Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu naboru oraz Wzoru umowy - konkurs 1.3.5 Usługi dla MŚP, schemat B typ 1

17 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie zmiany zapisów Regulaminu naboru nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 i Załącznika nr 12 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

 

1. Zmiana Regulaminu naboru nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 dotyczy wprowadzenia dodatkowego zapisu zobowiązującego Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (WMARR) do dokonania wyboru Grantobiorców na podstawie aktualnie obowiązujących warunków i kryteriów zatwierdzonych na dzień ogłoszenia przez WMARR naboru Grantobiorców.

1) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Ustawa wdrożeniowa, przepisy prawa unijnego i krajowego oraz odpowiednie zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego opisu osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru oraz wytycznych i instrukcji, o których mowa w ust. 8. W przypadku zmiany „Kryteriów wyboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego dotyczącego finansowania kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 (grantobiorcy/przedsiębiorcy)”, o których mowa w Rozdziale VII pkt 4 SzOOP lub zmiany warunków udzielania grantów wynikających z SzOOP, zmiany te mają zastosowanie od dnia ich wejścia w życie”;

2) w § 4 ust. 5 przypis nr 2 otrzymuje brzmienie: „² Beneficjent (grantodawca) zobowiązany jest do stosowania kryteriów naboru wniosków o udzielenie grantu stanowiących załącznik do SzOOP oraz warunków udzielenia grantów wynikających z SzOOP, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie grantu”;

3) w § 4 ust. 8 dodaje się  przypis nr 3 w brzmieniu: „³ Beneficjent (grantodawca) zobowiązany jest do stosowania kryteriów naboru wniosków o udzielenie grantu stanowiących załącznik do SzOOP oraz warunków udzielenia grantów wynikających z SzOOP, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie grantu”;

4) dotychczasowe przypisy nr 3 i nr 4 otrzymują kolejno od nr 4 do nr 5.

 

2. Zmiana „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik nr 12 do Regulaminu naboru nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20, wynika z braku konieczności weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez Grantobiorców. Wsparcie Grantobiorców będzie rozliczane stawką jednostkową, a Grantodawca winien koncentrować się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.

1) § 5 ust. 1 pkt 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „14) zapewnienia, że wydatki ponoszone przez Grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków wynikającym z Umowy o powierzenie grantu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, systemem realizacji Programu, w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (nie dotyczy wydatków rozliczanych stawką jednostkową)”.

2) Dodatkowo z wzoru umowy o dofinansowanie usunięto postanowienie § 17 ust. 6 pkt 2 lit. c: „czy zostały ustanowione są stosowane odpowiednie zasady przekazywania, rozliczania, kontroli i monitorowania grantów przez Beneficjenta, w sposób umożliwiający potwierdzenie, że (…) c) wydatki ponoszone przez Grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz zostały dokonane w sposób oszczędny”.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 17 sierpnia 2020 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W pozostałym zakresie Regulamin naboru i wzór umowy o dofinansowanie projektu  pozostaje bez zmian.

 

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Pliki do pobrania

Regulamin naboru - obowiązuje od 17.08.2020 r.

2020-08-17

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 17.08.2020 r.

2020-08-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS