Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprostowanie omyłki pisarskiej w regulaminie konkursu z dofinansowaniem na przedszkola

Informujemy, że w Regulaminie konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 w podrozdziale 4.4.3 „Wkład własny”, na stronie 52, jest omyłka pisarska w zakresie wskazania wysokości wkładu własnego.

W Regulaminie konkursu jest:

„Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych”,

a powinno być:

„Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych".

Wymagany minimalny % wkładu własnego w wysokości 15% prawidłowo został wskazany na str. 11 Regulaminu konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie, które znajduje się w pełnej dokumentacji na dole strony konkursowej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS