logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.1

Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/21

zakończony     od: 2021-05-28 do: 2021-06-11
Wyniki naboru

30 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. W ramach konkursu 1 projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

Informujemy, iż etap oceny merytorycznej w ramach konkursu dobiegł końca. Poniżej umieszczamy listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, które spełniły wszystkie kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe

Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/21 ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Typ projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej).

Termin, od którego można składać wnioski

28.05.2021 r

Termin, do którego można składać wnioski

11.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

w przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

 • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2,od dnia 28.05.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 11.06.2021 r. do godziny 15:00;

w przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 28.05.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 11.06.2021 r. do godziny 15:00,

oraz

 • w formie papierowej w dniach od 28.05.2021 r. do 11.06.2021 r. - w siedzibie IOK, w punkcie przyjmowania wniosków tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17,
  10-447 Olsztyn, Pokój 219 (piętro II) (wejście do budynku od strony Placu Solidarności).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • podmioty lecznicze;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
 • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej).

W ramach przedmiotowego konkursu wybrane zostaną projekty mające na celu realizację Programu Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2022 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat (aktualizacja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

312 007,04 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

2. W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

3. Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk,

tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

 

Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2021-04-27

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/21 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.