Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.3

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A) Konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-07-13 do: 2020-08-17
Wyniki naboru

Ze względu na dostępny limit środków możliwych do zakontraktowania w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A) dokonaliśmy zwiększenia alokacji o 24 936 475,00 zł co tym samym pozwoli na dofinansowanie projektów spełniających kryteria wyboru i znajdujących się poniżej progu wyczerpania alokacji.

 

Informujemy o zmianie Uchwały Nr 9/88/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2021 r. (zmienionej Uchwałą nr 23/263/21/VI z dnia 11 maja 2021 r. i Uchwałą nr 38/416/21/VI z dnia 20.07.2021 r.) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze względu na dostępny limit środków możliwych do zakontraktowania w ramach Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A) oraz dostępną kwotę alokacji w konkursie zatwierdził zakontraktowanie jednego projektu, który znajduje się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania znajdującego się poniżej progu wyczerpania alokacji.

Zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020 nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana obowiązuje od 25.10.2021 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

20.07.2021 r. zwiększyliśmy alokacjię w ramach konkursu o 4 227 945,80 zł, co pozwoli na dofinansowanie dodatkowego projektu.

Informujemy, że na skutek przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz zwiększenia alokacji została zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania. Zmiana obowiązuje od 11 maja 2021 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-001/20.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu z kwoty 5 830 000,00 EUR do 6 443 613,30 EUR, co w PLN po kursie przeliczeniowym EUR/PLN na poziomie 4,5471 z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie, stanowi zwiększenie z 25 912 601,00 zł do 29 299 754,04 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów  w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.

Zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązuje od 15 lutego 2021 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 14 grudnia 2020 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20.

8 grudnia 2020 r. zaktualizowano Wzór umowy o dofinansowanie.

Zmiana polega na wprowadzeniu w załączniku do Umowy "Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, w punkcie 5) Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie" - numeru uprawnień budowlanych.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych ze 108 dni do 113 dni. Wydłużenie terminu wynika z kumulacji prac i związanej z tym zdolności instytucji do weryfikacji warunków formalnych.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

Informujemy, że w Regulaminie konkursu zaktualizowaliśmy następujące załączniki:

 

UZASADNIENIE:

Wnioskodawcy, składając wniosek o dofinansowanie, są zobowiązani do podpisania oświadczenia, że nie zalegają z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegają z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi. Ze względu na ogłoszoną pandemię COVID-19 podmiotom tym przysługuje możliwość złożenia do właściwego organu wniosku o ulgę w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. W związku z pojawieniem się możliwości złożenia wniosku o ulgę, a także możliwym brakiem dysponowania na dzień ubiegania się o dofinansowanie decyzją właściwego organu o udzieleniu takiej ulgi, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaktualizował wzory dokumentacji konkursowej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów uwzględniających przypadek złożenia przez Wnioskodawców wniosku o ulgę.

Wprowadzony zapis umożliwi Wnioskodawcom, którzy nie otrzymali jeszcze ulgi w ramach Tarczy antykryzysowej, podpisanie oświadczenia pod wnioskiem o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca zastrzega jednak możliwość weryfikacji powyższych okoliczności, a Wnioskodawcy przed zawarciem umowy – zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej będą zobowiązani wykazać okoliczności braku zalegania w opłatach za podatki i inne należności publiczne.

Zmiany obowiązują od 29.06.2020 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informacje
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A)

Konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

13.07.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

17.08.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy dokonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Uczelnie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 • Ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel;
 • Realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;
 • Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko -parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem;
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania;
 • zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex -situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
 • Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

 

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 299 754,04 zł - zwiększenie alokacji 15.02.2021 r.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15.02.2021 r. 

Regulamin konkurs - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 29.06.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 8.12.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 89 52 19 689, 89 52 19 684, 89 52 19 696, 89 52 19 389 oraz 89 52 19 697 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 15.02.2021 r.

2021-02-15

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2020-12-08

Pełna dokumentacja konkursowa zip (po poprawieniu omyłki pisarskiej) - wersja archiwalna

2020-07-03

Pełna dokumentacja konkursowa zip (z omyłką pisarską)

2020-06-29

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-05-25

Wytyczne ministerialne

2020-05-25

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A) Konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.