logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.2

Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

zakończony     od: 2016-06-30 do: 2016-08-31
Wyniki naboru
Komunikaty
Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w naborze RPWM.04.04.02-IZ.00-28-001/16

Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, informuje o aktualizacji ogłoszenia konkursu i regulaminu konkursu. Termin naboru wniosków został przedłużony polegającej z 29.07.2016 r. na 31.08.2016 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu i ogłoszenie o konkursie pozostaje bez zmian.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 lipca 2016 r. zatwierdził zmiany w regulaminie Komisji Oceny Projektów (KOP). Aktualizacja regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej: sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów. Umożliwiono elektroniczną weryfikację wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

 

Zmianie ulega § 7 regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

 

Powyższa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu. Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 5 lipca 2016 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu może być dofinansowany następujący typ projektu:

Budowa, przebudowa dróg w obszarze funkcjonalnym Elbląga związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT bis), w tym m.in.:

 • budowa, przebudowa torowisk tramwajowych wraz z trakcją tramwajową, niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami technicznymi; 
 • budowa, przebudowa lub remont elementów funkcjonalnych i wyposażenia drogi tj.: zjazdy, zatoki autobusowe, obiekty inżynierskie, miejsca postojowe i inne niezbędne urządzenia drogowe;
 • budowa, przebudowa lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m. in.: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych, oznakowania,  ogrodzeń,
 • budowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych;
 • budowa lub remont chodników (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu);
 • budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt;
 • budowa, przebudowa lub remont ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek i dróg rowerowych (jako część projektu) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami technicznymi;
 • budowa lub przebudowa oświetlenia;
 • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (itp. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych);
 • budowa/ przebudowa kanalizacji teletechnicznej;
 • przebudowa infrastruktury kolidującej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 948 916,79 złotych (w tym 8 778 457,28 zł ze środków EFRR oraz 1 170 459,51 zł z budżetu państwa)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn                                                     

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

lub

       Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

       Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

       Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

       Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 96 18

89 521 96 72

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 48

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-05-31

Zał. 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-05-31

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-05-31

Zał. 1 do Instrukcji wypełniania załączników - instrukcja sporządzania studium

2016-05-31

Zał. 2 do Instrukcji wypełniania załączników - analiza finansowo-ekonomiczna

2016-05-31

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-05-31

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-05-31

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne

2016-05-31

Zał. 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych

2016-05-31

Zał. 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 12.1 załącznik do listy sprawdzającej

2016-05-31

Zał. 13 Lista sprawdzająca do oceny strategii niskoemisyjnej

2016-05-31

Zał. 14 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 15 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-07-12

Zał. 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-05-31

Zał. 17 Wzór listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 18 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 19 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-05-31

Zał. 21 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-05-31

Ogłoszenie naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT

2016-05-31

Regulamin wydawania rekomendacji

2016-05-31

Zał. nr 1 Wniosek o wydanie rekomendacji

2016-05-31

Zał. 2 Karta oceny zgodności projektu

2016-05-31

Zał. 3 Oświadczenie ZIT MOF Elbląg – ZIT bis

2016-05-31

Wytyczne ministerstwa format zip

2016-05-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.