześnie kwota alokacji została zwiększona do 12 427 854,63 zł.

6 października 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę ocenionych przez KOP projektów, zaktualizowaną o rozstrzygnięcie procedury odwoławczej w ramach konkursu. Jednocześnie kwota alokacji przeznaczona na konkurs została zwiększona do 9 859 168,83 złotych.

7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20.

Przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu. W ramach zwiększonej alokacji w konkursie, 26 projektów zostało wybranych do dofinansowania.

Komunikaty

29.04.2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach konkursu. Kolejnym etapem są negocjacje, które będą prowadzone do wyczerpania kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów o typie ogólnym oraz rewitalizacyjnym, rozpoczynając od projektów, które uzyskały najwyższą ocenę zgodności ze Strategią ZIT.

Aktualnie trwa sukcesywna wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji. W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria w ramach przedmiotowego konkursu.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem informujemy o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie.

Informujemy, że w ogłoszeniu o konkursie, regulaminie konkursu oraz jego załącznikach zmienia się oznaczenie konkursu:
z RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/19 na RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20.


W wyniku braku funkcjonalności systemu LSI MAKS2 niemożliwe jest wprowadzenie oznaczenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu o numerze RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/19, ponieważ faktyczny nabór rozpocznie się dopiero w styczniu 2020 r. Brak wspomnianej funkcjonalności wynika z reguł określanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla wymiany danych między Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL2014 a LSI MAKS2. Dlatego też konieczne jest dokonanie zmiany w oznaczeniu numeru naboru.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 17 grudnia 2019 r., i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Planujemy we wniosku na konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 objąć wsparciem wszystkie gminy wchodzące w skład MOF Olsztyn. W związku z tym przy zaznaczeniu miejsca realizacji projektu w generatorze nie wiemy, którą opcję wybrać w przypadku gminy Barczewo. Mamy do wyboru:

 • Barczewo (gmina miejsko-wiejska)
 • Barczewo (miasto)
 • Barczewo (obszar wiejski)

Czy, jeśli zaznaczymy gminę miejsko-wiejską oraz obszar wiejski, to będzie to poprawne?

 

Odpowiedź

Gmina Barczewo to obszar miejsko-wiejski. Ponieważ system LSI MAKS 2 rozbija ten obszar na „Barczewo (miasto)” i „Barczewo (obszar wiejski)”, to w polu 1.13 wniosku „Miejsce realizacji projektu” zaznaczenie wszystkich trzech obszarów będzie poprawne.

Podsumowując: przy wsparciu osób pochodzących z wszystkich gmin wchodzących w skład MOF Olsztyn, w systemie LSI MAKS 2 należy wybrać następujące opcje:

 • warmińsko-mazurskie
 • olsztyński
 • Barczewo (gmina miejsko-wiejska)
 • Barczewo (miasto)
 • Barczewo (obszar wiejski)
 • Dywity (gmina wiejska)
 • Gietrzwałd (gmina wiejska)
 • Jonkowo (gmina wiejska)
 • Purda (gmina wiejska)
 • Stawiguda (gmina wiejska)
 • Olsztyn (cały powiat) – traktując ten obszar jako miasto Olsztyn.
Informacje

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

 

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Konkurs jest konkursem o typie „innym” (ogólnym) i o typie „rewitalizacyjnym”. W ramach konkursu o typie „rewitalizacyjnym” program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

Konkurs dopuszcza realizację wyłącznie projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (w których wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000,00 EUR, tj. 432 120,00 PLN – zgodnie z kursem na grudzień 2019 r.).

TYP projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

 

Zmiana numeru konkursu z RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/19 na RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 (17.12.2019 r.).

Termin, od którego można składać wnioski

13.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej:

 • Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 
 • Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie: od 13.01.2020 r. do 31.01.2020 r.
Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów typu „rewitalizacyjny” dołączyć trzeba: Wyciąg z programu rewitalizacji.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 1. społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe;

3. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 •  zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

4. zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 •  programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia;
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

* Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 000 000,00 złotych, w tym na projekty o typie rewitalizacyjnym – 2 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – 17.12.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – 17.12.2019 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – 17.12.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:


W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy przesyłać za pomoca zamieszczonego pod konkursem anonimowego formularza on-line.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Dodatkowo na stronie internetowej programu funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 17.12.2019 r.

2019-12-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-12-11

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.