Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.3

Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21

zakończony     od: 2021-06-25 do: 2021-07-09
Wyniki naboru

Informujemy, że 2 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostatały wybrane do dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 9 listopada 2021 r. 

Etapy oceny projektów

Informujemy, że etap oceny merytorycznej w ramach konkursu dobiegł końca. Poniżej umieszczamy listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, które spełniły wszystkie kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej
i zostały skierowane do etapu negocjacji.

Negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej.

Aktualnie trwa sukcesywna wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

Komunikaty

Informujemy o zmianie w regulaminie konkursu, która dotyczy zwiększenia alokacji na dofinansowanie projektów.

Wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków przekroczyła alokację przewidzianą w regulaminie konkursu. Aby dofinansować większą ilość pozytywnie ocenionych wniosków, IOK zwiększyła kwoty alokacji z 800 000,00 zł do kwoty 847 951,71 zł.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk.

 

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:  26 maja – 17 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze: https//bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk.

Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21 ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu:

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Termin, od którego można składać wnioski

25.06.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

9.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego konkursu ma możliwość wyboru formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, bowiem IOK w ramach przedmiotowego konkursu dopuszcza zastosowanie systemu mieszanego.

System mieszany polega na tym, iż Wnioskodawca sam dokonuje wyboru formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu spośród dwóch niżej wymienionych form:

1.         elektroniczna – Wnioskodawca oraz Partner/-erzy (o ile dotyczy) podpisuje/-ą wniosek o dofinansowanie projektu podpisem elektronicznym tylko w wersji elektronicznej. Tak podpisany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (zeskanowany oryginał Rekomendacji wydanej przez Związek ZIT MOF Ełk), należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2, zgodnie z opisem umieszczonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca nie składa już wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu;

2.         tradycyjna - dotychczasowa forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (tj. skan Rekomendacji wydanych przez Związek ZIT MOF Ełk) należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2. Wnioskodawca musi wygenerować wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/-e do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy oraz Partnera/-ów (o ile dotyczy) można składać osobiście lub przesłać pocztą/przesyłką kurierska do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (wygenerowany z systemu LSI MAKS2 skan oryginału dołączonego do wersji elektronicznej wniosku lub oryginał Rekomendacji wydanej przez Związek ZIT MOF Ełk) zarówno w wersji elektronicznej (bez podpisu elektronicznego) oraz w wersji papierowej (podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/e).

 

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

•           wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 25.06.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 9.07.2021 r. do godziny 15:00.

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

•           w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 25.06.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 9.07.2021 r. do godziny 15:00,

oraz

•           w formie papierowej w dniach od 25.06.2021 r. do dnia 9.07.2021 r. - w siedzibie IOK, w punkcie przyjmowania wniosków tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, Pokój 219 (piętro II) (wejście do budynku od strony Placu Solidarności). 

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek".

Należy pamiętać, że do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów dołączyć trzeba Rekomendacja Związku ZIT MOF Ełk.

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 projektu

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a)         Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

-           zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,

-           poradnictwa,

-           wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,

-           treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,

-           usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b)        Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

-           aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,

-           poradnictwa,

-           wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,

-           staży,

-           praktyk zawodowych,

-           uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,

-           kursy i szkolenia zawodowe.

c)         Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

-           zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,

-           usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d)        Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

-           programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

-           finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,

-           promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

* Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

 

Typ 2 projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym odbywać się będzie:

  1. w nowo utworzonych podmiotach,
  2. w istniejących podmiotach.

 

Miejsce realizacji projektu (pole 1.13 wniosku) to terytorium Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (MOF Ełku).

Oznacza to, iż realizując projekt typu 1 oraz typu 2 jako miejsce realizacji projektu należy wybrać MOF Ełk tj. Miasto Ełk lub gminę wiejską Ełk.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wyrażona w złotych nie może przekroczyć równowartości 100 000,00 euro (niniejszy konkurs dopuszcza realizację tylko i wyłącznie projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi). Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu dla typu 1 projektu wynosi: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla projektów OPS i PCPR, 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych, 85% wydatków kwalifikowalnych – w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania dla typu 2 projektu wynosi: 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, 85% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

800 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 9.11.2021 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

2. W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

3. Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk,

tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

 

Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 9.11.2021 r.

2021-11-09

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2021-05-25

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.