Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.7

Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (profilaktyka raka jelita grubego). Konkurs zamknięty nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-02-28 do: 2020-05-04
Wyniki naboru
Komunikaty

30 czerwca 2020 r. zakończył się etap oceny merytorycznej w ramach konkursu. Kolejnym etapem są negocjacje.

Aktualna alokacja (wartość dofinansowania) na konkurs wynosi 4 830 984,29 złotych.

W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria w ramach przedmiotowego konkursu i zostały skierowane do etapu negocjacji.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 30.03.2020 r. do 04.05.2020 r.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu z czerwca 2020 r. na lipiec 2020 r.

Informujemy o możliwości skorzystania ze spotkań informacyjnych dotyczących wyjaśnienia wątpliwości oraz udzielenia odpowiedzi na pytania w zakresie regulaminu konkursu.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie daty oraz godziny spotkania telefonicznie 89 521 95 49 lub mailowo naboryrops@warmia.mazury.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:
Regulamin konkursu RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20 wskazuje, że możliwy jest zakup w ramach projektu kolonoskopu. W związku z zapisami natomiast Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków... taki zakup jest możliwy wyłącznie do wysokości odpisów amortyzacyjnych, jeżeli środek trwały będzie wykorzystywany w działalności także po zakończeniu realizacji projektu. Jako Szpital planowaliśmy zakup videokolonoskopu w ramach projektu, jednakże nie jesteśmy pewni czy zakup tego środka trwałego jest możliwy do pełnej jego wartości, czy też do wysokości odpisów amortyzacyjnych?


Odpowiedź:
Odpowiadając na pytanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż w przypadku, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w celu realizacji projektu.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Konkurs zamknięty nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20

 

TYP projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania.   

 

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 maja2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej:

 • Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 
 • Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do:

 • podmiotów leczniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 • pracodawców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu; 85% wydatków kwalifikowalnych – projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 830 984,29 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.03.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.). Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:


W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy przesyłać za pośrednictwem formularza.
 

Punktów Informacyjnych:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Dodatkowo na stronie internetowej znajdują się najczęściej zadawane pytania (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem czy beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 24.03.2020 r.

2020-03-19

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-01-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (profilaktyka raka jelita grubego). Konkurs zamknięty nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.