Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

13.2

Działanie 13.2 Ochrona zdrowia. Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-10-03 do: 2022-10-14
Wyniki naboru

Informujemy, że w związku ze zwiększeniem kwoty alokacji w konkursie 24 kwietnia 2023 r wybrano do dofinansowania wszystkie projekty  z listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.    „Czy w przypadku, w którym nie obejmujemy wsparciem oddziałów psychiatrycznych zobligowani jesteśmy do wykazania zgodności ze:
- Strategią deinstytucjonalizacji: Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, stanowiącą załącznik nr 2 do dokumentu Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030r.
- Strategię deinstytucjonalizacji: Opieka zdrowotna nad osobami starszymi”, stanowiącą załącznik nr 1 do dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030r.”?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego specyficznego obligatoryjnego nr 4 „Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi z zakresu ochrony zdrowia” Wnioskodawca ocenia spełnianie kryterium poprzez przypisanie jemu wartości logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy” wraz ze wskazaniem jak wpisuje się w poszczególną strategię zakres rzeczowy projektu. Zatem w powyższym przypadku, należy przeanalizować zakres rzeczowy pod kątem zgodności projektu z daną strategią.
Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs przypomina, iż zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty zgodne z Wojewódzkim Planem Transformacji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2022-2026.

Pytanie 2.    Czy w ramach schematu C i w związku z planowanym zakupem sprzętu i systemu do obsługi zdalnej, gdzie wartość projektu oscyluje w granicach 600 000 – 700 000 zł, potrzebna jest Opinia o Celowości Inwestycji (OCI)?

Odpowiedź: W przypadku złożenia projektu w ramach schematu C zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do dofinansowania może być przyjęty wyłącznie projekt posiadający pozytywną opinię o celowości inwestycji, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (OCI) Opinia stanowi załącznik do wniosku. OCI nie jest wymagana w przypadku projektów, których wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku nie przekracza 2 mln zł, a także obejmujących podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Jeżeli projekt obejmuje zakres szerszy niż POZ, dla pozostałych zakresów zastosowanie mają standardowe wymogi w zakresie OCI.
Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 13  Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki na zakup sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów stanowią koszty kwalifikowalne (wyłącznie jako element projektu).
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ocena projektu będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektu.

Pytanie 3.    Czy Oddział Rehabilitacji na którym wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne należy traktować jako oddział zabiegowy? Czy ambulatoryjny dział fizjoterapii na którym wykonywane są świadczenia fizykoterapii należy traktować jako oddział zabiegowy?

Odpowiedź: Podział na specjalności zabiegowe i zachowawcze należy rozumieć poprzez system resortowych kodów identyfikacyjnych, nadawane na podstawie informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ocena projektu będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektu.

Pytanie 4.    W związku z projektem składanym w konkursie nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 uprzejmie proszę o odpowiedź (dotyczy załącznika 3.2 Analiza ekonomiczna):
W jaki sposób należy określić średnie zużycie wody, energii i ilość osób w zakładce w odniesieniu do placówki medycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z instrukcja wypełnienia Studium wykonalności  - Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych).
Ta cześć analizy nie dotyczy projektów składanych w ramach działania 13.2.

Pytanie 1.    „Regulamin konkursu zakłada, iż projekt będzie obejmował „Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej” oraz (zg. z kartą z definicjami kryteriów wyboru projektów (…)) „Działania projektu muszą mieć charakter naprawczy w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych, społecznych oraz zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia, tj. dotyczyć:
•    profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w grupie osób najbardziej narażonych,
•    rehabilitacji leczniczej po przebyciu COVID-19,
•    zapewnienia opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia”
Proszę zatem o potwierdzenie, iż w ramach konkursu kosztem kwalifikowalnym będzie zakup wyposażenia bloku operacyjnego, którego sprawne działania bezsprzecznie zapewnia opiekę medyczną w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Przykładowe wydatki: stół operacyjny, wspornik biodra, lampy zabiegowe/operacyjne.”
Proszę o informację czy wymienione wydatki mogą być kosztem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: Jeżeli będzie wykorzystywany w ramach kontraktu z NFZ (nieodpłatnie) oraz będzie zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 13  Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jednocześnie Instytucja ogłaszająca konkurs informuje, iż niezbędnym jest spełnienie pozostałych wymagań ujętych w Regulaminie Konkursu m.in. kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych  oraz uzyskanie wymaganego minimum punktów na ocenie merytorycznej, która będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

Pytanie 2.    Proszę o informację czy w schematach A oraz C wymagane są dokumenty odnośnie Natury 2000 oraz gospodarki wodnej jeśli projekty dotyczą wyłącznie doposażenia jednostek.

Odpowiedź: Zgodnie z Instrukcją wypełnia załączników do konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22, w przypadku załącznika nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz załącznika nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną do wniosku o dofinansowanie z obowiązku przedkładania wyłączeni zostają Wnioskodawcy realizujący m.in. następujące zamierzenia inwestycyjne: projekty nieinfrastrukturalne (projekty zakupowe (nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w § 2 lub 3 rozporządzenia OOŚ), szkoleniowe, edukacyjne, reklamowe, badawcze, które nie powodują ingerencji w środowisku oraz nie polegają na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania).

Pytanie 3.    POZ gdzie 100% przychodów to NFZ. Czy POZ może zakupić nowe RTG do badań płuc w zakresie po covid-19 ? Obecnie poradnia nie ma na wyposażeniu RTG, a badania są zlecane na zewnątrz? Ale po wdrożeniu projektu  będzie kontrakt z NFZ? Czy zakup RTG jest kosztem kwalifikowalnym dla POZ?

Odpowiedź: Zakup aparatu do badań RTG musi być zgodny z zakresem określonym w kontrakcie NFZ dla Wnioskodawcy oraz zgodny z wykazem świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej znajdującymi się w IV części Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 540; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 834, poz. 1293 i poz. 1355).
Należy  pamiętać, iż rezultatem projektu jest liczba udzielonych świadczeń medycznych na infrastrukturze powstałej w wyniku realizacji projektu tj. w tym przypadku  udokumentowana liczba wykonanych zdjęć RTG  w ramach kontraktu NFZ.
Ponadto projekt  musi wypełnić inne warunki określone w dokumentacji projektowej takie jak m.in. kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 5 „Zgodność z mapą potrzeb zdrowotnych”, czy nr 6 „Zakup wyrobów medycznych”, w którym należy wykazać się kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem tj. do obsługi aparatu RTG.
Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ocena kwalifikowalności danego wydatku będzie dokonana podczas oceny i weryfikacji projektu na podstawie złożonych dokumentów.

Pytanie 4.    W schemacie C  dla zadań teleinformatycznych jest zapis „przypadku projektów przewidujących cyfryzację i informatyzację POZ, AOS i leczenia szpitalnego (również jako element projektu) - niezbędne jest uzgodnienie zakresu projektu z departamentem Ministerstwa Zdrowia właściwym do spraw e-zdrowia.” Czy istnieje katalog zadań jakie mogą być realizowane ramach informatyzacji?

Odpowiedź: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w każdym przypadku  projektu w zakresie cyfryzacji i/lub informatyzacji ,  podstawowej opieki zdrowotnej POZ , ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) i leczenia szpitalnego, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać uzgodnienia zakresu z departamentem Ministerstwa Zdrowia właściwym do spraw e-zdrowia i przedłożyć odpowiedni dokument. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia zakresu rzeczowego projektu w sposób umożliwiający pozytywną ocenę na poszczególnych etapach oceny projektu.
Przykład:
Wnioskodawca planuje zakup komputerów do rejestracji w Izbie przyjęć w celu sprawnej obsługi pacjenta – w tym przypadku należy się zwrócić do Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto, cyfryzacja/informatyzacja  placówki medycznej może stanowić tylko pewien mniejszościowy  element projektu.
Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ocena projektu będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektu.

Pytanie 5.    Czy w ramach konkursu  aplikować może o środki  podmiot leczniczy -  AOS prowadzący działalność jako spółka jawna, posiadający kontrakt z NFZ?

Odpowiedź: Podmiot leczniczy prowadzący działalność medyczną w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) będący spółką jawną i posiadający kontrakt z NFZ w zakresie AOS jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie.

Pytanie 6.    Chciałabym rozwiać nasze wątpliwości związane z kryterium merytorycznym specyficznym nr 3 "posiadanie opinii o celowości inwestycji ...".
Jesteśmy POZ-em i planujemy zakup holterów EKG i RR w celu wdrożenia świadczeń w systemie opieki koordynowanej z zakresu kardiologii. Badania będą nadal wykonywane w ramach umowy z NFZ dla zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Naszym zdaniem zakres nie jest większy niż POZ i nie wymaga uzyskania opinii o celowości wydanej przez wojewodę. Prosimy o potwierdzenie czy rzeczywiście tak jest.

Odpowiedź: W przypadku złożenia projektu w ramach schematu A zgodnie z kryterium merytorycznym specyficznym nr 3 Wnioskodawca nie musi posiadać opinii o celowości inwestycji jeżeli złożony przez niego projekt dotyczy wyłącznie działalności medycznej w zakresie POZ lub gdy wartość kosztorysowa projektu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) nie przekracza  2 milionów złotych.
Jednocześnie Instytucją Organizująca Konkurs informuje, iż ocena tego jakiego rodzaju świadczeń dotyczy dany projekt będzie dokonywana w trakcie weryfikacji i oceny projektu na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

Pytanie 7.    Proszę o informację jakiej numeracji ma się Wnioskodawca trzymać:
1/ zgodnie z sekcją wniosku o dofinansowanie: Lista załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie
2/ zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - udostępnionej w dokumentacji konkursowej?

Odpowiedź: Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaleca zastosowanie numeracji zgodnej z listą załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak zastosowanie drugiej wersji nie będzie błędem.

Pytanie 8.    Czy w przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu na kwotę do 300.000 zł potrzebna jest pozytywna opinia o celowości inwestycji (kardiologia)? Jeśli tak, to czy OCI z 2018 (obejmująca planowaną inwestycję) będzie uznana?

Odpowiedź: W przypadku schematu A – wnioskodawca nie ma obowiązku przedkładania pozytywnej opinii o celowości inwestycji gdy projekt dotyczy działalności leczniczej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub gdy wartość kosztorysowa projektu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) nie przekracza  2 milionów złotych.

Pytanie 9.    Czy zakup w ramach projektu:
a: systemu do rehabilitacji kardiologicznej z oprogramowaniem, licencjami na 4 stanowiska, komputerem wraz z osprzętem
b. Monitor medyczny referencyjny 8MP kolorowy wraz z oprogramowaniem do planowania przedoperacyjnego to jest informatyzacja i wymaga opinii departamentu odpowiedzialnego za e-zdrowie w MZ?

Odpowiedź: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w każdym przypadku  projektu w zakresie cyfryzacji i/lub informatyzacji ,  podstawowej opieki zdrowotnej POZ , ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) i leczenia szpitalnego, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać uzgodnienia zakresu z departamentem Ministerstwa Zdrowia właściwym do spraw e-zdrowia i przedłożyć odpowiedni dokument.
Ponadto, cyfryzacja/informatyzacja  placówki medycznej może stanowić tylko pewien mniejszościowy  element projektu.
W przypadku zakupu sprzętu i aparatury medycznej z wbudowanym systemem/oprogramowaniem stanowiącym integralną cześć aparatury medycznej nie trzeba występować do Ministerstwa Zdrowia po uzgodnienie zakresu.  Jednak w przypadku działań związanych z cyfryzacją i informatyzacją w ramach realizowanego projektu tj. np. oprogramowanie, licencje, komputery do rejestracji itp. stanowiące niezależną cześć, która może funkcjonować samodzielnie należy zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia.
Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ocena projektu będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektu.

Pytanie 1: Czy wydatki związane z zarządzaniem projektem / rozliczaniem / inżynierem kontraktu są wydatkami kwalifikowalnymi w konkursie?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.2 Ochrona zdrowia w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niekwalifikowalne są wydatki na m.in.: wydatki na inżyniera kontraktu, wydatki związane z angażowaniem personelu, wydatki operacyjne, koszty pośrednie. Ocena kwalifikowalności danego wydatku będzie dokonana podczas oceny i weryfikacji projektu na podstawie złożonych dokumentów.

 

Pytanie 2: Planujemy złożyć wniosek do schematu B. Posiadamy pozytywną opinię o celowości inwestycji dla projektu zgłaszanego do finansowania. Opiniowany projekt opiewa jednak na kwotę 3 mln zł brutto. W schemacie B koszty kwalifikowane wynoszą 2 mln zł brutto. Czy w związku z tym właściwe będzie złożenie wniosku na kwotę 3 mln zł z podziałem 2 mln zł kwalifikowane i 1 mln zł niekwalifikowane, czy też można ograniczyć wartość projektu do wybranych składowych całości i składać wniosek tylko na kwotę 2 mln zł jako koszty kwalifikowane i całkowite?

Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem w schemacie B określono limity:

Limity wydatków kwalifikowalnych :

Schemat B - Minimalna   200 000 zł  - Maksymalna  2 000 000 zł

W ramach projektu należy przedstawić zakres rzeczowy niezbędny do realizacji i osiągniecia celu projektu tj. świadczenia usług zdrowotnych w ramach kontraktu NFZ biorąc pod uwagę limity określone w konkursie.

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest wpisanie w Zakresie rzeczowo-finansowym projektu odpowiedniej wysokości kwoty wydatków kwalifikowalnych, która nie spowoduje przekroczenia limitów określonych dla danego schematu w konkursie.

Rodzaje wydatków, jakie mogą zostać uznane za kwalifikowalne określa załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.2 Ochrona zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Pytanie 3: Czy diagnoza potrzeb realizacji projektu w schemacie A jest załącznikiem obligatoryjnym wymaganym na etapie składania wniosku?

Odpowiedź: Diagnoza potrzeb stanowi załącznik obligatoryjny we wszystkich schematach w konkursie nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22.

W przypadku schematu A zgodnie z kryterium merytorycznym specyficznym obligatoryjnym nr 2 Potrzeba realizacji projektu weryfikowane jest czy realizacja projektu wynika, z załączonej diagnozy potrzeb odnoszącej się do regionalnych lub lokalnych danych statystycznych, w tym epidemiologicznych i demograficznych – na podstawie map potrzeb zdrowotnych za 2020 r. lub w przypadku ich braku – analizy aktualnych danych dokonanych przez Wnioskodawcę oraz podaży usług zdrowotnych na danym obszarze, a  także z punktu widzenia pozytywnego wpływu na racjonalne zasady gospodarowania i  efektywność podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Pytanie 4: Czy w ramach planowanego konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 możemy wystąpić z wnioskiem i uzyskać akceptację dla zakupu aparatu do badań rtg?

Świadczymy usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ,wykonujemy badania rtgpacjentom - szczególnie klatki piersiowej.

Odpowiedź: W ramach przedmiotowego konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanej ze środków publicznych,
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

Ponadto zgodnie z kryterium specyficznym nr 1 pn. „Realizacja świadczeń przez podmioty lecznicze w ramach umowy o świadczenie opieki zdrowotnej ze środków publicznych” - weryfikowane będzie, czy sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie wykorzystywany wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowe kryterium jest ocenianie na etapie oceny merytorycznej w formie spełnienia – TAK – niespełnienia NIE (0-1) to znaczy, że w przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium projekt zostanie odrzucony ze względu na jego niespełnienie.

Zgodnie z powyższym zakup aparatu do badań RTG musi być zgodny z zakresem określonym w kontrakcie NFZ dla Wnioskodawcy.

Ocena kwalifikowalności danego wydatku będzie dokonana podczas oceny i weryfikacji projektu na podstawie złożonych dokumentów.

 

Pytanie 5: Czy stomatologia, gdzie 100% przychodów to kontrakt z NFZ kwalifikuje się do wsparcia w konkursie?

Odpowiedź: Zgodnie § 4 pkt 16 Regulaminu konkursu do dofinansowania nie mogą być przyjęte projekty dotyczące podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu nieprzewidzianego w dokumentacji konkursowej, (np. leczenia stomatologicznego, leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, itd.). Wobec powyższego świadczenia stomatologia nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach ww. konkursu.

 

Pytanie 6: Czy prowadzona działalność w zakresie opieki paliatywnej (Hospicjum domowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej) oraz Pielęgniarska Opieka Domowa Długoterminowa kwalifikuje się do wsparcia w konkursie?

Odpowidź: Zgodnie § 4 pkt 16 Regulaminu konkursu do dofinansowania nie mogą być przyjęte projekty dotyczące podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu nieprzewidzianego w dokumentacji konkursowej, (np. leczenia stomatologicznego, leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, itd.).

Każdy podmiot medyczny który spełnia warunki określone w dokumentacji konkursowej  dla jednego ze Schematów może aplikować o wsparcie finansowe. Typ kontraktu z NFZ określa czy podmiot może aplikować  o wsparcie. Ostateczna decyzja podejmowana jest po złożeniu kompletu dokumentów aplikacyjnych.

 

Pytanie 7: Czy podmiot (Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia), o formie własności – „własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych” (gdzie organem sprawującym nadzór jest Rada Gminy), posiadający osobowość prawną, oraz posiadający umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej z NFZ, może złożyć wniosek w aktualnym konkursie w ramach działania 13.2 jako Wnioskodawca?

Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanej ze środków publicznych,
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

z wyłączeniem podmiotów kwalifikujących się do wsparcia REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ).

Zgodnie z powyższym opisem wskazany podmiot leczniczy może złożyć wniosek ww. konkursie jako Wnioskodawca.

 Niezbędnym jest spełnienie pozostałych wymagań ujętych w Regulaminie Konkursu oraz uzyskanie wymaganego minimum punktów na ocenie merytorycznej, która będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 8: Gminny Ośrodek Zdrowia jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (aparat do ultrasonografii) chce złożyć wniosek o zakup sprzętu w przypadku, kiedy ten sprzęt medyczny jest niezbędny do realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z umowy z NFZ ma bezwzględnie wynikać, że podmiot realizujący tą umowę udziela świadczeń medycznych min. w zakresie badań ultrasonografii, a do jej realizacji jest niezbędny sprzęt medyczny, o którego dofinansowanie wnioskuje podmiot leczniczy. 

Z racji tego, że zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna realizuje tzw. ,,świadczenia gwarantowane’’ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736).

Należy przyjąć, że podmiot leczniczy, jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w umowie z NFZ ma określony zakres diagnostyki ultrasonograficznej, którą obecnie realizuje u podwykonawcy zewnętrznego.

Pozyskanie sprzętu medycznego, polepszy zakres udzielenia usług medycznych oraz przyspieszy diagnozowanie schorzeń.

Kolejne pytanie dotyczy możliwości realizacji świadczeń ultrasonografii na sprzęcie medycznym, na którego zakup uzyskano dofinansowanie w ramach działania 13.2 Ochrona Zdrowia: ,,Czy podmiot leczniczy posiadający umowę z NFZ i zawiązując umowę z innym podmiotem leczniczym, który również realizuję umowę z NFZ, a z niejwynika obowiązek zapewnienia pacjentom bezpłatnego badania ultrasonografii, może takie świadczenia realizować na zakupionym sprzęcie z dofinansowaniem 13.2 i pobierać opłaty związane z realizacją tych świadczeń od podmiotu leczniczego, z którym ma zawartą umowę podwykonawcy?’’ Należy szczególnie podnieść, że w tym przypadku pacjent nie ponosi żadnej opłaty, a kosztami za wykonane badanie jest obciążany zewnętrzny podmiot leczniczy. Zasadnym jest obciążanie kosztami podmiotu, z którym byłaby zawarta umowa, a uprawnionym do wystawienia rachunku byłby podmiot leczniczy realizujący te świadczenia na pozyskanym sprzęcie medycznym.

Czy zatem usługa medyczna badania ultrasonografii we wskazanym powyżej przypadku jest traktowana, jako usługa komercyjna, czy nie, jeżeli pacjent nie ponosi opłat związanych z badaniem ultrasonografii na sprzęcie medycznym zakupionym w ramach działania 13.2 Ochrona zdrowia?

W odpowiedzi na pierwszą część pytania: w ramach konkursu Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do przedłożenia kontraktu z NFZ zgodnego z planowanym zakresem projektu. Zatem jeśli aparat do ultrasonografii będzie użytkowany w ramach kontraktu NFZ będzie stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu. Ocena kwalifikowalności danego wydatku będzie dokonana podczas oceny i weryfikacji projektu na podstawie złożonych dokumentów.

W odniesieniu do drugiej części pytania: podmioty lecznicze, wykonujące usługi medyczne finansowane ze środków publicznych na rzecz obywateli objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a zatem w ramach publicznego systemu, nie działają jak przedsiębiorcy. Z tego względu należałoby uznać, że wsparcie udzielane w związku ze świadczeniem usług medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej nie podlega przepisom o pomocy publicznej. Z kolei, w przypadku gdy podmiot planuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinien zostać objęty regułami pomocy publicznej/ pomocy de minimis.

Mając powyższe na względzie oraz biorąc pod uwagę przedstawiony przez Państwo przypadek co do zasady pomoc publiczna nie wystąpi, ponieważ wszystkie świadczenia zostaną sfinansowane ze środków publicznych w ramach dwóch kontraktów z NFZ. W tym przypadku zwraca się uwagę naodpowiednie zastosowanie przypływów finansowych u Wnioskodawcy.

Ostateczna decyzja podejmowana jest po złożeniu kompletu dokumentów aplikacyjnych na etapie oceny merytorycznej dokonywanej przez zewnętrznych ekspertów od pomocy publicznej.

Pytanie 1.    Czy dla zakresu A również konieczne jest złożenie studium wykonalności?

Odpowiedź: Tak, trzeba złożyć studium wykonalności w każdym schemacie.

Pytanie2.    Czy koszt opracowania studium do 10.000 zł jest wydatkiem kwalifikowalnym objętym dofinansowaniem przy schemacie pomocy de minimis?

Odpowiedź: Koszt opracowania studium wykonalności jest kwalifikowalny do 10 000,00 zł Nie mniej jednak proszę zwrócić uwagę, że w ramach przedmiotowego konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

•    podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanej ze środków publicznych,
•    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
•    Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

Ponadto zgodnie z kryterium specyficznym nr 1 pn. „Realizacja świadczeń przez podmioty lecznicze w ramach umowy o świadczenie opieki zdrowotnej ze środków publicznych” - weryfikowane będzie, czy sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie wykorzystywany wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowe kryterium jest ocenianie na etapie oceny merytorycznej w formie spełnienia – TAK – niespełnienia NIE (0-1) to znaczy, że w przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium projekt zostanie odrzucony ze względu na jego niespełnienie.
Powyższe oznacza, że nie można wykorzystywać przedmiotu projektu do świadczeń komercyjnych (odpłatnych), a wyłącznie do świadczeń medycznych finansowanych ze środków NFZ.
W związku z powyższym nie można realizować projektu z pomocą publiczną/pomocą de minimis.

Pytanie 3.    Jaki jest termin zakończenia realizacji projektów (wydatkowania dotacji)?

Odpowiedź: Maksymalny termin kwalifikowalności wydatków to 31.12.2023 r.

Pytanie 4.    Czy pracownia rezonansu magnetycznego należąca do świadczeń AOS - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne wpisuje się w schemat A w ramach ogłaszanego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.2 Ochrona zdrowia. Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22

Odpowiedź: Schemat A skierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu m.in.: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do przedłożenia kontraktu z NFZ zgodnego z planowanym zakresem projektu.
Jednocześnie informujemy, iż w ramach schematu A ww. naboru - Instytucja Organizująca Konkurs wprowadziła limity wydatków kwalifikowalnych:

Schemat A  -    Minimalna     50 000 PLN
                Maksymalna     300 000 PLN

Pytanie 5.    W ramach projektu chcielibyśmy zakupić tomograf komputerowy z przeznaczeniem do badań pacjentów z oddziału wewnętrznego szpitala, a także do badań pacjentów skierowanych z poradni specjalistycznych (AOS) znajdujących się w naszym szpitalu.
Szpital posiada odrębną umowę z NFZ na  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).
Prosimy o informację czy pacjentów skierowanych na badanie tomografem z poradni specjalistycznych (AOS) możemy objąć projektem w ramach schematu B?

Odpowiedź: Wnioskodawca (szpital) zobowiązany jest przedłożyć dwa kontrakty z NFZ –  szpitalny i AOS. Wskaźnikiem objęci będą pacjenci zarówno przychodni jaki i szpitala, których świadczenia będą dokonywane w ramach kontraktów NFZ na planowanym do zakupu sprzęcie medycznym.

Pytanie 6.     W ramach projektu poza zakupem tomografu komputerowego chcemy wykonać jeszcze prace budowlane związane z  przystosowaniem pomieszczeń, w których ma być zlokalizowany tomograf zakupiony z projektu. Chcielibyśmy ująć ww. koszty w projekcie jako koszt niekwalifikowalny, aby pokazać, całość inwestycji zgodnie z uzyskaną opinią o celowości (OCI). W ramach dostępnych kategorii kosztowych we wniosku o dofinansowanie nie widnieje kategoria robót budowlanych. Prosimy o informację co w takim przypadku należy zrobić, tj. gdzie należy ująć ww. koszty?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 13  Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niekwalifikowalne są wydatki na: roboty budowlane oraz wydatki montażowe, instalacyjne i wdrożeniowe. Mając powyższe na względzie należy nie ujmować w ramach projektu kosztów dotyczących robót budowlanych. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż przedłożona opinia o celowości inwestycji (OCI) może mieć zakres szerszy niż ten wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 7.    Zgodnie z dokumentacją konkursową o dofinansowanie mogą ubiegać się:
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
Natomiast w Regulaminie  § 4 Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów punkt 8. mówi, iż w każdym przypadku warunkiem wsparcia inwestycji jest posiadanie umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
Co w przypadku, gdy Wnioskodawcą będzie jst, który przekaże w bezpłatne użytkowanie zakupionego sprzętu dla POZ, które funkcjonuje na terenie Gminy, jest podmiotem prywatnym i to POZ ma umowę o świadczenie usług opieki zdrowotnej z NFZ?
Jak Wnioskodawca ma spełnić powyższe wymaganie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego. Jednakże w ramach konkursu jest wymagane posiadanie kontraktu NFZ. Mając powyższe na względzie, składając w takiej konstrukcji wniosek o dofinansowanie, należy dostarczyć kontrakt dla podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanej ze środków publicznych, będącego jego jednostką organizacyjną.
Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli podmiot, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych posiada odrębną osobowość prawną powinien złożyć projekt jako Wnioskodawca.
Ponadto należy pamiętać, iż nie może dojść do przekazania przez JST infrastruktury zakupionej w ramach projektu dla podmiotu prywatnego (nie jest jednostką organizacyjną JST). Dodatkowo, niezbędnym jest spełnienie pozostałych wymagań ujętych w Regulaminie Konkursu oraz uzyskanie wymaganego minimum punktów na ocenie merytorycznej.

Pytanie 8.    Czy jest możliwość zakupu karetki ratunkowej z wyposażeniem i bez wyposażenia?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 13  Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niekwalifikowalne są wydatki na: zakup środków transportu (np. pojazdy,  łodzie, karetki itd.);.

Pytanie 9.    Czy istnieje szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych nieprzewidzianych do finansowania w ramach projektu, nawiązując do zapisów Regulaminu Konkursu str. 9: Do dofinansowania nie mogą być przyjęte projekty dotyczące podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu nieprzewidzianego w dokumentacji konkursowej, (np. leczenia stomatologicznego, leczenia uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, itd.).

Odpowiedź: Istnieje wykaz świadczeń zdrowotnych przewidzianych do wsparcia z zakresu:

 • podstawowa opieka zdrowotna;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • rehabilitacja lecznicza;
 • świadczenia szpitalne (całodobowe i stacjonarne dłuższe niż jednodniowe);
 • świadczenia szpitalne – wysokospecjalistyczne.

Pytanie 10.    Proszę o definicje i przykładowe wyposażenie kwalifikujące się jako sprzęt umożliwiający zdalną obsługę pacjentów?

Odpowiedź: Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia zakresu rzeczowego projektu w sposób umożliwiający pozytywną ocenę na poszczególnych etapach oceny projektu. Ocena kwalifikowalności danego wydatku będzie dokonana podczas oceny i weryfikacji projektu na podstawie złożonych dokumentów.

Pytanie 11.    Czy można w ramach projektu zakupić również sprzęt laboratoryjny?

Odpowiedź: Tak, jeżeli będzie wykorzystywany do celów diagnostycznych pacjentów oraz będzie zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 13  Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona zdrowia. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeżeli będzie to sprzęt laboratoryjny wykorzystywany w ramach kontraktu z NFZ (nieodpłatnie).

Pytanie 12.    W przypadku kryteriów dostępu nr 11 oraz kryteriów premiujących nr 2,3 – za jaki okres należy wykazać potwierdzenie spełnienia kryterium?

Odpowiedź:

•    Kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 11 pn. „Projekty dotyczące oddziałów o charakterze zabiegowym (o ile dotyczy)” -  dotyczy danych za cały rok 2021.
•    Kryterium merytoryczne (premiujące) nr 2 pn. „Doświadczenie w realizacji podobnych projektów” – zgodnie z definicją kryterium weryfikowane będzie doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów w realizacji podobnych projektów lub przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich od roku 2007.
•    Kryterium merytoryczne (premiujące) nr 3 pn. „Komplementarność projektu” – zgodnie z definicją kryterium Weryfikowana będzie komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji i współfinansowanych ze środków zagranicznych i polskich m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku. Premiowane będą tutaj również projekty realizowane w partnerstwach i innych formach współpracy (na mocy: porozumień, umów, listów intencyjnych), a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze).

Pytanie 13.    Kryterium nr 7 Wysoka jakość projektów onkologicznych w jaki sposób należy wykazać spełnienie kryterium?

Odpowiedź: Kryterium merytoryczne (premiujące) nr 7 pn. „Wysoka jakość projektów onkologicznych” – zgodnie z definicją w ramach kryterium premiowane będą projekty w zakresie onkologii zakładające działania przyczyniające się do:

 • zwiększenia wykrywalności tych nowotworów, dla których struktura stadiów jest najmniej korzystna w danym regionie zgodnie z danymi zawartymi we właściwej mapie, lub
 • w zakresie chemioterapii – zwiększenia udziału świadczeń z ww. zakresu w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym, lub
 • wcześniejszego wykrywania nowotworów złośliwych, np. poprzez premiowanie projektów realizowanych w podmiotach, które wdrażają programy profilaktyczne w  powiatach, w których dane dotyczące epidemiologii (np. standaryzowany współczynnik chorobowości) wynikające z map danych potrzeb zdrowotnych są najwyższe w województwie warmińsko- mazurskim.

Pytanie 14.    Czy Wnioskodawca ma obowiązek zabezpieczyć wkład własny już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie ? Jeśli tak, to czy ma obowiązek przedstawiać dokument zabezpieczający wkład własny?

Odpowiedź: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do konkursu Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie wkładu własnego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na wniosek Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Jednocześnie IOK informuje, iż na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami tj. m.in. w Studium wykonalności należy opisać punkt dotyczący potencjału finansowego do realizacji wybranego wariantu, co oznacza dysponowanie środkami na realizacje projektu lub możliwość pozyskania tych środków. Należy wskazać wszystkie źródła finansowania projektu oraz przedstawić źródła potwierdzające możliwość pozyskania tych źródeł.

Pytanie 15.    Czy istnieją jakieś ograniczenia dot. Planowanego do zakupu sprzętu do rehabilitacji? Czy można wnioskować o dofinansowanie następującego sprzętu, który może być wykorzystywany również w rehabilitacji po-covidowej?

Odpowiedź: Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej musi być zgodny z zakresem określonym w kontrakcie NFZ.

Pytanie 16.    Czy można zakupić sprzęt do rehabilitacji wyłącznie po covidzie czy do rehabilitacji w ogóle?

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 oraz zgodnie z definicja kryterium merytorycznym specyficznym (obligatoryjnym)  nr 2 pn. „Potrzeba realizacji projektu”: Działania projektu muszą mieć charakter naprawczy w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych, społecznych oraz zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia, tj. dotyczyć:

 • profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w grupie osób najbardziej narażonych,
 • rehabilitacji leczniczej po przebyciu COVID-19,
 • zapewnienia opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Pytanie 17.    Czy po zakupie sprzętu do rehabilitacji po-covidowej beneficjent musi utworzyć nowe miejsce pracy czy wystarczy, że będzie monitorował ilość świadczeń wykonanych na zakupionym sprzęcie?

Odpowiedź: Wnioskodawca zobligowany jest do określenia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu możliwych do zrealizowania w ramach danego typu projektu. Katalog wskaźników adekwatnych do konkursu został przedstawiony  w Regulaminie konkursu ;

Pytanie 18.    W ramach Schematu C środki przeznaczone są dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe. Bardzo proszę o wyjaśnienie terminu "świadczenia wysokospecjalistyczne".


Odpowiedź: Wyjaśnienie terminologii i wykazu świadczeń wysokospecjalistycznych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji oraz w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw.
Jednocześnie IOK informuje iż zgodnie z ogłoszeniem do konkursu nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń (wg danych NFZ z I półrocza 2016 r.) oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe.

Pytanie 19.    Czy jeśli Wnioskodawca w ramach innej formy współpracy, nawiąże współpracę aby realizować koordynowaną opiekę medyczną z podmiotem, który ma siedzibę na obszarach strategicznej interwencji to otrzyma punkty w ramach kryterium Obszar strategicznej interwencji oraz w ramach kryterium Działania konsolidacyjne i koordynowana opieka zdrowotna?

Odpowiedź: Obszar Strategicznej Interwencji odnosi się do miejsca świadczenia usługi zdrowotnej Wnioskodawcy. Przyznanie punktów dla projektu jest przedmiotem oceny merytorycznej, która będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

Pytanie 20.    Czy dopuszczalnym jest aby Wnioskodawca, który  dokona zakupu np. sprzętu USG i będzie go wykorzystywał na rzecz wszystkich poradni jakie znajdują się w jego placówce, pomimo że nie wszystkie poradnie znajdują się w mapie potrzeb i w wojewódzkim planie transformacji.  

Odpowiedź: Sprzęt może być wykorzystywany zgodnie z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie oraz wyłącznie w ramach posiadanego kontraktu z NFZ. Ponadto projekt  musi wypełnić inne warunki określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 21.    Pytanie dotyczy kryterium liczba porad- jak będą przyznawane punkty w sytuacji kiedy np. zakupiony sprzęt będzie obejmował usługi medyczne w poradniach w których liczba porad jest niższa na 100 tys. ludności w Woj. Warmińsko -Mazurskim aniżeli w Polsce i w poradniach gdzie ten wskaźnik jest wyższy? Co jeśli świadczymy usługi dla kilku poradni i część z nich ma niższy wskaźnik a cześć wyższy wskaźnik udzielonych porad na 100 tys. ludności na obszarze woj. względem Polski?

Odpowiedź: Bierzemy pod uwagę zakup sprzętu do poradni wiodącej w ramach projektu np. w projekcie planuje się zakup aparatury medycznej która Wnioskodawca będzie wykorzystywana w ramach kontraktu  NFZ:

 • na wartość 120 000,00 zł związany z poradnią onkologiczną
 • na wartość 50 000,00 zł związany z poradnią urologiczną
 • na wartość 70 000,00 zł związany z poradnią neonatologiczną

Mając powyższe na względzie w przypadku takiej konstrukcji, należy wziąć pod uwagę przy uzupełnianiu kryterium merytorycznym poradnię wiodącą, czyli w tym przypadku poradnię onkologiczną, która będzie brana pod uwagę przy kryterium przyznania punktów.

Pytanie 22.    Czy są wytyczne jak placówka ma kwalifikować pacjentów?

Odpowiedź: Kwalifikacja pacjentów do placówki, należy do procedur wewnętrznych podmiotu, Wnioskodawca kwalifikuje pacjentów zgodnie z zakresem posiadanego kontraktu NFZ.

Pytanie 23.    Czy wystarczy  oświadczenie pacjentów, że przebyli Covid czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego chorobę?
Czy są jakieś ograniczenia dotyczące czasu, w którym od przebytej choroby można udzielić takiej rehabilitacji?

Odpowiedź: Podmiot medyczny posiadający kontrakt NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej może świadczyć usługi dla wszystkich potencjalnych pacjentów zgodnie z zakresem zawartym w kontrakcje z NFZ.
Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Wnioskodawca w projekcie zakłada wartość wskaźnika rezultatu na poziomie realnym i mierzalnym do jego osiągniecia. Wnioskodawca w opisie wskaźnika wskazuje dokument potwierdzający osiągniecie ww. wskaźnika. (dokumenty zostaną zweryfikowane na zakończenie realizacji projektu).
Ponadto należy przedstawić w odniesieniu do poszczególnych wskaźników sposób pomiaru i monitorowania wskaźników oraz wiarygodną metodologię oszacowania założonej ich wartości. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości.

Pytanie 24.    Pytanie dotyczy kryterium nr 7 (KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE):
„Wynik badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego”. W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt (niezależnie od zakresu) nie jest kierowany do podmiotu, który w wyniku badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta za ostatni zamknięty rok finansowy otrzymał negatywną opinię w zakresie sytuacji majątkowej i finansowej, tj. czy inwestycja nie została zaplanowana na rzecz szpitala będącego w sytuacji ekonomiczno-finansowej zagrażającej trwałości projektu. Wynik badania należy załączyć do wniosku o dofinansowanie.
Placówka nie podlega obowiązkowi przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. Jak w tej sytuacji będzie badane spełnienie kryterium?

Odpowiedź: Przedmiotowe kryterium jest obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Ocena spełniania kryterium będzie przedmiotem oceny merytorycznej.
Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że Wnioskodawca który złoży projekt w ramach schematu B lub C musi przedłożyć pozytywną opinie z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta aby spełnić kryterium.

Pytanie 25.    Pytanie dotyczy kryterium nr 3 - Komplementarność projektu (KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE) .
 Projekt jest realizowany w partnerstwie lub innej formie współpracy. Czy otrzymanie punktu za to kryterium uwarunkowane jest tym, że Partner musi być ujęty w budżecie projektu (część budżetu projektu musi być wdrażana przez Partnera)?

Odpowiedź: W ramach przedmiotowego kryterium zgodnie z jego definicją premiowane będą również projekty realizowane w partnerstwach i innych formach współpracy (na mocy: porozumień, umów, listów intencyjnych). Jednocześnie, zgodnie z Regulaminem konkursu partnerem może być jedynie podmiot  wskazany w § 5. Aby projekt był realizowany w partnerstwie musi mieć przypisany do realizacji określony zakres projektu.
Przyznanie punktów dla projektu w ramach przedmiotowego kryterium jest przedmiotem oceny merytorycznej, która będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

Pytanie 26.    Pytanie dotyczy kryterium nr 8 (KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE) - Projekt zakłada wsparcie w zakresie zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej.
Czy otrzymanie punktu w ramach kryterium uwarunkowane jest posiadaniem umowy z NFZ na rehabilitację kardiologiczną?
Czy placówka oferująca zwiększenie dostępu do szeroko pojętej rehabilitacji pacjentom kardiologicznym otrzyma punkt w ramach kryterium?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem że Wnioskodawca planuje zakup aparatury medycznej wykorzystywanej w ramach kontraktu z NFZ na rehabilitacje kardiologiczną i będzie spełnione  zgodne z definicją przedmiotowe kryterium. Wnioskodawca musi opisać jakie działania, które planuje zrealizować zwiększą dostępność do rehabilitacji kardiologicznej.
Przyznanie punktów dla projektu w ramach przedmiotowego kryterium jest przedmiotem oceny merytorycznej, która będzie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.2 Ochrona zdrowia.

Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 

Termin, od którego można składać wnioski

3 października 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14 października 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2023 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

poniedziałek:  8:00–16:00

wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane mogą być następujące typy projektów:

Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), rehabilitacji leczniczej. Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i/lub rehabilitacji leczniczej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

 • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
 • Cyfryzacja i informatyzacja POZ (sprzęt IT) możliwa jedynie jako element projektu. Tego typu wsparcie stanowiące główne przedsięwzięcie w projekcie możliwe jest tylko w POIiŚ.

Schemat B przeznaczony jest  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych).

 • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń[1] oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe.

 • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

W przypadku projektów przewidujących cyfryzację i informatyzację POZ, AOS i leczenia szpitalnego (również jako element projektu) - niezbędne jest uzgodnienie zakresu projektu z departamentem Ministerstwa Zdrowia właściwym do spraw e-zdrowia.

 

[1] wg danych NFZ z I półrocza 2016 r.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 574 221,79 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowu o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl lub

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Małgorzata Wróblewska-Koszelak mal.wroblewska@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 29, 89 521 96 34, 89 521 96 38, 89 521 93 73, 89 521 96 45, 89 521 93 92

lub 

Punkty Informacyjne

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2022-08-01

Wytyczne ministerialne zip

2022-08-01

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 13.2 Ochrona zdrowia. Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.