Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Fundusze a koronawirus

Tu znajdziesz informacje o nowych konkursach na dofinansowanie walki z koronawirusem oraz o pomocy publicznej z Funduszy UE udzielanej na nowych zasadach. Dowiesz się również innych ważnych wiadomości związanych z realizacją projektów w czasie pandemii.

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE REALIZOWANE W RAMACH REACT-EU

Przedstawiamy wzory tablicy informacyjnej, pamiątkowej i wzór plakatu dla projektów realizowanych w ramach instrumentu finansowego REACT-EU.
Obowiązek umieszczania informacji słownej nt. wsparcia ze środków REACT-EU, wprowadzony w zaktualizowanym „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów PS 2014–2020 w zakresie info-promo”, wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z 23 grudnia 2020 r.

Plakat REACT-EU

Tablica REACT-EU

 

BENEFICJENCIE, 

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZWIĄZANYM Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID-19

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

Wzór naklejek z dużymi logotypami

Wzór naklejek z małymi logotypami

Wzór karty

 

28.11.2022 r.

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie na Wytrzymałe MŚP - konkursu nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22.

 

17.10.2022 r.

Wprowadziliśmy zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Zmiany umożliwią wykorzystanie II transzy środków z inicjatywy REACT-EU w wysokości 3 860 665 EUR, a także pozwolą w pełni wydatkować alokację Programu.

 

2.08.2022 r.

Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie z działania 13.2 Ochrona zdrowia. Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 43 574 221,79 złotych.


22.06.2022 r.

2 czerwca 2022 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów działania 13.1 Wytrzymałe MŚP - nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22. Na stronie konkursu można śledzić etapy oceny projektów.

 

9.05.2022 r.

Zaktaulizowaliśmy listę projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację warunków formalnych w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 - Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2. Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego.

 

13.04.2022 r.

Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP (nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22).

Wsparcie kierujemy na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania czy dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).

Termin składania wniosków: 26–28 kwietnia 2022 r., na dofinansowanie przeznaczyliśmy 50 620 051,95 złotych.


Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 13 – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmianę Szczegółowego opisu osi priorytetowej RPO WiM:

Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości (oś 13), Wykaz zmian oś 13.

 

21.02.2022 r.

Zwiększyliśmy kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2, z kwoty 4 700 000,00 euro do 5 291 814,00 euro, co stanowi zwiększenie z 21 504 850,00  zł na 24 212 694,96 złotych.

 

26.01.2022 r.

Zaktualizowaliśmy Wzór umowy oraz Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 w trybie nadzwyczajnym w działaniu 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałaniu 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2.

Wprowadzone zmiany do Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, polegają na aktualizacji zapisów:

§ 1 Definicje, pkt 11 „Jedno postępowanie przetargowe”,
§ 15 Zamówienia udzielane w ramach projektów, ust. 4 i ust. 5,
§ 21 Informacja i promocja, poprzez dodanie ust. 4,
§ 26 Postanowienia końcowe, ust. 1 pkt 28, dodanie pkt 34.

 

21.01.2021 r. 

Warmia i Mazury otrzymają 20 milionów euro z Funduszy Europejskich na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WiM 2014–2020, o które wnioskował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku zakończenia negocjacji Program zyskał 13. oś priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Zaplanowano w niej dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w wysokości niemal 11 mln euro. Przewidziano także pomoc na poprawę wydolności ochrony zdrowia i przygotowanie jej na sytuacje kryzysowe, na co przeznaczone zostanie nieco ponad 9 mln euro. Czas na realizację projektów finansowanych ze środków REACT-EU jest bardzo krótki. Muszą one bowiem zostać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowania.

- Polityka spójności od początku pandemii jest efektywnym narzędziem przeciwdziałania jej skutkom. Środki REACT-EU to kolejny zastrzyk finansowy wypełniający lukę między pierwszą reakcją na kryzys a długoterminowym wsparciem okresu programowania 2021–2027 - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Pieniądze mogą zostać teraz wykorzystane m.in. na organizację nowych naborów lub na dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

Instrument REACT-EU jest jednym z elementów Planu Odbudowy dla Europy - „Next Generation EU”, będącego odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Łącznie Komisja Europejska przyznała sześciu regionom 136 milionów euro na walkę ze skutkami pandemii oraz na wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Łącznie do wszystkich województw w ramach REACT-EU trafić ma 365 mln zł.

 

04.01.2022 r.

Zaktualizowana lista wniosków wybranych do dofinansowania - nabór nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20

 

29.11.2021 r.

Zaktualizowana lista wniosków wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej - nabór nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20

 

19.11.2021 r.

Zaktualizowana lista wniosków po weryfikacji warunków formalnych w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20.

 

22.10.2021 r.

Aktualizacja listy wniosków złożonych w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 - poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2.

 

2.06.2021 r.

Aktualizacja Regulaminu naboru poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP schemat B typ 2 (konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20)

 

1.06.2021 r.

Aktualizacja Regulaminu naboru poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP schemat B typ 3 (konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20)

 

7.05.2021 r.

Zaktualizowana lista cząstkowa wniosków po weryfikacji warunków formalnych w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20.

 

31.03.2021 r.

Zaktualizowana lista wniosków złożonych w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20 (produkcja wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19).

 

30.03.2021 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej - Usługi dla MŚP schemat B typ 3 (nabór nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20) - produkcja wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

 

22.03.2021 r.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania – Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2. Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego (Nabór nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20).

 

16.03.2021 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (po procedurze odwoławczej) – Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2. Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego (Nabór nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20).

 

9.02.2021 r.

3 cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania - Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2. Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego (Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20)

 

8.02.2021 r.

8 lista cząstkowa wniosków, które przeszły weryfikację warunków formalnych -  Rozwój specjalistycznych usług medycznych, schemat G (konkurs  nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20)

 

26.01.2021 r.

2 cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2 - konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20

 

5.01.2021 r.

Aktualizacja Regulaminu naboru oraz załącznika nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20.

Aktualizacja Regulaminu naboru oraz załącznika nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 - Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2.

 

28.12.2020 r.

7 lista cząstkowa projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, schemat G.

 

14.12.2020 r.

Specustawa funduszowa wspierająca ułatwienie wdrażania Funduszy Europejskich w sytuacji pandemii COVID-19 została znowelizowana. Jej zapisy będzie można stosować do końca 2023 r. [źródło: Portal Funduszy Europejskich].

 

9.12.2020 r.

Cząstkowa lista wybranych projektów w konkursie z poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20.

8.12.2020 r.

8 grudnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy, ocenionych przez pracowników Instytucji Organizującej Nabór, projektów w ramach naboru w  trybie nadzwyczajnym (jest to zaktualizowana lista zawierająca oceny wszystkich wniosków, które zostały złożone w naborze). 11 projektów zostało skierowanych do dofinansowania.

Lista wybranych projektów w naborze nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/20 (COVID-19)

 

23.11.2020 r. 

 

2.11.2020 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w konkursach z podziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20.

 

29.10.2020 r.

Aktualizacja (10.11.2020 r.) – lista złożonych wniosków, które następnie będą weryfikowane i oceniane.

Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla MŚP – wznowienie: komunikat WMARR SA.

 

13.10.2020 r.

Lista rankingowa w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/20 z poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych – lista wybranych projektów.

 

25.09.2020 r.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374, ze zm.) z 5.09.2020 r. został uchylony (utracił moc) art. 6 ust. 1 „Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego".

Oznacza to, że od 5 września 2020 r. podmioty zobligowane do stosowania ustawy PZP nie mają możliwości stosowania uchylonego artykułu w celu wyboru Wykonawców dostaw i usług, z pominięciem ustawy PZP, w odniesieniu do działań służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Pełna treść komunikatu

 

23.09.2020 r.

Ogłosiliśmy nowy nabór w ramach poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/20 ma charakter otwarty, nie jest podzielony na rundy. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które nie złożyły wniosku o dofinansowanie w ramach naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20

 

16.09.2020 r.

Aktualizacja – nabór odwołany.

Rusza nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wnioski o granty będzie można składać od 30.09.2020 r. (od godziny 08:00:00) w postaci elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.


8.09.2020 r.

8 września 2020 r. został wybrany grantodawca w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 (Usługi dla MŚP).

W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym w konkursie grantodawcą – Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – następnie rozpoczną się działania zmierzające do szybkiego rozdysponowania grantów płynnościowych między przedsiębiorstwa dotknięte skutkami wybuchu pandemii COVID-19.

Szczegółowe informacje będą niebawem dostępne na stronie WMARR oraz na naszej stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

 

28.08.2020 r.

Zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących naboru 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19)Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20.

 

17.08.2020 r.

Jak fundusze europejskie wspierają walkę z COVID-19 w województwie warmińsko-mazurskim? Dane na 10.08.2020 r.

 

Zmiana Regulaminu naboru oraz Wzoru umowy o dofinansowanie konkursu 1.3.5 Usługi dla MŚP, schemat B typ 1

 

13.08.2020 r. 

Pytanie od beneficjentów w sprawie konkursu 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2 (Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20):

Jakie są możliwe ramy czasowe okresu realizacji projektu?

Odpowiedź:

W Regulaminie oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych określono jedynie maksymalny termin, do którego ma zostać udzielone wsparcie, tj. 31 grudnia 2020 r. oraz termin, od którego mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. 1 lutego 2020 r. Udzielenie wsparcia należy rozumieć, jako podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że termin zakończenia realizacji projektu może być późniejszy.

 

05.08.2020 r. 

Ogłosiliśmy nowy nabór skierowany na działania antycovid-19 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Jest to typ 3 konkursu koncentrujący się na:

  • realizacji usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia,
  • podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

 

04.08.2020 r.

Dwa nowe nabory dla MŚP w trybie nadzwyczajnym w związku z COVID-19:

 

28.07.2020 r.

Nowy nabór na grantodawcę – konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20. Dofinansowanie zostanie przyznane podmiotowi, którym udzielał będzie grantów na kapitał obrotowy przedsiębiorstwom dotkniętym bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19. Wydatki przedsiębiorców mogą dotyczyć pokrycia bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS-u, kosztów wynajmu, innych opłat i kosztów bieżących, zobowiązań publiczno-prawnych, finansowania kapitału obrotowego).

 

17.07.2020 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów EFS w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 

9.07.2020 r.

COVID-19: wyjątkowe środki polityki spójności dla naszego regionu. 8.07.2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego dla regionu Warmińsko-Mazurskiego, co umożliwi dalsze inwestycje w usługi zdrowotne i zrekompensuje straty finansowe przedsiębiorstw związane z wybuchem COVID-19.

 

7.07.2020 r. 

Dotacje dla firm dotkniętych skutkami pandemii – jest zgoda Komisji Europejskiej!

3 lipca 2020 r. Komisja Europejska przesłała oficjalną zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, a w ślad za nią 7 lipca br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwały określające warunki uruchomienia pakietu instrumentów skierowanych do przedsiębiorstw w celu zapobiegania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Na wsparcie firm w okresie kryzysu przeznaczono 14 557 720 EUR. Firmy będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, w którym wyodrębniono schemat B: Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 podzielony na 3 typy projektów. Szczegółowe informacje nt. typów projektów znajdziesz w Aktualnościach.


Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Zmiany te mają na celu przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom kryzysu wywołanego wirusem Sars-CoV-2 w województwie warmińsko-mazurskim. Na ten cel przeznaczone będą środki o łącznej wysokości 18 406 320 euro, z czego w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 14 557 720 euro oraz w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne 3 848 600 euro.

 

Informujemy o zmianie regulaminu naboru nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20. Dodany został załącznik nr 10a – wzór Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (COVID-19).

 

3.07.2020 r.

Antycovidowe dotacje dla MŚP. Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania kierowane do Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014–2020.


Od 1 lipca 2020 r. zmiana stopy bazowej. Pożyczka płynnościowa oprocentowana już od 0,15%!

 

29.06.2020 r.

Aktualne informacje o dotacjach na kapitał obrotowy

W odpowiedzi na Państwa liczne pytania informujemy, że dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw w naszym regionie będą dostępne w III kwartale 2020 roku. Na naszej stronie na bieżąco będziemy komunikować o uruchomieniu tych środków.

Jednocześnie ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które już dziś proponują współpracę przy pozyskaniu dotacji na kapitał obrotowy. Apelujemy też o ostrożność – nie ma jeszcze wzorów dokumentów.  

Szczegółowe informacje będą dostępne już wkrótce:

 

23.06.2020 r.

Zmiana oprocentowania pożyczki płynnościowej – wsparcie obrotowe przedsiębiorstw.

 

19.06.2020 r.

Dalsze wsparcie dla szpitali i sanepidu. Ponad 8,5 mln zł unijnego dofinansowania trafi do kolejnych placówek na Warmii i Mazurach.

 

8.06.2020 r.

Kolejne unijne wsparcie z walce z COVID-19. Zarząd województwa zdecydował o przekazaniu dodatkowych środków na wsparcie szpitali podczas pracy w warunkach pandemii. 

 

4.06.2020 r. Pożyczka płynnościowa

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 kwietnia 2020 r. o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia obrotowego przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii Covid-19 wybrano 3 Instytucje Finansowe, w których będzie można ubiegać się o Pożyczkę płynnościową. Są nimi:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył na Pożyczkę płynnościową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 blisko 31 mln złotych.

Pożyczka płynnościowa ma na celu wspomaganie utrzymania firm i  miejsc pracy, jest wsparciem obrotowym kierowanym do mikro-, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego*. Warunki finansowania Pożyczki płynnościowej:

  • brak prowizji i dodatkowych opłat,
  • oprocentowanie od 0,28% (uzależnione od stopy bazowej**),
  • kwota pożyczki do 400 tys. zł,
  • całkowity okres spłaty do 6 lat (12 miesięcy karencji, do 12 miesięcy wakacji kredytowych).

Szczegóły w zakładce Instytucja Finansująca.

*MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.
** oprocentowanie uzależnione jest od stopy bazowej służącej do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak, m.in. pożyczki. Obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,84% i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

 

2.06.2020 r.

Komunikat w sprawie zakończenia naboru 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

 

29.05.2020 r.

Od 1 czerwca 2020 r. wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Olsztynie, Elblągu i Ełku.

Ze względu na stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa, osobiste wizyty interesantów w Punktach Informacyjnych odbywać będą się po uprzednim telefonicznym lub mejlowym ustaleniu terminu (w tym godziny) wizyty.

Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu mejlowego i telefonicznego.

 

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014–2020

W odniesieniu do informacji, która pojawiła się na portalu Funduszy Europejskich informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego w formie dotacji w ramach RPO WiM ponad 35 mln złotych. Obecnie oczekujemy akceptacji Komisji Europejskiej zmian w Programie, które umożliwią uruchomienie tych pieniędzy w regionie. Instrument ma być skierowany do mikro- i małych firm z województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 i zagrożonych utratą płynności. Dotacje przeznaczone zostaną na finansowanie kapitału obrotowego, na podstawie kosztów uproszczonych. Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia, w tym warunki, terminy naboru wniosków oraz dane instytucji ogłaszającej nabór będą podawane Państwu na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, iż finansowanie kapitału obrotowego w firmach średnich z Warmii i Mazur zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

Wnioski o wsparcie w ramach PO PW przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 8 czerwca 2020 r.

 

28.05.2020 r.

Częściowe zwieszenie stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 z 22 sierpnia 2019 r.

 

27.05.2020 r.

W obszarze rynku pracu także zostały częściowo zawieszone wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS.

 

22.05.2020 r.

W obszarze edukacji nastąpiło częściowe zawieszenie stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na stronach:

 

20.05.2020 r.

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nowych wskaźników horyzontalnych, 19 maja 2020 r. Zarząd Województwa zaktualizował Regulamin konkursu z zakresu Infrastruktury ochrony zdrowia – poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20.

Ogłoszony został nowy nabór na zakup sprzętu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20.

 

15.05.2020 r.

Wyjaśnienia UOKiK w zakresie udzielania pomocy publicznej przez JST w związku z COVID-19 (stan na dzień 7 maja 2020 r.)

 

6.05.2020 r.

Szpitale wojewódzkie ze wsparciem unijnym. Ponad 12 mln zł rozdzielone będzie na 6 podmiotów leczniczych. Jakich? Sprawdź szczegóły

 

5.05.2020 r.

Z uwagi na epidemię COVID-19 oraz konieczność zapewnienia ciągłości wydatkowania funduszy unijnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej czasowo zawiesiło stosowanie w części następujących wytycznych:


Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych już dostępna.

 

30.04.2020 r.

Finansowy zastrzyk wsparcia dla szpitali w regionie na ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 dzięki przesunięciom funduszowym w ramach RPO WiM 2014-2020.

 

28.04.2020 r.

Nowy nabór dla podmiotów leczniczych pozostających w stanie podwyższonej gotowości – szpitali jednoimiennych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz innych podmiotów leczniczych i laboratoriów.

Nowy instrument finansowy wsparcia przedsiębiorstw  w odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – Pożyczka Płynnościowa.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID-19

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie funduszy europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

 

27.04.2020 r.

Kolejne ułatwienia z Funduszowego Pakietu Antywirusowego wchodzą w życie.

 

24.04.2020 r.

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 oraz RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/19.

24 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 130 opublikowane zostało m.in. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Coronavirus Response Investment Initiative Plus).

 

21.04.2020 r.

EFS na DPS – fundusze unijne pomagają domom pomocy społecznej w walce z koronawirusem.

Województwo warmińsko-mazurskie planuje przeznaczyć od 10 do 16 milionów złotych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie na przedsięwzięcia dla pracowników i podopiecznych instytucji zajmujących się opieką nad osobami zależnymi, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania COVID-19.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP).

Przesuwamy środki z ROPS, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zwalczać jego skutki.

Pieniądze na walkę z pandemią – zarząd województwa przyjął projekt kolejnych zmian w RPO WiM 2014-2020, których celem jest wsparcie placówek służby zdrowia w walce z pandemią COVID-19.

 

20.04.2020 r.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy – sprawdź, jak to działa!

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

 

17.04.2020 r.

Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa przyjęta przez senat

 

9.04.2020 r.

Zmiany w regulaminach – wydłużenie terminu naboru wniosków:

 

Zmiany w regulaminach – ułatwienie uzupełnienia dokumentacji:

 

Konsultacje – drugi europejski pakiet antywirusowego

Dzisiaj rusza dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych

 

7.04.2020 r.

Działania UE w związku z pandemią COVID-19 (stan na 6 kwietnia 2020 r.)

 

3.04.2020 r.

Inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów – dla regionów i miast w walce z COVID-19 w Unii Europejskiej

 

2.04.2020 r.

Zmiana rozporządzeń unijnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

 

1.04.2020 r.

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – ze wsparciem firm z FE na specjalnych antykryzysowych zasadach trafiły do Komisji Europejskiej

 

30.03.2020 r.

Nowy nabór na rozwój specjalistycznych usług medycznych (COVID-19)

Infrastruktura ochrony zdrowia w MOF Elbląga – nowy konkurs (COVID-19)

Realizujesz inwestycję ze wsparciem UE i masz problemy przez koronawirusa? Pomoże Ci funduszowa specustawa

 

24.03.2020 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20

 

17.03.2020 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.