Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-02-28 do: 2020-05-04
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

W skoroszycie „Analiza” w części „analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem” w wierszu 494 pod nazwą „Beneficjent/operator z projektem jest trwały finansowo (gotówka –stan końcowy w każdym roku > 0)” należy zastosować formułę:

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")>0;"Nie";"Tak")

Wskazana wcześniej formuła

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"")>0;"Nie";"Tak")  dla okresu referencyjnego do  15 lat błędnie wskazywała brak trwałości.  

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 23.03.2020 r.  do 04.05.2020 r.  
W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z sierpnia 2020 r. do października 2020 r.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu:

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, z działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – w zakresie kategorii: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) oraz kodu 009 – Energia odnawialna: wiatrowa.

Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20

 

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4.05.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro,
pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

 • kod zakresu interwencji: 009 – Energia odnawialna: wiatrowa
 • alokacja: 500 000,00 EUR (2 128 350,00 PLN)

Zadanie 2: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

 • kod zakresu interwencji: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył)
 • alokacja: 6 554 512,69 EUR (27 900 594,17 PLN)

Dopuszcza się:

 • poprawę zdolności do magazynowania energii elektrycznej – jako element uzupełniający projektów.
 • działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie jako element uzupełniający projektów – maksymalnie 2% kosztów kwalifikowanych projektu.

Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym /wojewódzkim /lokalnym.
Preferowane do dofinansowania będą projekty tworzące miejsca pracy wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 028 944,17 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17.03.2020 r.

Regulamin konkurs – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr (89) 52 19 685, (89) 52 19 691, (89) 52 19 639, (89) 52 19 683, (89) 52 19 391, (89) 52 19 688, (89) 52 19 687, (89) 52 19 693, (89) 52 19 662, (89) 52 19 655, (89) 52 19 653 fax 89 52 19 387 lub drogą elektroniczną na e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 21.04.2020 r.

2020-04-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (od 17.03.2020 r. do 19.04.2020 r.)

2020-03-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-01-20

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.