Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.5

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 3 Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20

zakończony     od: 2020-08-19 do: 2020-09-30
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 3.

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20

Termin, od którego można składać wnioski

19 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Zamkniecie naboru nastąpi w momencie, gdy wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wybranych do dofinansowania projektach, osiągnie 100% dostępnej alokacji w ramach naboru. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn,

I piętro, pok. 101

lub

 Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2 używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej – decyduje data wpływu, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru, wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej, musi być dostarczony w dniu wysłania wersji elektronicznej

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej - decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru, wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej, musi być nadany w dniu wysłania wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19.

Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 310 230,56 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86       
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
  e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
  Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

 

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 41

89 521 96 54

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2020-08-04

Wytyczne ministerialne zip

2020-08-04

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 3 Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS