Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.2

Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych. Konkurs nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-06-30 do: 2020-07-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że w Regulaminie konkursu nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/20 zaktualizowano załączniki:

  • Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych.

Konkurs nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 lipca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji, w tym:  

  • wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej,
  • doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt,
  • adaptację, rozbudowę, przebudowę, remont istniejącej infrastruktury, budowę nowej infrastruktury jedynie  wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby  to nieefektywne kosztowo.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną; 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 395 133,50 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 29.06.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie- wersja archiwalna 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w §14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach  s.banach@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Czerepaniak k.czerepaniak@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

  
Punkty Informacyjne

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - 29.06.2020 r.

2020-06-29

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2020-05-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS