Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.5

Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2. Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20

zakończony     od: 2020-08-18 do: 2020-09-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 z kwoty 4 700 000,00 euro do 5 291 814,00 euro, co stanowi zwiększenie z 21 504 850,00  zł na 24 212 694,96 złotych.

W związku z wejściem w życie 28 grudnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wydłużono termin na udzielanie przedmiotowego wsparcia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Ponadto, w związku z koniecznością uwzględnienia w umowie o dofinansowanie postanowień dotyczących obowiązku informowania o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa oraz uwzględnienia przepisów dotyczących dostępności, a także w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  zaktualizowano Wzór Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej Załącznik nr 13 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20.

Wprowadzone zmiany do Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, polegają na aktualizacji zapisów:

 • § 1 Definicje, pkt 11 „Jedno postępowanie przetargowe”,
 • § 15 Zamówienia udzielane w ramach projektów, ust. 4 i ust. 5,
 • § 21 Informacja i promocja, poprzez dodanie ust. 4,
 • § 26 Postanowienia końcowe, ust. 1 pkt 28, dodanie pkt 34.

Wobec powyższego zmieniono Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 w trybie nadzwyczajnym  w powyższym zakresie.

 

Zmiany obowiązują od 25.01.2022 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W pozostałym zakresie Regulamin naboru pozostaje bez zmian.

Wskazane zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Informujemy, że zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w naborze z kwoty 19 403 320,00 zł na 21 208 280,00 zł. Zmiana obowiązuje od 21.09.2021 r.

W związku z wejściem w życie 10 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wydłużono termin na udzielanie przedmiotowego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku

Zaktualizowano Regulamin naboru oraz załącznik nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie.

Zmiany obowiązują od 5.01.2021 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W pozostałym zakresie Regulamin naboru pozostaje bez zmian.

Wszystkie wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: W ramach projektu 1.3.5 schemat B, typ 2 Postępowania/Zamówienia w projekcie należy wskazać rodzaj postępowania/zamówienia w ramach którego będą nabywane środki w projekcie. Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania ofertowego przed złożeniem wniosku, czy tylko w ramach ww. punktu wskazujemy sposób, w jaki później będziemy dokonywać dostawy usług/produktów nabywanych w ramach projektu?

 

Odpowiedź: W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do stosowania ustawy PZP udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności. We wniosku o dofinansowanie określić należy tryb wyboru, tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności, natomiast wybór wykonawcy może nastąpić już po złożeniu wniosku, w trakcie realizacji projektu.

Pytanie: 

Jakie są możliwe ramy czasowe okresu realizacji projektu w ramach Działania 1.3.5 schemat B typ 2 ?

Odpowiedź:

W Regulaminie oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych określono jedynie maksymalny termin, do którego ma zostać udzielone wsparcie, tj. 31 grudnia 2020 r. oraz termin, od którego mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. 1 lutego 2020 r. Udzielenie wsparcia należy rozumieć, jako podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że termin zakończenia realizacji projektu może być późniejszy.

Pytanie 1

W jaki sposób należy rozumieć definicję pracownika, wliczanego do kryterium merytorycznego punktowego nr 1? Czy pracownikami są wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę? Czy mogą być nimi także osoby zatrudnione na umowę zlecenie? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami?

Odpowiedź 1

Wyliczając stan zatrudnienia należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji.

Do zatrudnienia wliczane są wszystkie etaty z wyłączeniem:

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • uczniów, którzy zawarli z firmą umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy,
 • pracownikow przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych.

Stan zatrudnienia weryfikowany jest na podstawie Oświadczenia (załącznik dodatkowy nr 5), którego wzór znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników (...), z zastrzeżeniem, że na etapie oceny projektu Wnioskodawca może zostać poproszony o przedłożenie właściwej deklaracji ZUS potwierdzającej dane przedstawione w Oświadczeniu.

 

Pytanie 2

Czy na potrzeby wspomnianego kryterium pod uwagę bierzemy liczbę osób czy stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty?

Odpowiedź 2

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie.

 

Pytanie 3

Jak obliczać liczbę pracowników w następującej sytuacji: Prowadzę działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą prowadzi także moja małżonka. Razem mamy spółkę cywilną. W niniejszym konkursie chciałbym złożyć jeden projekt na moją działalność gospodarczą, a drugi na spółkę cywilną. Czy jest to możliwe (brak wykluczenia ze względu na zasadę "jeden podmiot - jeden wniosek")? Jak w takiej sytuacji obliczać liczbę pracowników? Czy ze względu na powiązanie podmiotów pracownicy moi, małżonki oraz spółki podlegają sumowaniu na potrzeby kryterium merytorycznego punktowego nr 1?

Odpowiedź 3

Zgodnie z podpowiedzią na pytanie 1 wyliczając stan zatrudnienia na potrzeby uzyskania punktów w ramach Kryterium merytorycznego (punktowego) nr 1, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą (Wnioskodawcą) stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że Regulamin naboru w § 4 ust 13 wskazuje, iż „jeden wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu, jeden raz w ramach ww. naboru“.

 

Pytanie 4

Który rok przyjąć jako rok "n" podczas wypełniania biznesplanu (część F)? Czy powinien być to rok 2019 (ostatni zamknięty rok obrotowy) czy rok 2020 (rok bieżący)?

Odpowiedź 4

Należy przyjąć rok 2019

 

Pytanie 5

Czy ostatnim rokiem wypełniania biznesplanu dla MSP (prognoza n+3) powinien być rok 2020, 2023 czy 2024?

Odpowiedź 5

Jeśli za rok „n“ przyjmiemy 2019, to n+3 przypadnie na 2022 rok.

 

Pytanie 6

Czy za datę wpływu wniosku do IZ uważa się złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie LSI MAKS2, czy datę złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w systemie LSI MAKS2?

Odpowiedź 6

Zgodnie z Regulaminem naboru, za złożenie wniosku należy uznać wysłanie jego wersji elektronicznej w systemie MAKS 2, a następnie złożenie jego wersji papierowej wraz z załącznikami osobiście lub nadanie za pośrednictwem Poczty Polskiej nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje w tej kwestii zostały zawarte w § 8 Regulaminu naboru.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2.

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20

Termin, od którego można składać wnioski

18 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Zamkniecie naboru nastąpi w momencie, gdy wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wybranych do dofinansowania projektach, osiągnie 100% dostępnej alokacji w ramach naboru. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek–piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym) Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej – decyduje data wpływu, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru, wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej, musi być dostarczony w dniu wysłania wersji elektronicznej.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej – decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru, wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej, musi być nadany w dniu wysłania wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego.

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

 • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników,
 • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 212 694,96 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru - obowiązuje od 25.01.2022 r.

Regulamin naboru - wersja archiwalna

Regulamin naboru - wersja archiwalna

Regulamin naboru- wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 25.01.2022 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie-  wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86       
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
  e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
  Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 41

89 521 96 54

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa - obowiązuje od 25.01. 2022 r.

2022-01-26

Pełna dokumentacja konkursowa - wersja archiwalna

2021-06-02

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2021-01-05

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2020-08-04

Wytyczne ministerialne

2020-08-04

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2. Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.