Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Antycovidowe dotacje dla MŚP

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania kierowane do Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014–2020.

 

1. Kiedy mikro- i małe firmy mogą zacząć składać dokumenty w sprawie pozyskania dotacji?

Wśród rozwiązań, nad którymi pracujemy jest m.in. finansowanie bieżącej działalności firm w formie dotacji. Obecnie czekamy na akceptację zmian w RPO przez Komisję Europejską oraz przyjęcie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014–2020. Decyzja KE uprawni nas do faktycznego rozpoczęcia przyznawania wsparcia. Zakładamy, że pomoc udzielana będzie w formie grantów przez tzw. grantodawcę. Liczymy, iż jego wybór, a tym samym uruchomienie przyznawania grantów, nastąpi w najszybszym możliwym czasie, dlatego zachęcamy przedsiębiorców z Warmii i Mazur do bieżącego śledzenia naszych stron internetowych (rpo.warmia.mazury.pl oraz biznes.warmia.mazury.pl).

2. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie?

Zasady udzielania wsparcia na tzw. kapitał obrotowy wypracowywane były wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pozostałymi regionami i są podobne w różnych programach. Nie znaczy to jednak, że wszędzie są identyczne, ponieważ muszą również uwzględniać unikatowe uwarunkowania gospodarcze każdego z województw. Do najważniejszych warunków, jakie przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur będą musiały spełnić, aby otrzymać wsparcie należą m.in.:

  • wykazanie istotnej zmiany swojej sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii COVID-19 na działalność gospodarczą, tj. spadek obrotów o co najmniej 30%,
  • potwierdzenie prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • deklaracja prowadzenia działalności w okresie finansowania (maks. finansowanie obejmuje 3 miesiące),
  • odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W przydzielaniu wsparcia na kapitał obrotowy premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach objętych zakazem funkcjonowania w okresie epidemii (wg dominującego PKD). Dodatkowo punktowane będzie m.in. utrzymanie działalności w okresie dłuższym niż 3 miesiące licząc od następnego miesiąca od podpisania umowy o udzielenie grantu.

Wszystkie umowy o dofinansowanie (zgodnie z unijnymi przepisami) muszą zostać podpisane do końca bieżącego roku.

3. Jakie, poza wnioskiem, należy złożyć dokumenty?

Dokładamy starań, aby dokumentacja wymagana od przedsiębiorców była jak najprostsza i zawierała minimalną liczbę załączników ograniczając się wyłącznie do tych niezbędnych. Potwierdzenie spełniania warunków odbywać się będzie w formie oświadczeń. Pełna dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku zostanie podana do publicznej wiadomości przez wybranego grantodawcę.

4. Ile w województwie warmińsko-mazurskim zostało przewidziane środków na to wsparcie?

Na finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżącej działalności firm w formie dotacji przeznaczono 9 mln euro (tj. ok. 40,2 mln zł). Łączna pula środków przeznaczonych na instrumenty przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 (skierowanych do przedsiębiorstw) w formie dotacji i pożyczek to aż 21,4 mln euro (czyli ok. 95,5 mln zł).

5. Ile pieniędzy może przypaść w podziale na jedną firmę i czy skala wsparcia jest od czegoś uzależniona?

Wsparcie oparte jest na tzw. zasadzie kosztów uproszczonych wyliczonych jednakowo dla wszystkich regionów. Oznacza to, że przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie nie jest zobowiązany do dokumentowania swoich wydatków fakturami. Wielkość wsparcia uzależniona jest od dwóch zmiennych: liczby etatów w firmie oraz liczby miesięcy, przez które firma będzie finansowana. Wymaga podkreślenia, że w ramach RPO WiM 2014–2020 wsparcie kierowane jest do firm mikro- i małych, czyli zatrudniających nie więcej niż 49 osób (dotacje dla przedsiębiorstw średnich udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Oznacza to, że wielkość dofinansowania może wynieść od 7,8 tys. zł na sfinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej przez 1 miesiąc aż do 164,7 tys. zł na finansowanie przez okres trzech miesięcy wydatków obrotowych firmy zatrudniającej 49 osób.

6. Gdzie jeszcze mikro- i małe firmy uzyskają pomoc? Na co i w jakiej wysokości to wsparcie im przysługuje?

Oprócz finansowania kapitału obrotowego w formie bezzwrotnej, przygotowaliśmy również inne instrumenty wspomagające przedsiębiorstwa w walce ze skutkami pandemii, które będą dostępne w III kw. 2020 roku. Należą do nich:

a) Pożyczka płynnościowa, która ma na celu wspomaganie utrzymania firm i  miejsc pracy. Stanowi wsparcie obrotowe skierowane do mikro-, małych i średnich firm z województwa warmińsko-mazurskiego. Udzielana jest na bardzo korzystnych warunkach, do których należą m.in. długi okres kredytowania (6 lat), niskie oprocentowanie (nawet od 0,15%), brak opłat i prowizji oraz 12-miesięczna karencja i wakacje kredytowe. Firmy mogą ubiegać się nawet o 400 tys. zł. Zarząd Województwa przeznaczył na ten instrument blisko 31 mln zł. Produkt jest już dostępny w ofercie trzech funduszy pożyczkowych z regionu:

b) Dotacje na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego. Na ten instrument zaplanowano 4,3 mln EUR (tj. ok. 19,2 mln zł.) Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej poprzez:

  • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników,
  • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, etc.).

Maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 90%. Wsparcie otrzymają MŚP, które wykażą istotną zmianę swojej sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii COVID-19 na działalność gospodarczą, tj. spadek obrotów o min. 25%. W tym przypadku również niezbędne będzie potwierdzenie odprowadzania podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

c) Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 – na ten typ projektów przygotowano blisko 1 mln EUR (ok. 4,4 mln zł). Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych. Maksymalna wartość projektu wynosić  będzie 1 mln zł. przy dofinansowaniu na poziomie 90%.

Wsparcia udzielają także Powiatowe Urzędy Pracy. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowują części wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Wartość instrumentu ok. 69 mln zł. Informacje o prowadzonym naborze wniosków na dofinansowanie i zasadach ubiegania się o wsparcie przez mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę publikowane są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

 

Zobacz również

Fundusze a koronawirus

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.