Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.3

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

zakończony     od: 2016-08-01 do: 2016-08-08
Wyniki naboru

Informujemy, że dnia 24 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/16.

W ramach konkursu dwa projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania. 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych Wnioskodawców problemami, utrudniającymi aplikowanie o środki w ramachniniejszego konkursu, których nie można rozwiązać do zakończenia naboru wniosków, tj. do 08.08.2016 r., oraz biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinasowanie.
 

1 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął  uchwałę, w wyniku której wydłużeniu uległ termin składania wniosków o dofinansowanie projektu z: 01.08.2016 r. - 08.08.2016 r. na 01.08.2016 r. – 19.08.2016 r.
 

Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Przedmiotowa zmiana do Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów w ramach poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Spotkania obędą się 25 lipca i 1 sierpnia 2016 r. w godzinach 11.00-13.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 105/106.

 

Podczas spotkania przedstawimy kluczowe założenia konkursu RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/16 oraz wskażemy najczęściej popełniane błędy podczas kwalifikowalności wydatków.

 

Warunki uczestnictwa

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 21 lipca 2016 r.
  2. Potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Prosimy jednak o poinformowanie nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

tel. (89) 512 55 43

e-mail: m.kowalska@warmia.mazury.pl

 

Informujemy o dostępności listy sprawdzającej dla beneficjentów. Lista ta stanowi pomoc przy weryfikacji czy we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zawarte wszystkie niezbędne elementy.

Lista sprawdzająca nie jest dokumentacją konkursową i nie stanowi podstawy do powoływania się na nią w proteście.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

1 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

8 sierpnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złóżyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej  - posiadający/e akredytację lub nieposiadający/e akredytacji, (o ile uzyska/ją taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu), z wyłączeniem:

 

- osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

- podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

- podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 769);

- podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.:

 

a) wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania im niezbędnego wsparcia doradczego;

b) czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;

c) szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;

d) doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;

e) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;

f) wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;

g) prowadzenie badań nisz rynkowych;

h) wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i paktów na rzecz ekonomii społecznej.

 

2. Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia, w tym:

 

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jego członków;

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c) wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej przedsiębiorstwa społecznego;

d) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej  jednak niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na:

  • założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
  • zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych;

e) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na:

  • założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
  • zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.

 

3. Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:

 

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu
o osobistą pracę jego członków;

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej  jednak niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną;

d) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%. Poziom ten pomniejsza się o wniesiony przez beneficjenta wkład własny. Wsparcie finansowe EFS wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 513 319,17 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

 

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-06-28

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-06-28

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-06-28

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-06-28

Załącznik nr 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2016-06-28

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-06-28

Załącznik nr 6 Karta oceny wymogów formalnych

2016-06-28

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-06-28

Załącznik nr 8 Kryteria wyboru projektów (wymogi formalne) w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne

2016-06-28

Załącznik nr 9 Kryteria wyboru projektów (kryteria formalne) w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne

2016-06-28

Załącznik nr 10 Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne) w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne

2016-06-28

Załącznik nr 11 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 12 Umowa o przyznanie środków finansowych – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 13 Formularz Rekrutacyjny – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 14 Regulamin przyznawania środków finansowych – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 15 Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego - minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 16 Biznesplan - minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 17 Wymagania dotyczące oceny biznesplanu – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 18 Umowa o przyznanie środków finansowych – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 19 Karta oceny merytorycznej biznesplanu – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 20 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

2016-06-28

Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 22 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 23 Umowa o udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego – minimalny zakres

2016-06-28

Załącznik nr 24 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

2016-06-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS