Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.5

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP, schemat B typ 1. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20

aktualny     od: 2020-07-28 do: 2020-08-07

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, schemat B typ 1

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

28 lipca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 sierpnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek–piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym) Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym dofinansowanie projektu grantowego uprawniony jest podmiot (grantodawca), będący instytucją otoczenia biznesu, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Posiadanie doświadczenia w udzielaniu dotacji przedsiębiorcom ze środków Unii Europejskiej (łączna wartość udzielonych dotacji przewyższa wartość projektu grantowego);
 2. Posiadanie własnego, wyszkolonego personelu z udokumentowanym doświadczeniem i kompetencjami, adekwatnymi do zakresu i rodzaju powierzonych zadań, zapewniających merytoryczną i terminową realizację projektu, zgodnie z procedurami krajowymi oraz UE;
 3. Posiadanie własnych zasobów infrastrukturalnych i informatycznych, niezbędnych do obsługi i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE;
 4. Bardzo dobra lokalizacja w centrum regionu /stolicy województwa, zapewniająca dostępność przedsiębiorców z całego regionu;
 5. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada 100% udziałów /akcji w strukturze właścicielskiej podmiotu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt polegający na udzielaniu grantów na kapitał obrotowy przedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19. Wydatki mogą dotyczyć pokrycia bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS, koszty wynajmu, inne opłaty i koszty bieżące, inne zobowiązania publiczno-prawne, finansowania kapitału obrotowego). Wsparcie ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

41 447 745,36 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86       
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
  e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
  Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 41

89 521 96 54

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2020-07-27

Wytyczne ministerialne

2020-07-24

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP, schemat B typ 1. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS