Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu wraz z załącznikami - nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21

Zaistniała konieczność zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, tj. Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020. W systemie LSI MAKS 2 zamieszczono prawidłowy, obowiązujący Wnioskodawców wniosek o dofinansowanie, natomiast w dokumentacji konkursowej pojawiła się błędna jego wersja.

Ponadto nastąpiła konieczność zmodyfikowania załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu, tj. Wzoru karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020, w związku z wystąpieniem nieścisłości dotyczącej kryterium fakultatywnego nr 5 (Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lub wykorzystanie modelu aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL). Zgodnie z Regulaminem konkursu i załącznikiem nr 8 do Regulaminu tj. Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia, kryterium to zostało wskazane jako obowiązujące w konkursie, jednak we wskazanym załączniku nr 6, będącym jedynie pomocniczym narzędziem dla IZ RPO do oceny wniosku, błędnie zostało wskazane, że to kryterium nie obowiązuje.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 4 maja 2021 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818, ze zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zobacz również

Nabory

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 4.05.2021 r.

2021-05-04

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 4.05.2021 r.

2021-05-04

Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych - obowiązuje od 4.05.2021 r.

2021-05-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS