Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

REGULAMIN KONKURSU „Fundusze na zmiany”

REGULAMIN KONKURSU „Fundusze na zmiany” zwany dalej „Regulaminem”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie: Fundusze na zmiany” (dalej: „Konkurs”) jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 7393890447 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (dalej: „RPO WiM 2014–2020”).
 3. Podmiotem, któremu Organizator powierzył zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu jest agencja reklamowa: Althermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000341333, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5222797131, REGON 140369870 (dalej: „Agencja”).
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 2094,z  pózn.zm.) - Art.2.
 6. Konkurs jest prowadzony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl oraz profilu Warmia i Mazury – moje miejsce | Facebook.
 7. Uczestnictwo w konkursie i rejestracja uczestników konkursu polega na wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl wraz z zaakceptowaniem warunków regulaminu Konkursu i przesłaniem zdjęcia wybranej inwestycji dofinansowanej w ramach RPO WiM 2014–2020, z komentarzem na profilu Warmia i Mazury – moje miejsce | Facebook.
 8. Konkurs rozpoczyna się 01.02.2021 r. o godz. 12.00 i trwa do 04.04.2021 r. do godz. 23.59.
 9. Konkurs będzie promowany i rozpowszechniany w lokalnych i regionalnych rozgłośniach radiowych, na billboardach, reklamach mobilnych i w Internecie.

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 16 lat (z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niepełnoletniej jej udział w Konkursie uzależniony jest od przedłożenia zgody opiekuna prawnego) oraz posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem jak powyżej) oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu (dalej: „Uczestnik”)
 2. Celem Konkursu jest promocja wśród mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WiM 2014–2020.
 3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia wybranej inwestycji dofinansowanej/zrealizowanej w ramach RPO WiM 2014-2020 i opublikowanie go wraz z komentarzem pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Warmia i Mazury – moje miejsce | Facebook, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Przystępując do udziału w Konkursie i wypełniając formularz na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl Uczestnik oświadcza, że:
 1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu oraz akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu;
 2. jest osobą fizyczną, która ukończyła 16 lat,  posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby  niepełnoletniej – jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny wyraził zgodę na udział Uczestnika w Konkursie;
 3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 4. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie (w przypadku osoby  niepełnoletniej – jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w powyższym zakresie);
 5. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 6. jest autorem nadesłanego zdjęcia konkursowego oraz opatrzonego nim komentarza i opublikowanie zdjęcia oraz komentarza do niego  nie naruszy dóbr osobistych ani praw, w tym w szczególności praw autorskich, osób trzecich.

 

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest spełnieniem wskazanych w niniejszym Regulaminie warunków oraz dodaniem prawidłowego zgłoszenia konkursowego w okresie trwania Konkursu, określonego w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  1. zarejestrować się na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy i akceptując Regulamin konkursu.
  2. dodać zgłoszenie w postaci komentarza ze zdjęciem opublikowanego pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Warmia i Mazury – moje miejsce | Facebook. W komentarzu do zdjęcia musi być zawarta lokalizacja oraz nazwa inwestycji.
  3. zdjęcie musi przedstawiać jedną z inwestycji realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020. Lista inwestycji znajduje się na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl
  4. dodatkowo zdjęcie należy podpisać i oznaczyć hasztagiem #RPOWiM.
  5. pod zdjęciem (komentarzem) trzeba zebrać min. 10 reakcji („like”).
 3. Każdy z Uczestników może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie, czyli opublikować jedno zdjęcie z komentarzem. W przypadku zamieszczenia kilku komentarzy, zdjęć przez tą samą osobę, uważa się, iż zgłoszeniem Konkursowym jest najwcześniej opublikowane zdjęcie z komentarzem, a pozostałe nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 4. Odpowiedź na zadanie konkursowe (zdjęcie inwestycji wraz z komentarzem na profilu Warmia i Mazury – moje miejsce | Facebook) musi być autorstwa zgłaszającego i nie może naruszać jakichkolwiek dóbr lub praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, ani praw autorskich osób trzecich. Poprzez zamieszczenie zdjęcia wraz z komentarzem Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego odpowiedź jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich. Agencja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia w razie potwierdzenia przez Agencję informacji o tym, iż zamieszczone zgłoszenie konkursowe narusza prawa osób trzecich.
 5. W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi z komentarzami, które:
  1. naruszają obowiązujące przepisy prawa, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści zakazane prawem oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, lub dyskryminację, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, treści obscenicznych lub pornograficznych
  2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają dane osobowe innych osób lub ich wizerunki w zakresie niezgodnym z prawem,
  4. w szczególności niedozwolony jest udział w Konkursie z użyciem cudzych lub fikcyjnych danych osobowych, w tym posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem w celu podszywania się pod konkretną inną osobę,
  5. naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  6. nie dotyczą przedmiotu Konkursu,
  7. są kopią całości lub części zgłoszeń konkursowych innych Uczestników.
 6. Uczestnik może przesłać Odpowiedź wyłącznie własnego autorstwa. Zabrania się uczestnikowi konkursu podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie, w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się uczestnikowi konkursu zamieszczania w treści odpowiedzi zgłoszeniowej treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa, bądź naruszających dobra lub prawa osób trzecich, w tym także Organizatora.
 7. W Konkursie nie będą brać udziału zdjęcia niezgodnie z przedmiotem Konkursu wskazanym w § 2 pkt 3.
 8. Uczestnik Konkursu z chwilą otrzymania nagrody za wygrane zadanie konkursowe bezwarunkowo, bezterminowo i nieodpłatnie przenosi pełne majątkowe prawa autorskie do utworu obejmującego treści nadesłane w odpowiedzi na zadanie konkursowe, tj. opublikowanego zdjęcia wraz z komentarzem, na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności poprzez publikowanie na stronach internetowych oraz na profilach Organizatora Konkursu w mediach społecznościowych.
 9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa wyżej obejmuje także wykonywanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów i następuje bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Agencji, a także członkowie ich rodzin, w tym małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzice i partnerzy.

 

§4 Nagroda i zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Po zakończeniu naboru w Konkursie Agencja powoła 3-osobową Komisję Konkursową.
 2. Zadania Komisji:
  1. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,
  2. Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań przesłanych przez Uczestników),
  3. Sporządzenie listy zwycięzców,
  4. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,
  5. Nadzór nad procesem wydania nagród,
  6. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
 3. Spośród Uczestników spełniających wymogi uczestnictwa w Konkursie, Komisja wybierze 11 laureatów i nagrodzi ich nagrodami pieniężnymi o łącznej wartości 20 000 zł brutto: 10 000 zł brutto otrzyma osoba za zajęcie I miejsca, a kolejnych 10 laureatów zostanie nagrodzonych nagrodami po 1 000 zł brutto. 
 4. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) od dochodu z tytułu nagrody uczestnik konkursu zobowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Do rozliczenia podatku z powyższego tytułu zobowiązany jest Organizator Konkursu. W związku z powyższym Agencja, działając w imieniu Organizatora Konkursu, potrąca i odprowadza należny od danego nagrodzonego uczestnika Konkursu podatek (10%) od nagrody, do właściwego urzędu skarbowego. Nagroda zostanie uczestnikowi przekazana po pomniejszeniu o w/w 10% należne z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego.
 5. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które przedstawią najciekawszą odpowiedź na zadanie Konkursowe oraz spełnią wszystkie wymagania określone w §3 Regulaminu.
 6. Oceny zdjęć nadesłanych w ramach zgłoszeń konkursowych dokona Komisja według następujących zasad kompozycji fotografii:
 • - dobrej ostrości,
 • - wykadrowania na obiekt objęty konkursem, tak aby było widać, że jest to główny element zdjęcia,
 • - dobrego oświetlenia,
 • - odpowiedniego tła, tak aby główny element zdjęcia w nim nie zginął,
 • - dobrej rozdzielczości,
 • - atrakcyjnego ujęcia.

7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 06.04.2021 r. w poście na profilu Warmia Mazury – moje miejsce w serwisie Facebook. Ponadto Agencja skontaktuje się z laureatami za pomocą Facebooka.

8.W terminie 48h od daty ogłoszenia wyników laureat obowiązany jest do powiadomienia Agencję, poprzez prywatną wiadomość na portalu profilu Organizatora - Warmia Mazury – moje miejsce w serwisie Facebook, o gotowości do odbioru nagrody.

9. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 08.04.2021 r. w siedzibie Organizatora: Urząd Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, o ile aktualny stan epidemiologiczny na to pozwoli.

10. Zgłaszając gotowość do odbioru nagrody, laureat obowiązany jest do podania imienia i nazwiska, danych adresowych, nr konta bankowego oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego (PESEL).

11. Nagroda zostanie wypłacona w imieniu Organizatora Konkursu przez Agencję w terminie 7 dni od daty przesłania przez Laureata wyżej wymienionego oświadczenia.

12. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata, rozumianego jako  niemożliwość dokonania wypłacenia nagrody z uwagi na niedopełnienie przez uczestnika wymogów określonych powyżej,  Agencja w ciągu 3 dni od stwierdzenia takiej okoliczności skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej stworzonej przez Komisję, i poinformuje ją o przyznaniu nagrody.

13. Organizator oraz Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonane po dodaniu zgłoszenia konkursowego, o których Agencja nie został powiadomiona.

14. Organizator oraz Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

15. Laureat konkursu wyraża zgodę na utrwalenie w ramach fotorelacji z rozdania nagród swojego wizerunku oraz udziela Organizatorowi Konkursu zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w ramach w/w fotorelacji dla celów informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególności  związanych z promocją Konkursu, m.in. poprzez publikowanie wraz z informacjami o Konkursie oraz wyłonionymi zwycięskimi pracami na stronach internetowych oraz na profilach Organizatora Konkursu w mediach społecznościowych.

 

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres konkurs@althermedia.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu lub osobom, którym Agencja odmówiła prawa uczestniczenia w Konkursie.
 3. Reklamacje z podaniem adresu facebookowego, imienia oraz pierwszej litery nazwiska osoby zgłaszającej,  zgłaszane mogą być w trakcie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 3 (trzech) dni od daty ich otrzymania.
 5. O efekcie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§6 Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo pod adresem iod@warmia.mazury.pl. Podmiotem, któremu Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych jest ATHERMEDIA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą przy Al. Niepodległości 210/25, 00-608 Warszawa.
 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z postępowaniem oznaczonym numerem ZP.272.1.75.2020 pod nazwą Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotyczącej RPO WiM 2014-2020. Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać dane w celu, rejestracji osób biorących udział w konkursie oraz przekazania nagród zwycięzcom.
 4. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie wysyłając pismo do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@warmia.mazury.pl.
 5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
 6. Odbiorcy Twoich danych. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  2. podmiotom współpracującym z nami przy realizacji konkursu.
 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem: Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.
 8. W przypadku rejestracji na konkurs podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie.
 9. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie przez Althermedia Sp. z o.o. Sp. komandytowa, których Administratorem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, w celu realizacji projektu ZP.272.1.75.2020 pod nazwą „Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotyczącej RPO WiM 2014-2020”.

12. Zapoznałem się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.

 

§7 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Użyte w niniejszym paragrafie określenia oznaczają:
 1. Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1781);
 2. Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 3. Dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia ogólnego;
 4. Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 5. Agencja – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (podprzetwarzający dane osobowe).
 6. Przetwarzanie, podprzetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy;
 7. Nośnik - dowolny nośnik elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
 8. Pracownik - osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

2. Organizator Konkursu jako administrator danych osobowych niezbędnych do wykonania niniejszego przedmiotu umowy, powierza Agencji przetwarzanie tych danych osobowych w imieniu i na rzecz Organizatora na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Podstawą powierzenia Agencji przetwarzania danych osobowych jest art. 28 Rozporządzenia ogólnego.

3. Organizator powierza Agencji przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.

4. Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, są następujące:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. nazwa instytucji/organizacji,
 4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 5. telefon,
 6. mail,
 7. adres konta na Facebooku,
 8. Nr konta bankowego.

5. Kategoria osób: uczestnicy konkursów (osoby biorące udział w konkursie w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).

6. Zbiór danych osobowych: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”.

7. Agencja ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Rozporządzenia ogólnego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.

8. Agencja oraz pracownicy Agencji:

 1.  nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 2.  nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej lub na nośnikach, innych niż wymagane do prawidłowej realizacji umowy,

9. Agencja zobowiązuje się do wykonywania - w imieniu i na rzecz Organizatora:

 1.  obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia ogólnego,
 2.  obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia ogólnego;
 3.  udzielania Organizatorowi szerokiej pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia ogólnego.

10. Organizator umocowuje Agencję do wydawania pracownikom Agencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

11. Agencja zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Rozporządzenia ogólnego oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym wydanymi na podstawie Rozporządzenia ogólnego.

12. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Agencja zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę tych danych, w szczególności zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia ogólnego.

13. Agencja w szczególności zobowiązuje się do:

 1. prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, na przykład Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do przetwarzania Danych Osobowych;
 2. przechowywania dokumentów w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 3. ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników Agencji posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
 4. prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 5. zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności nią objętych, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy;
 6. prowadzenia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych oraz wymagania od nich przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych i ich zabezpieczenia.

14. Agencja zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Agencji.

15. Agencja niezwłocznie poinformuje Organizatora o:

1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, w tym o naruszeniach obowiązków Agencji dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego użycia nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia; informacja musi co najmniej:

 1. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 2. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 3. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Agencję w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Inspektora ochrony danych (lub każdorazowy inny organ nadzorczy w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego), Policję, sąd lub inne organy.

16. Agencja zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi, na każde jego żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

17. Agencja umożliwi Organizatorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonywanie w każdym czasie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z Ustawą, Rozporządzeniem ogólnym lub umową w miejscach, w których są one przetwarzane, w tym w siedzibie Agencji, w szczególności z prawem Organizatora lub podmiotu przez niego upoważnionemu do:

 1. wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą, Rozporządzeniem ogólnym lub umową;
 2. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 4. przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych.

18. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Agencji co najmniej 7 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli.

19. W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Agencję zobowiązań wynikających z Ustawy, Rozporządzenia ogólnego lub z niniejszej umowy, Agencja umożliwi Organizatorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu o którym mowa w § 12 ust.16 umowy.

20. Agencja jest zobowiązana zastosować się do zaleceń Organizatora dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie § 12 ust. 16 umowy.

21. Agencja dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

22. Organizator powierza Agencji przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania umowy.

23. Agencja, w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, zobowiązuje się – zgodnie z wyborem Organizatora – zwrócić Organizatorowi lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Organizatorowi protokołem. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których przepisy powszechnie obowiązujące nakazują Agencji przetwarzanie danych mimo wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy.

24. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy Ustawy i Rozporządzenia ogólnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy, w tym wydane na podstawie Rozporządzenia ogólnego.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl i podlinkowany w poście konkursowym na profilu - Warmia Mazury-moje miejsce Facebook.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, a Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Oświadczenie opiekuna prawnego

 

Ja niżej podpisana/podpisany, niniejszym wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………………… (zwanego dalej „Uczestnikiem konkursu”) w Konkursie „Fundusze na zmiany” na zasadach określonych w  REGULAMINIE KONKURSU, w tym również na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu w zakresie i na zasadach określonych w  REGULAMINIE KONKURSU.

W przypadku zwycięstwa/nagrodzenia w konkursie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika konkursu utrwalonego w ramach fotorelacji z rozdania nagród na zasadach określonych w  REGULAMINIE KONKURSU oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie przez Uczestnika konkursu  autorskich praw majątkowych do utworu nadesłanego w odpowiedzi na zadanie konkursowe, na rzecz Organizatora konkursu.

 

Data                                                                                              Podpis Opiekuna Prawnego

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wersja edytowalna dokumentu

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.