logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.1

Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych. Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21

aktualny     od: 2021-08-31 do: 2021-12-31
Komunikaty

Informujemy o aktualizacji ogłoszenia i regulaminu z powodu przesunięcia terminu zamknięcia naboru z 30 września 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. oraz zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2022 r. na maj 2022 r. 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2022 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380


Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Uczelnie
  • Jednostki naukowe

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych, jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na:

  •     budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R,
  •     zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnej z definicją określoną w art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w tym również wartości niematerialne i prawne.

Uzupełniająco wspierane będą działania animujące współpracę podmiotów sektora naukowo-badawczego z sektorem prywatnym w celu zwiększenia przychodów z sektora prywatnego (jako komponent projektów inwestycyjnych, maksymalna wartość wydatków na tę część zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne obejmujące tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i odpowiadającej potrzebom gospodarki. Dopuszczalne jest tworzenie i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W części niegospodarczej projektu (nie objętej pomocą publiczną i nie generującą dochodu) maksymalny całkowity udział środków publicznych wynosi 100% wydatków kwalifikowanych. W części gospodarczej (podlegającej zasadom udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 370 292,94 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru – obowiązuje od 27.09.2021 r.

Regulamin naboru – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulamin naboru.

Pytania i odpowiedzi

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

 

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 41

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 27.09.2021 r.

2021-09-27

Wytyczne ministerialne

2021-07-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2021-07-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych. Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.