Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.4

Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-01-13 do: 2020-01-31
Wyniki naboru

06 października 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania (w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie.

7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu. W ramach zwiększonej alokacji w konkursie 11 projektów zostało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

29.04.2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach konkursu. Kolejnym etapem są negocjacje, które będą prowadzone do wyczerpania kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów o typie ogólnym oraz rewitalizacyjnym, rozpoczynając od projektów, które uzyskały najwyższą ocenę zgodności ze Strategią ZIT.

Aktualnie trwa sukcesywna wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji. 

Komunikaty

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem informujemy o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków.

W wyniku ponownej analizy zapisów Regulaminu konkursu stwierdzono, że w rozdziale 6 Proces wyboru projektów w podrozdziale 6.5 Zakończenie i rozstrzygnięcie konkursu wskazano nieprecyzyjne zapisy, które dotyczą kryteriów rozstrzygających o kolejności umieszczenia projektów na liście wszystkich ocenionych projektów, będące w sprzeczności z załącznikiem nr 9 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia do regulaminu konkursu.

Ponadto we wskazanym podrozdziale występują oczywiste omyłki w zakresie odwołania do jego poszczególnych sekcji, które wpływają na czytelność tekstu. W związku z tym dokonano aktualizacji regulaminu konkursu w tym zakresie.

Powyższe zmiany obowiazują od 3 lutego 2020 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy, że w ogłoszeniu o konkursie, regulaminie konkursu oraz jego załącznikach zmienia się oznaczenie konkursu:
z RPWM.11.02.04-IZ.00-28-002/19 na RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20.


W wyniku braku funkcjonalności systemu LSI MAKS2 niemożliwe jest wprowadzenie oznaczenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu o numerze RPWM.11.02.04-IZ.00-28-002/19, ponieważ faktyczny nabór rozpocznie się dopiero w styczniu 2020 r. Brak wspomnianej funkcjonalności wynika z reguł określanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla wymiany danych między Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL2014 a LSI MAKS2. Dlatego też konieczne jest dokonanie zmiany w oznaczeniu numeru naboru.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 17 grudnia 2019 r., i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informacje
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Czy jeśli projekt jest komplementarny z programem rządowym Senior +, to czy wkład własny wnoszony przez JST do projektu EFS może pochodzić ze środków Senior+?

Odpowiedź 1:

Nie, ponieważ zgodnie z Podrozdziałem 6.7 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 byłoby to podwójne finansowanie wydatków (dalej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków).

 

Pytanie 2:

Czy w ramach projektu można zaplanować wyłącznie usługi wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych?

Odpowiedź 2:

Wskazana w pytaniu kwestia dotyczy etapu oceny merytorycznej projektu, w związku z czym nie ma możliwości udzielenia wiążącej odpowiedzi na tym etapie. Należy mieć na uwadze, że wsparcie powinno być zaplanowane zgodnie z Regulaminem konkursu i kryteriami wyboru projektów (m.in. wymóg zastosowania 3 form wsparcia w stosunku do każdego uczestnika projektu).

 

Pytanie 3:

Czy tworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętów pielęgnacyjnych musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących inne wsparcie w ramach projektu, czy dopuszczalne jest korzystanie z wypożyczalni przez osoby nie objęte innym wsparciem w projekcie?

Odpowiedź 3:

Wydatki kwalifikowalne w okresie trwania projektu mogą dotyczyć wyłącznie osób objętych w nim wsparciem. Zgodnie z Sekcją 6.12.1 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków „wydatki poniesione na zakup środków trwałych (...) mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.”. Jeżeli Wnioskodawca chciałby wykorzystywać finansowany ze środków projektu sprzęt do innych celów niż wyłącznie realizacja projektu to należy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazać to i dokonać wyliczenia kosztów pozyskania tego sprzętu w oparciu o faktyczne wykorzystanie w projekcie.
W innym przypadku całość kosztów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu zostałaby uznana na etapie kontroli za koszty niekwalifikowalne podlegające zwrotowi.

 

Pytanie 4:

Czy ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania korzystać mogą osoby z niepełnosprawnościami?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 pkt 1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne CT9) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Definicja tego pojęcia znajduje się w roz. 3 pkt 16 Wytycznych CT9. Osobami tymi mogą być również osoby z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że w przypadku projektów skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bardzo ważnym elementem projektu powinna być diagnoza (czy dana osoba spełnia kryteria określone w definicji).

 

Pytanie 5:

Jak definiowane jest „miejsce zamieszkania” w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych? Czy mogą one być realizowane w ośrodku wsparcia/ośrodku rehabilitacyjnym na terenie gminy, w której mieszka uczestnik projektu, czy tylko i wyłącznie w mieszkaniu/domu osoby objętej takim rodzajem wsparcia?

Odpowiedź 5:

W załączniku nr 1 do Wytycznych CT9 w sekcji 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w pkt 4 wskazano, że usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zasady te, zgodnie z ww. załącznikiem, sekcja 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  pkt 2, mają zastosowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Miejsce realizacji usług opiekuńczych będzie więc zależne od różnych czynników i powinno wynikać z indywidualnej diagnozy uczestników. Nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie powinny one być realizowane. Należy jednakże pamiętać o cechach usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej (słownik pojęć Wytycznych CT9) oraz o potrzebach uczestników projektu.

 

Pytanie 6:

Czy w ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, jeśli liczba miejsc nie przekracza 30?

Odpowiedź 6:

Jest to możliwie, jednakże należy pamiętać, że to na etapie oceny merytorycznej projekt będzie szczegółowo weryfikowany pod kątem spełnienia określonych warunków przewidzianych dla takiej formy wsparcia i kryteriów wyboru projektów. Mogą mieć również zastosowanie inne regulacje (w tym przepisy prawa powszechnie obowiązującego), które wskazują dodatkowe warunki, ponad te określone w Regulaminie i jego załącznikach.

 

Pytanie 7:

Czy możliwe jest finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu skierowanego na wsparcie rodzin, bez konieczności tworzenia placówki wsparcia dziennego?

Odpowiedź 7:

Placówka wsparcia dziennego jest formą wsparcia rodzinny w opiece i wychowaniu dziecka przewidzianą w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do jej stosowania są zobowiązane podmioty określone w art. 18 ust. 2 tej ustawy. Inne podmioty (art. 9 pkt 1 ww. ustawy) realizujące działania na rzecz rodziny i dzieci na własny rachunek (na podstawie zapisów statutowych lub równoważnych ze statutem) powinny realizować wsparcie o standardzie co najmniej zbliżonym do wymogów ustawowych, lecz nie są zobowiązane do stosowania ustawy w tym zakresie.

 

Pytanie 8:

Czy w ramach projektu można finansować szkolenia dla kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy?

Odpowiedź 8:

Nie, takie działania nie mogą być finansowane w ramach projektu.

 

Pytanie 9:

Czy w ramach opieki wytchnieniowej można finansować zakup usług zewnętrznych w prywatnym domu opieki?

Odpowiedź 9:

Kwestię tą należy przeanalizować pod kątem tego jakie usługi zewnętrzne zaplanowano zlecić podmiotowi zewnętrznemu oraz wymogi określone przez wytyczne CT9 w zakresie usług opiekuńczych (m.in. pkt 2 oraz 3 Podrozdziału 6.2), a także obowiązek zachowania trwałości rezultatów projektu (instytucjonalna gotowość do świadczenia usług).

 

Pytanie 10:

Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu?

Odpowiedź 10:

Środek transportu jest środkiem trwałym (zgodnie z definicją środków trwałych z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Dlatego też, przy analizowaniu takiego wydatku należy mieć na względnie m.in. zapisy Podrozdziału 6.12 oraz sekcji 6.12.1 ww. wytycznych. Wydatek taki musi być więc m.in. niezbędny do realizacji projektu, zasadny, zgodny z celem projektu oraz pozyskany w sposób najbardziej efektywny dla danego przypadku. Kwalifikowalność takiego wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Należy również zwrócić uwagę, że zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że taki wydatek może zostać na etapie oceny merytorycznej projektu uznany za niekwalifikowalny, ze względu właśnie na wspomniane w poprzednim akapicie aspekty (relacja nakład/rezultat).

 

Pytanie 11:

Czy w ramach projektu można zakupić lokal mieszkalny, w którym ma funkcjonować mieszkanie wspomagane/chronione?

Odpowiedź 11:

Nieruchomość jest środkiem trwałym (zgodnie z definicją środków trwałych z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Dlatego też, przy analizowaniu takiego wydatku należy mieć na względnie m.in. zapisy Podrozdziału 6.12 oraz sekcji 6.12.1 ww. wytycznych. Wydatek taki musi być więc m.in. niezbędny do realizacji projektu, zasadny, zgodny z celem projektu oraz pozyskany w sposób najbardziej efektywny dla danego przypadku. Kwalifikowalność takiego wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Należy również zwrócić uwagę, że zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że taki wydatek może zostać na etapie oceny merytorycznej projektu uznany za niekwalifikowalny, ze względu właśnie na wspomniane w poprzednim akapicie aspekty (relacja nakład/rezultat).

 

Pytanie 12:

Czy w ramach projektu można sfinansować wymagane dla osoby prowadzącej klub seniora 20 godzinne szkolenie?

Odpowiedź 12:

Nie, takie działania nie mogą być finansowane w ramach projektu.

 

Pytanie 13:

Na podstawie jakich dokumentów należy kwalifikować do projektu osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będące grupą docelową? Czy wymagane jest zaświadczenie lekarza?

Odpowiedź 13:

Do określenia stopnia niesamodzielności stosowane są np. skala Barthel, skala ADL. Dokumenty (ich rodzaj, zakres informacji itp.) potwierdzające status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowania powinny być zgodne z metodologią zastosowanego sposobu badania uczestnika projektu. Jeżeli więc konieczne będzie zaświadczenie lekarza to należy taki dokument wskazać w opisie sposobu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Pytanie 14:

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Odpowiedź 14:

Tak, jednakże należy mieć na uwadze, że wartości te muszą dalej odpowiadać zdiagnozowanej sytuacji w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Pytanie 15:

Czy możliwym jest tworzenie w ramach projektu mieszkań wytchnieniowych? Z założenia było by to miejsce, gdzie rodzice dorosłych dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie mogą zostawić swoje pociechy, na kilka dni, pod opieką wyspecjalizowanych opiekunów.

Zgodnie z wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków RPO WiM na lata 2014-2020 (strona 42):

„W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, IZ RPO umożliwia tworzenie miejsc pobytu okresowego (opieka wytchnieniowa) lub stałego. Usługi świadczone w mieszkaniach wspieranych pobytu okresowego nie mogą mieć charakteru jedynie turnusów rehabilitacyjnych.”

Odpowiedź 15:

Jest to możliwe, jednakże należy pamiętać, że to na etapie oceny merytorycznej projekt będzie szczegółowo weryfikowany pod kątem spełnienia określonych warunków przewidzianych dla takiej formy wsparcia i kryteriów wyboru projektów.

 

Pytanie 16:

Co rozumie się przez zapis w Regulaminie konkursie realizacji co najmniej trzech form wsparcia? Jakie działania byłyby konieczne poza realizacją działania jakim jest uruchomienie mieszkania wytchnieniowego?

Odpowiedź 16:

Wskazana w pytaniu kwestia dotyczy etapu oceny merytorycznej projektu, w związku z czym nie ma możliwości udzielenia wiążącej odpowiedzi na tym etapie. Należy mieć na uwadze, że wsparcie powinno być zaplanowane zgodnie z regulaminem konkursu i kryteriami wyboru projektów (m.in. wymóg zastosowania 3 form wsparcia w stosunku do każdego uczestnika projektu).

Wymóg trzech form wsparcia ma na celu zapewnienie kompleksowego podejścia do usług społecznych. Trzy formy wsparcia należy interpretować literalnie - to znaczy, że do każdej osoby (w przypadku wsparcia indywidualnego) lub rodziny (w przypadku wsparcia rodziny w wypełnianiu jej funkcji) muszą zostać skierowane trzy różne działania. Nie należy jednakże tego interpretować, jako trzech różnych rodzajów usług społecznych (tj. usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, usługi asystenckie oraz usługi opiekuńcze).

 

Pytanie 17:

Proszę o wyjaśnienie definicji kryterium strategicznego 1. "Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna".

Co oznacza zasięg oddziaływania? Działania realizowane na danym obszarze, zamieszkanie grupy docelowej?

Czy jeżeli dwie sąsiednie gminy będą realizowały działania w zakresie aktywizacji środowisk lokalnych (typ 2) i z jednej gminy będą np. wolontariusze a z drugiej uczestnicy projektu, którzy otrzymują też wsparcie w ramach 1 typu projektu zostanie to uznane za oddziaływanie na obszarze dwóch gmin?

Odpowiedź 17:

Zgodnie z definicją kryterium zawartą w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.0-28-001/20 ocenie w tym zakresie będzie podlegał zasięg terytorialny oddziaływania projektu. Za zasięg oddziaływania w tym przypadku należy przyjąć obszar realizacji projektu – czyli obszar, na którym świadczone jest wsparcie i mieszkają uczestnicy projektu. Oznacza to, że w zależności od tego na obszarze ilu gmin będzie realizowany projekt, tyle punktów na etapie oceny kryteriów strategicznych otrzyma – zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w opisie tego kryterium.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zmiana numeru konkursu z RPWM.11.02.04-IZ.00-28-002/19 na RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20 (17.12.2019 r.). 


Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy. Konkurs jest konkursem o typie „innym” (ogólnym)  i o typie „rewitalizacyjnym”. W ramach konkursu o typie „rewitalizacyjnym” program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym. Konkurs dopuszcza realizację wyłącznie projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (w których wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000,00 EUR, tj. 432 120,00 PLN – zgodnie z kursem na grudzień 2019 r.).

 

TYP projektu:

TYP 1 i TYP 2; przy czym *TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Termin, od którego można składać wnioski

13.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej:

 • Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 
 • Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie: od 13.01.2020 r. do 31.01.2020 r.
Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów typu „rewitalizacyjny” dołączyć trzeba: Wyciąg z programu rewitalizacji.


Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Usługi społeczne mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty (wyżej wymienione) prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Usługi zdrowotne należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020. Należy jednakże pamiętać, że przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP projektu:

TYP 1 –  Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne
  i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „miniświetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);
 22. Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji, np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej oraz w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000,00 złotych, w tym na projekty o typie rewitalizacyjnym – 900 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 2.02.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (17.12.2019 r. – 3.02.2020 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – 17.12.2019 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – 17.12.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:


W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy przesyłać za pomocą zamieszczonego pod konkursem anonimowego formularza on-line.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Dodatkowo na stronie internetowej programu funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 3.02.2020 r.

2020-02-03

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (17.12.2019 r. – 2.02.2020 r.)

2019-12-18

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-12-11

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS