Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.3

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony     od: 2016-08-31 do: 2016-09-28
Etapy oceny projektów

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków, po uwzględnieniu protestów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej,

Wyniki naboru
Informacje
Etapy oceny projektów
Komunikaty

28 września 2016 r. zakończono nabór wniosków do konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 Działanie 5.3 0chrona różnorodności biologicznej.

Złożono 23 wnioski na łączną kwotę 35 940 928,72 złotych.

Wnioskowana wartość dofinansowania projektów wynosi 29 235 920,31 złotych.

Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

 

KONKURS NR RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosku

 • Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).
 • Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Uczelnie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na obszarach Natura 2000

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

 •  ochrona ex-situ
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania
 • wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m.in.:

 • ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków
 • właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego

Zadanie 5: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa). 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowych

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 466 145,80 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera §14 regulamin konkursu.

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-554 Olsztyn

telefony:

89 521-94-85

89 521-94-86

89 521-94-82

89 521-94-83

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

2016-07-28

Regulamin konkursu

2016-07-28

Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-07-28

Instrukcja wypełniania wniosku

2016-07-28

Instrukcja wypełniania załącznków

2016-07-28

Załącznik do instrukcji wypełniania załączników

2016-07-28

Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-28

Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-07-28

Lista sprawdzająca wymogi formalne

2016-07-28

Karta z definicjami kryteriów formalnych (obligatoryjnych)

2016-07-28

Karta oceny kryteriów formalnych

2016-07-28

Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-07-28

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-07-28

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-07-28

Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-07-28

Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-07-28

Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-07-28

Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-07-28

Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie

2016-07-28

Wzór umowy o dofinansowanie

2016-07-28

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-07-28

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-07-28

Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-28

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS