Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu i Wzoru umowy - 26.01.2022 r.

W związku z wejściem w życie 28 grudnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wydłużono termin na udzielanie przedmiotowego wsparcia do 30 czerwca 2022 roku.

 

Ponadto, w związku z koniecznością uwzględnienia w umowie o dofinansowanie postanowień dotyczących obowiązku informowania o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa oraz uwzględnienia przepisów dotyczących dostępności, a także w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  zaktualizowano Wzór Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej Załącznik nr 13 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20.

Wprowadzone zmiany do Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, polegają na aktualizacji zapisów:

  • § 1 Definicje, pkt 11 „Jedno postępowanie przetargowe”,
  • § 15 Zamówienia udzielane w ramach projektów, ust. 4 i ust. 5,
  • § 21 Informacja i promocja, poprzez dodanie ust. 4,
  • § 26 Postanowienia końcowe, ust. 1 pkt 28, dodanie pkt 34.

Wobec powyższego zmieniono Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 w trybie nadzwyczajnym  w powyższym zakresie.

 

Zmiany obowiązują od 25.01.2022 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W pozostałym zakresie Regulamin naboru pozostaje bez zmian.

Wskazane zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.01.2022 r.

2022-01-26

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 25.01.2022 r.

2022-01-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.