Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.3.2

Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (tryb pozakonkursowy). Nabór nr 11.03.02-IZ-00-28-001/21

zakończony     od: 2021-03-17 do: 2021-03-24
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór i wzywamy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach: Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (tryb pozakonkursowy)

Nabór nr 11.03.02-IZ-00-28-001/21

Termin, od którego można składać wnioski

17 marca 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

24 marca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć:

 • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”, od 17.03.2021 r. od godziny 0:00 do 24.03.2021 r. do godziny 15:00;

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”,od 17.03.2021 r. od godziny 0:00 do 24.03.2021 r. do godziny 15:00,

oraz

 • w formie papierowej, należy złożyć osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską od 17.03.2021 r. do 24.03.2021 r. w punkcie przyjmowania wniosków tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, Pokój 219 (piętro II). Wejście do budynku od strony Placu Solidarności.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko-Mazurskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wyłonienie do dofinansowania projektu określonego dla Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020, realizującego działania mające na celu koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie, obejmującą:

 1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
 2. tworzenie, wspieranie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 3. tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w  osiąganiu standardów usług;
 4. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 5. budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy;
 6. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, finansowanie udziału PS i PES w targach i wystawach regionalnych o charakterze gospodarczym, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali branżowych);
 7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
 8. wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z  OWES w tym zakresie;
 9. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 10. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja lub opracowanie nowego regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
 11. reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej;
 12. ewaluacja działań OWES;
 13. weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 i prowadzenie spisu PS.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 800 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naborów projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii naboru, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać mailowo, telefonicznie lub osobiście od pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pod numerem telefonu 89 512 55 13, fax 89 512 55 09 oraz poprzez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Dodatkowo na stronie internetowej Programu funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym naborem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2021-03-16

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (tryb pozakonkursowy). Nabór nr 11.03.02-IZ-00-28-001/21 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS