Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Fundusze a koronawirus

Poniżej znajdą Państwo informacje o nowych konkursach, z których środki można wykorzystać na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19, o pomocy publicznej z Funduszy UE na nowych zasadach. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

BENEFICJENCIE, 

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZWIĄZANYM Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID-19

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

Wzór naklejek z dużymi logotypami

Wzór naklejek z małymi logotypami

Wzór karty

 

9.07.2020 r.

COVID-19: wyjątkowe środki polityki spójności dla naszego regionu. 8.07.2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego dla regionu Warmińsko-Mazurskiego, co umożliwi dalsze inwestycje w usługi zdrowotne i zrekompensuje straty finansowe przedsiębiorstw związane z wybuchem COVID-19.

 

7.07.2020 r. 

Dotacje dla firm dotkniętych skutkami pandemii – jest zgoda Komisji Europejskiej!

3 lipca 2020 r. Komisja Europejska przesłała oficjalną zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, a w ślad za nią 7 lipca br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwały określające warunki uruchomienia pakietu instrumentów skierowanych do przedsiębiorstw w celu zapobiegania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Na wsparcie firm w okresie kryzysu przeznaczono 14 557 720 EUR. Firmy będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, w którym wyodrębniono schemat B: Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 podzielony na 3 typy projektów. Szczegółowe informacje nt. typów projektów znajdziesz w Aktualnościach.


Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Zmiany te mają na celu przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom kryzysu wywołanego wirusem Sars-CoV-2 w województwie warmińsko-mazurskim. Na ten cel przeznaczone będą środki o łącznej wysokości 18 406 320 euro, z czego w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 14 557 720 euro oraz w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne 3 848 600 euro.

 

Informujemy o zmianie regulaminu naboru nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20. Dodany został załącznik nr 10a – wzór Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (COVID-19).

 

3.07.2020 r.

Antycovidowe dotacje dla MŚP. Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania kierowane do Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014–2020.

 

Od 1 lipca 2020 r. zmiana stopy bazowej. Pożyczka płynnościowa oprocentowana już od 0,15%!

 

29.06.2020 r.

Aktualne informacje o dotacjach na kapitał obrotowy

W odpowiedzi na Państwa liczne pytania informujemy, że dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw w naszym regionie będą dostępne w III kwartale 2020 roku. Na naszej stronie na bieżąco będziemy komunikować o uruchomieniu tych środków.

Jednocześnie ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które już dziś proponują współpracę przy pozyskaniu dotacji na kapitał obrotowy. Apelujemy też o ostrożność – nie ma jeszcze wzorów dokumentów.  

Szczegółowe informacje będą dostępne już wkrótce:

 

23.06.2020 r.

Zmiana oprocentowania pożyczki płynnościowej – wsparcie obrotowe przedsiębiorstw.

 

19.06.2020 r.

Dalsze wsparcie dla szpitali i sanepidu. Ponad 8,5 mln zł unijnego dofinansowania trafi do kolejnych placówek na Warmii i Mazurach.

 

8.06.2020 r.

Kolejne unijne wsparcie z walce z COVID-19. Zarząd województwa zdecydował o przekazaniu dodatkowych środków na wsparcie szpitali podczas pracy w warunkach pandemii. 

 

4.06.2020 r. Pożyczka płynnościowa

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 kwietnia 2020 r. o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia obrotowego przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii Covid-19 wybrano 3 Instytucje Finansowe, w których będzie można ubiegać się o Pożyczkę płynnościową. Są nimi:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył na Pożyczkę płynnościową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 blisko 31 mln złotych.

Pożyczka płynnościowa ma na celu wspomaganie utrzymania firm i  miejsc pracy, jest wsparciem obrotowym kierowanym do mikro-, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego*. Warunki finansowania Pożyczki płynnościowej:

  • brak prowizji i dodatkowych opłat,
  • oprocentowanie od 0,28% (uzależnione od stopy bazowej**),
  • kwota pożyczki do 400 tys. zł,
  • całkowity okres spłaty do 6 lat (12 miesięcy karencji, do 12 miesięcy wakacji kredytowych).

Szczegóły w zakładce Instytucja Finansująca.

*MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.
** oprocentowanie uzależnione jest od stopy bazowej służącej do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak, m.in. pożyczki. Obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,84% i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

 

2.06.2020 r.

Komunikat w sprawie zakończenia naboru 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

 

29.05.2020 r.

Od 1 czerwca 2020 r. wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Olsztynie, Elblągu i Ełku.

Ze względu na stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa, osobiste wizyty interesantów w Punktach Informacyjnych odbywać będą się po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu (w tym godziny) wizyty.

Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu mailowego i telefonicznego.

 

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

W odniesieniu do informacji, która pojawiła się na portalu Funduszy Europejskich informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego w formie dotacji w ramach RPO WiM ponad 35 mln złotych. Obecnie oczekujemy akceptacji Komisji Europejskiej zmian w Programie, które umożliwią uruchomienie tych pieniędzy w regionie. Instrument ma być skierowany do mikro- i małych firm z województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 i zagrożonych utratą płynności. Dotacje przeznaczone zostaną na finansowanie kapitału obrotowego, na podstawie kosztów uproszczonych. Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia, w tym warunki, terminy naboru wniosków oraz dane instytucji ogłaszającej nabór będą podawane Państwu na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, iż finansowanie kapitału obrotowego w firmach średnich z Warmii i Mazur zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

Wnioski o wsparcie w ramach PO PW przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 8 czerwca 2020 r.

 

28.05.2020 r.

Częściowe zwieszenie stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 z 22 sierpnia 2019 r.

 

27.05.2020 r.

W obszarze rynku pracu także zostały częściowo zawieszone wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS.

 

22.05.2020 r.

W obszarze edukacji nastąpiło częściowe zawieszenie stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na stronach:

 

20.05.2020 r.

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nowych wskaźników horyzontalnych, 19 maja 2020 r. Zarząd Województwa zaktualizował Regulamin konkursu z zakresu Infrastruktury ochrony zdrowia – poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20.

Ogłoszony został nowy nabór na zakup sprzętu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20.

 

15.05.2020 r.

Wyjaśnienia UOKiK w zakresie udzielania pomocy publicznej przez JST w związku z COVID-19 (stan na dzień 7 maja 2020 r.)

 

6.05.2020 r.

Szpitale wojewódzkie ze wsparciem unijnym. Ponad 12 mln zł rozdzielone będzie na 6 podmiotów leczniczych. Jakich? Sprawdź szczegóły

 

5.05.2020 r.

Z uwagi na epidemię COVID-19 oraz konieczność zapewnienia ciągłości wydatkowania funduszy unijnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej czasowo zawiesiło stosowanie w części następujących wytycznych:


Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych już dostępna.

 

30.04.2020 r.

Finansowy zastrzyk wsparcia dla szpitali w regionie na ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 dzięki przesunięciom funduszowym w ramach RPO WiM 2014-2020.

 

28.04.2020 r.

Nowy nabór dla podmiotów leczniczych pozostających w stanie podwyższonej gotowości – szpitali jednoimiennych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz innych podmiotów leczniczych i laboratoriów.

Nowy instrument finansowy wsparcia przedsiębiorstw  w odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – Pożyczka Płynnościowa.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID-19

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie funduszy europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

 

27.04.2020 r.

Kolejne ułatwienia z Funduszowego Pakietu Antywirusowego wchodzą w życie.

 

24.04.2020 r.

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 oraz RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/19.

24 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 130 opublikowane zostało m.in. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Coronavirus Response Investment Initiative Plus).

 

21.04.2020 r.

EFS na DPS – fundusze unijne pomagają domom pomocy społecznej w walce z koronawirusem.

Województwo warmińsko-mazurskie planuje przeznaczyć od 10 do 16 milionów złotych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie na przedsięwzięcia dla pracowników i podopiecznych instytucji zajmujących się opieką nad osobami zależnymi, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania COVID-19.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP).

Przesuwamy środki z ROPS, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zwalczać jego skutki.

Pieniądze na walkę z pandemią – zarząd województwa przyjął projekt kolejnych zmian w RPO WiM 2014-2020, których celem jest wsparcie placówek służby zdrowia w walce z pandemią COVID-19.

 

20.04.2020 r.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy – sprawdź, jak to działa!

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

17.04.2020 r.

Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa przyjęta przez senat

 

9.04.2020 r.

Zmiany w regulaminach – wydłużenie terminu naboru wniosków:

 

Zmiany w regulaminach – ułatwienie uzupełnienia dokumentacji:

 

Konsultacje – drugi europejski pakiet antywirusowego

Dzisiaj rusza dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych

 

7.04.2020 r.

Działania UE w związku z pandemią COVID-19 (stan na 6 kwietnia 2020 r.)

 

3.04.2020 r.

Inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów – dla regionów i miast w walce z COVID-19 w Unii Europejskiej

 

2.04.2020 r.

Zmiana rozporządzeń unijnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

 

1.04.2020 r.

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – ze wsparciem firm z FE na specjalnych antykryzysowych zasadach trafiły do Komisji Europejskiej

 

30.03.2020 r.

Nowy nabór na rozwój specjalistycznych usług medycznych (COVID-19)

Infrastruktura ochrony zdrowia w MOF Elbląga – nowy konkurs (COVID-19)

Realizujesz inwestycję ze wsparciem UE i masz problemy przez koronawirusa? Pomoże Ci funduszowa specustawa

 

24.03.2020 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20

 

17.03.2020 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS