Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

 

Na spotkanie zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej),
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Termin spotkania: 23 stycznia 2020 r.

Miejsce spotkania: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 sala 105 (wejście od Teatru Lalek)

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1) przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy giolsztyn@warmia.mazury.pl do 20.01.2020 r. do godziny 16:00

2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel. 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2020-01-03

Agenda spotkania

2020-01-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS