Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ projektów oraz 4 typ projektów). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20

zakończony     od: 2020-09-01 do: 2020-09-15
Wyniki naboru

25 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, zaktualizowaną w wyniku zwiększenia alokacji. Zmiany te związane są ze wzrostem limitu kontraktacji w ramach poddziałania 2.4.1. 

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (projekty wybrane do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Informujemy, że 25 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu, zaktualizowaną w wyniku zwiększenia alokacji (z powodu wzrostu limitu kontraktacji w ramach poddziałania 2.4.1).

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Informujemy, że 30.03.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej zaktualizowaną w wyniku wykorzystania pozostającej w ramach konkursu alokacji oraz przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Informujemy, że 15.12.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingowa wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w konkursie.
Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że dostępny limit środków umożliwia zwiększenie alokacji na konkurs, a tym samym skierowanie do etapu negocjacji 3 kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały najwyższą liczbę punktów w kolejności, znajdujących się na liście opublikowanej 25.01.2022r.

W załączeniu znajduje się lista 3 kolejnych wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Informujemy, że dostępny limit środków umożliwia zwiększenie alokacji na konkurs, a tym samym skierowanie do etapu negocjacji 2 kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały najwyższą liczbę punktów w kolejności, znajdujących się na liście opublikowanej 30.03.2021r.

Na załączonej liście umieszczono 2 wnioski skierowane do etapu negocjacji, nie zostały umieszczone pozostałe projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wyłonienie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna.

W wyniku podpisania umów o dofinansowanie projektów, które – zgodnie z Uchwałą nr 56/782/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 15.12.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 – zostały skierowane do dofinansowania, w ramach dostępnej alokacji na konkurs pozostała do wykorzystania pula środków, która umożliwiła skierowanie do etapu negocjacji jedynie pierwszego wniosku znajdującego się na liście rezerwowej przedmiotowego konkursu.

Na ww. liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wyłonienie ich do dofinansowania.

Informujemy, że 13 listopada 2020 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej, w wyniku której 16 projektów zostało skierowanych do etapu negocjacji.

W załączeniu znajduje się lista wniosków, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Na liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna. Wnioskodawcy, którzy złożyli ww. projekty otrzymają pisma zawierające pouczenie o możliwości złożenia protestu i informację o możliwości przyjęcia projektu do realizacji, jeśli dostępne będą środki w ramach Poddziałania 2.4.1. 

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, systematycznie będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami. Ze względu na dużą liczbę tych pism oraz obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

Informujemy, że dnia 22 października 2020r. została zakończona weryfikacja warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie w związku z wpłynięciem do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych. W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się dnia  29 września 2020 r. i trwa nadal. W pierwszej kolejności ocenie merytorycznej podlegają wnioski spełniające wszystkie warunki formalne. W przypadku wniosków skierowanych do uzupełnienia/poprawy na etapie  weryfikacji warunków formalnych, ocena merytoryczna dokonywana jest po otrzymaniu przez IOK uzupełnionego/poprawionego wniosku.

Komunikaty

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Polski spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi, jak również zaangażowaniem członków Komisji Oceny Projektów w ocenę projektów równolegle toczącego się konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20, informujemy o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej do 13.11.2020 r. 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów premiujących: kryterium nr 2 w Modelu I i w Modelu II i kryterium nr 4 w Modelu III - czy w przypadku projektu łączącego wszystkie modele łącznie za kryteria te można uzyskać maksymalnie 15 punktów czy maksymalnie 5 punktów ?
 

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 w przypadku kompleksowej realizacji wsparcia, polegającej na realizacji więcej niż jednego Modelu w projekcie, w ramach kryterium specyficznego fakultatywnego nr 2 w Modelu I i Modelu II oraz nr 4 w Modelu III dopuszcza się możliwość sumowania jedynie zadeklarowanej ilości porozumień, o ile w przypadku Modelu I oraz Modelu III są to porozumienia dodatkowe (tj. wykraczają poza zakres porozumień zawieranych w celu spełniania kryteriów specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz nr 1 w Modelu III), zaś w Modelu II wskazano jakiekolwiek porozumienie (np. zawarte pomiędzy szkołą, a pracodawcą na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegającej na umożliwieniu dokształcania pracownikom przedsiębiorstw). Nie oznacza to jednak możliwości sumowania liczby punktów możliwej do zdobycia za spełnienie ww. kryterium w związku z realizacja więcej niż jednego Modelu - punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium przyznawane są bowiem na poziomie całego projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Pytanie

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów konkursu 2.4.1 :

- kryterium obligatoryjne 1 (MODEL I)

"Wnioskodawca oświadcza, że szkoła/placówka prowadząca kształcenie zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorców, którego/których działalność jest związana z zawodem lub branżą, w której kształcą się uczniowie oraz oświadcza, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń wsparcia przewidzianego w projekcie – dotyczy 1 typu projektów (Model I)."

- kryterium obligatoryjne 1 (MODEL III)

Wnioskodawca zawarł porozumienie/porozumienia pomiędzy szkołą kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/organizacją pracodawców, przedsiębiorcą/organizacją przedsiębiorców, na potrzeby których dany zawód będzie tworzony lub unowocześniany.

Czy aby spełnić powyższe kryteria można zawrzeć jedno porozumienie czy muszą to być dwa oddzielne porozumienia, odrębnie w ramach każdego typu ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20, w 1 typie projektów każdy Model można realizować indywidualnie. Istnieje również możliwość realizacji kompleksowego wsparcia polegającego na łączeniu Modeli, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli. Decydując się zatem na realizację kompleksowego wsparcia, polegającego na jednoczesnej realizacji Modelu I oraz Modelu III, w celu spełnienia ww. kryteriów specyficznych obligatoryjnych Wnioskodawca ma możliwość zawarcia zarówno dwóch oddzielnych porozumień jak i jednego porozumienia, o ile ich/jego zakres będzie spełniać warunki określone w punktach a i/lub b Modelu I, zaś w przypadku Modelu III odnosić się do wprowadzenia nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu i/lub unowocześnienia oferty kształcenia w danym zawodzie oraz zawierać rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców, co do wyposażenia/doposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych zaplanowanego w projekcie.

Jednocześnie, IZ RPO WiM zwraca uwagę na fakt, iż weryfikacja wskazanych w Państwa zapytaniu kryteriów, poza punktem 4.7.1 wniosku będzie przeprowadzana również na podstawie treści wniosku wskazującej na spełnienie ww. kryteriów, natomiast kopia przedmiotowego porozumienia będzie wymagana jako załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, który na tym etapie będzie podlegał weryfikacji.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ projektów oraz 4 typ projektów).

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20. 

Przedmiotowy konkurs dotyczy wyłącznie tzw. ,,dużych” projektów o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 EURO

Termin, od którego można składać wnioski

1 września 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2, funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg (obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869) (podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie),
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628) (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujące się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące dwa typy projektów:

1 typ projektów: Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym(pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech Modeli projektów:

MODEL I

Model zakłada:

 1. realizację staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy i/lub
 2. wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/ szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców.

Każde z ww. działań (punkt a i/lub b Modelu I) obligatoryjnie musi być poprzedzone zdiagnozowaniem ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki, w celu skierowania go na staż uczniowski i/lub kursy/szkolenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań o:

 • wyposażenie ucznia/słuchacza w miękkie kompetencje pracownicze ułatwiające wejście na rynek pracy (o ile taka potrzeba wynika z diagnozy ucznia/słuchacza);
 • tworzenie klas patronackich;
 • organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

 

MODEL II

Model zakłada:

a)wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji wodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lące w zakresie tematyki związanej z nauczanym a przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach),

b)wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość realizacji działań na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

MODEL III

1.Model zakłada wprowadzenie nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców/ przedsiębiorców z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Działanie przewidziane w Modelu III obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach).

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich.

W projektach o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 euro istnieje możliwość realizacji wsparcia przewidzianego w Modelu III wyłącznie w Działaniu 1.

 

UWAGA ! W przedmiotowym konkursie nie ma możliwości realizacji wsparcia zakładającego unowocześnienie oferty kształcenia w danym zawodzie/zawodach na użytek potrzeb pracodawców/ przedsiębiorców poprzez doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Tego typu wsparcie przewidziane jest wyłącznie w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 dotyczącego tzw. ,,małych” projektów o wartości dofinasowania nieprzekraczającej 100 000 EURO tj. 446 640,00 PLN.

4 typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

Wsparcie w ramach 4 typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I (a i/lub b) 1 typu projektów, Jednocześnie, działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w Modelu I.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 998 515,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 84

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 w poniedziałek oraz czwartek w godz. 10.00-12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków  aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 w środę oraz piątek w godz. 10.00-12.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) 

Pliki do pobrania

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Kryteria wyboru projektów

2020-09-03

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie

2020-09-03

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Wykorzystanie podpisu elektronicznego w wersji 9.0 wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku zaostrzenia stanu pandemii COVID-19

2020-09-03

Pełna dokumentacja konkursowa

2020-07-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.