Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Fundusze a koronawirus

Poniżej znajdą Państwo informacje o nowych konkursach, z których środki można wykorzystać na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19, o pomocy publicznej z Funduszy UE na nowych zasadach. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

Przypominamy również, że konsultacje bezpośrednie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich zawieszone są do odwołania. Bez zmian udzielane są konsultacje telefoniczne i mejlowe.

 

BENEFICJENCIE, 

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZWIĄZANYM Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID-19

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

 

22.05.2020 r.

W obszarze edukacji nastąpiło częściowe zawieszenie stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na stronach:

 

20.05.2020 r.

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nowych wskaźników horyzontalnych, 19 maja 2020 r. Zarząd Województwa zaktualizował Regulamin konkursu z zakresu Infrastruktury ochrony zdrowia - poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20.

Ogłoszony został nowy nabór na zakup sprzętu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20.

 

15.05.2020 r.

Wyjaśnienia UOKiK w zakresie udzielania pomocy publicznej przez JST w związku z COVID-19 (stan na dzień 7 maja 2020 r.)

 

6.05.2020 r.

Szpitale wojewódzkie ze wsparciem unijnym. Ponad 12 mln zł rozdzielone będzie na 6 podmiotów leczniczych. Jakich? Sprawdź szczegóły

 

5.05.2020 r.

Z uwagi na epidemię COVID-19 oraz konieczność zapewnienia ciągłości wydatkowania funduszy unijnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej czasowo zawiesiło stosowanie w części następujących wytycznych:


Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych już dostępna.

 

30.04.2020 r.

Finansowy zastrzyk wsparcia dla szpitali w regionie na ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 dzięki przesunięciom funduszowym w ramach RPO WiM 2014-2020.

 

28.04.2020 r.

Nowy nabór dla podmiotów leczniczych pozostających w stanie podwyższonej gotowości – szpitali jednoimiennych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz innych podmiotów leczniczych i laboratoriów.

Nowy instrument finansowy wsparcia przedsiębiorstw  w odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – Pożyczka Płynnościowa.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID-19

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie funduszy europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

 

27.04.2020 r.

Kolejne ułatwienia z Funduszowego Pakietu Antywirusowego wchodzą w życie.

 

24.04.2020 r.

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 oraz RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/19.

24 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 130 opublikowane zostało m.in. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Coronavirus Response Investment Initiative Plus).

 

21.04.2020 r.

EFS na DPS – fundusze unijne pomagają domom pomocy społecznej w walce z koronawirusem.

Województwo warmińsko-mazurskie planuje przeznaczyć od 10 do 16 milionów złotych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie na przedsięwzięcia dla pracowników i podopiecznych instytucji zajmujących się opieką nad osobami zależnymi, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania COVID-19.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP).

Przesuwamy środki z ROPS, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zwalczać jego skutki.

Pieniądze na walkę z pandemią – zarząd województwa przyjął projekt kolejnych zmian w RPO WiM 2014-2020, których celem jest wsparcie placówek służby zdrowia w walce z pandemią COVID-19.

 

20.04.2020 r.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy – sprawdź, jak to działa!

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

17.04.2020 r.

Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa przyjęta przez senat

 

9.04.2020 r.

Zmiany w regulaminach – wydłużenie terminu naboru wniosków:

 

Zmiany w regulaminach – ułatwienie uzupełnienia dokumentacji:

 

Konsultacje – drugi europejski pakiet antywirusowego

Dzisiaj rusza dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych

 

7.04.2020 r.

Działania UE w związku z pandemią COVID-19 (stan na 6 kwietnia 2020 r.)

 

3.04.2020 r.

Inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów – dla regionów i miast w walce z COVID-19 w Unii Europejskiej

 

2.04.2020 r.

Zmiana rozporządzeń unijnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

 

1.04.2020 r.

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – ze wsparciem firm z FE na specjalnych antykryzysowych zasadach trafiły do Komisji Europejskiej

 

30.03.2020 r.

Nowy nabór na rozwój specjalistycznych usług medycznych (COVID-19)

Infrastruktura ochrony zdrowia w MOF Elbląga – nowy konkurs (COVID-19)

Realizujesz inwestycję ze wsparciem UE i masz problemy przez koronawirusa? Pomoże Ci funduszowa specustawa

 

24.03.2020 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20

 

17.03.2020 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS