baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.4

Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Konkurs nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-04-04 do: 2022-04-29
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy w ramach działań promocyjnych konieczne jest oznakowanie każdego zakupionego sprzętu/wyposażania w odpowiednie logotypy, czy wystarczy jedynie tablica pamiątkowa w szkole, że została ona wsparta ze środków europejskich na wyposażenie?

Odpowiedź: Jeśli istnieje możliwość trwałego oznaczenia sprzętu, to należy go oznaczyć. Jeśli nie, wtedy należy oznaczyć pomieszczenia, w których znajduje się dany sprzęt oraz sam budynek szkoły.

 

Pytanie 2: W związku z możliwością zakupu sprzętu sportowego do sali gimnastycznej, proszę o informację czy będzie zachowana możliwość wynajmowania sali gimnastycznej po godzinach pracy szkoły?

Czy w takim przypadku należy założyć we wniosku, że istnieje możliwość wynajmowania sali, natomiast zakupiony sprzęt nie będzie temu podlegał tj. wynajmowana jest wyłącznie infrastruktura nie objęta projektem?

Odpowiedź: Wynajmowanie sali wiąże się z generowaniem dochodu dla podmiotów publicznych lub z wejściem w pomoc publiczną w przypadku podmiotów niepublicznych. Należy mieć to na uwadze przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Może być wynajmowana sama sala gimnastyczna, bez sprzętu zakupionego w ramach projektu. Sprzęt nie może być zamontowany na stałe na tej sali gimnastycznej.

 

Pytanie 3: W ramach projektu ma zostać wsparte liceum ogólnokształcące wchodzę w skład Zespołu Szkół.

Oprócz liceum, w Zespole Szkół znajdują się m.in. technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa. Wsparcie w ramach projektu dotyczyłoby m.in. wyposażenia sportowego w sali gimnastycznej. W Zespole Szkół funkcjonuje jedna sala gimnastyczna, z której korzystają wszyscy uczniowie.

Czy w takim przypadku koszt kwalifikowany zakupu sprzętu będzie trzeba wydzielić proporcjonalnie np. w stosunku do czasu użytkowania sali gimnastycznej przez uczniów innych szkół lub przyjąć, że zakupiony sprzęt przeznaczony będzie wyłącznie na potrzeby uczniów liceum?

Czy w tym drugim przypadku, sprzęt musi być użytkowany wyłącznie przez uczniów liceum do końca okresu trwałości tj. 5 lat i po tym okresie będą z niego mogli skorzystać wszyscy uczniowie? Czy ewentualna proporcja wydzielania kosztu kwalifikowanego będzie dotyczyła wszystkich pomieszczeń, które są wyposażone w projekcie i jednocześnie używane przez uczniów różnych szkół?

Odpowiedź: Koszt kwalifikowalny zakupu sprzętu należy wyliczyć proporcjonalnie do liczby uczniów liceum ogólnokształcącego korzystających ze sprzętu. Nie bierzemy tutaj pod uwagę czasu użytkowania sprzętu przez uczniów danej szkoły. Po okresie trwałości ze sprzętu będą mogli korzystać uczniowie wszystkich szkół. Należy pamiętać, że z udziału w konkursie wyłączone są licea zawodowe.

 

Pytanie 4: Czy Efektywność kosztowa planowanego projektu ma być liczony jako iloraz:

a) szacowana liczba użytkowników wspartej infrastruktury edukacyjnej / całkowite nakłady na realizację projektu = osoba/rok/zł
czy
b) całkowite nakłady na realizację projektu / szacowana liczba użytkowników wspartej infrastruktury edukacyjnej = zł/osoba/rok?

Odpowiedź: Efektywność kosztowa liczona jest jako szacowana liczba użytkowników wspartej infrastruktury edukacyjnej w stosunku do całkowitych nakładów na realizację projektu. Wnioskodawca określa tylko liczbę użytkowników w projekcie. Wyliczeń dokonują eksperci na etapie oceny merytorycznej. Ocena dokonywana jest porównawczo z resztą projektami.

 

Pytanie 5: Czy w przypadku braku robót budowlanych wymagany jest załącznik "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością"?

Odpowiedź: Jeżeli wnioskodawcą jest gmina lub powiat to nie jest to konieczne. Jeśli podmiot prowadzący szkołę niepubliczną, to wtedy należy złożyć taki załącznik.

 

Pytanie 6: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych powinien zostać dołączony plan sytuacyjny budynku na którym zaznaczone powinno być docelowe pomieszczenie, w którym dany środek trwały zostanie zamontowany.

Czy w przypadku projektów polegających na zakupie wyposażenia należy dołączyć plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?

Odpowiedź: Tak, należy dołączyć plan określający rozmieszczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu.

 

Pytanie 7: Czy w ramach ogłoszonego konkursu na szkoły można w wydatkach kwalifikowalnych uwzględnić modernizację sieci elektrycznej, LAN w pracowni oraz wykonanie instalacji w pracowni?

Odpowiedź: Wszelkie roboty budowlane/modernizację można wykonać wyłącznie we własnym zakresie w ramach wydatków niekwalifikowalnych. W ramach konkursu refundacja udzielana jest tylko na zakup wyposażenia.

 

Pytanie 8: W jaki sposób powinno liczyć się (sumować) pomoc de minimis?

Odpowiedź: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników należy złożyć dokumenty dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, czyli 2022,2021,2020.

Pytanie 1

Czy wymiana nawierzchni orlika (murawa) bez robót budowlanych jest kosztem kwalifikowalnym?

Odpowiedź 1

Nie jest to sprzęt ani wyposażenie sportowe, zatem jest to koszt niekwalifikowalny.

 

Pytanie 2

Czy gmina składająca wniosek w konkursie 9.3.4. może złożyć jeden wniosek zbiorczy dla 4 szkół podstawowych czy dla każdej szkoły odrębny wniosek?

Odpowiedź 2

W ramach konkursu można złożyć jeden wniosek dla 4 szkół podstawowych, dla których organem prowadzonym jest gmina. Można także złożyć cztery oddzielnie wnioski dla każdej ze szkół.

 

Pytanie 3

Czy za kwalifikowalny można uznać koszt zakupu odczynników chemicznych do wyposażonej pracowni chemicznej?

Odpowiedź 3

Tak – jednakże należy pamiętać że nie da się kupić odczynników na 5 lat okresu trwałości.

 

Pytanie 4

Czy w ramach wyposażenia poszczególnych pracowni prowadzących do poprawy jakości nauczania w ramach kompetencji kluczowych możliwy jest zakup mebli (np. szaf) do przechowywania zakupionego wyposażenia? Czy taki koszt jest kwalifikowalny w przedmiotowym konkursie?

Odpowiedź 4

Szafy do przechowywania tak. Czy inne meble – to zależy jakie? Zostanie to ocenione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.


Pytanie 5

Czy wkładem własnym do projektu mogą być środki pozyskane z innych źródeł publicznych – np. laptopy i tablety zakupione z programu rządowego Zdalna szkoła?

Odpowiedź 5

Środki trwałe nie mogą stanowić wkładu własnego do projektu.


Pytanie 6

Czy projekt może być realizowany w trakcie lekcji czy musi być to dodatkowa forma pozalekcyjna?

Odpowiedź 6

Wyposażenie zakupione w ramach projektu może być wykorzystywane w trakcie lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych.


Pytanie 7

Czy koszty wynagrodzenia nauczyciela można ująć w projekcie?

Odpowiedź 7

Wynagrodzenie nauczyciela nie może być ujęte w projekcie. Jest to koszt osobowy, który ponosi wnioskodawca.

 

Pytanie 8

Czy meble – regały, stoły, krzesła, pufy itp. będące wyposażeniem meblowym pracowni, sal dydaktycznych są kosztami kwalifikowanymi?

Odpowiedź 8

Wyposażenie w meble może być kosztem kwalifikowalnym,jeśli stanowi wyposażenie sal i pracowni lekcyjnych. Może być tylko elementem projektu, a nie głównym celem.

Pytanie 1

Czy ze wsparcia mogą skorzystać Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze?

Odpowiedź 1

Tak, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze specjalne mogą korzystać z dofinansowania w ramach poddziałania 9.3.4.

 

Pytanie 2

Czy w ramach wniosku można zaplanować w placówce szkolnej drobne prace remontowo-adaptacyjne, których wykonanie nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnych np. decyzja o pozwoleniu na budowę, albo studium wykonalności. Mianowicie w zakresie wspomnianych prac remontowo-adaptacyjnych byłby takie prace na przykład jak: wymiana nawierzchni podłogi, odmalowanie wnętrza, wymiana oświetlenia, wykonanie umywalki w klasie (przedłużenie instalacji wodno-kanalizacyjnej jeśli zaistnieje taka konieczność). Określone prace miałaby na celu dostosowanie pracowni eksperymentalnych do nauczania przedmiotów ścisłych takich jak chemia, fizyka, przyroda.

Czy w przypadku tak określonych prac należałoby do wniosku załączyć dokumenty np. projekt wizualizacji pracowni?

Odpowiedź 2

Wszelkie prace remontowo-budowlane można wykonywać tylko ramach kosztów niekwalifikowalnych.

 

Pytanie 3

Czy we wniosku można połączyć 3 typy projektów tzn. jednocześnie zaplanować zakup wyposażenia pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zakup wyposażenia i sprzętu do zajęć sportowych, gimnastyki oraz wyposażanie specjalistyczne tj. zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w przyswajaniu wiedzy?

Odpowiedź 3

Można łączyć typy pod warunkiem wykazania odpowiedniego wykorzystania tych sprzętów w konkretnej szkole przez konkretne grupy  uczniów.

 

Pytanie 4

Dotyczy wskaźnika produktu „potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacji wspartej w programie [szt.]”

- Czy przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć tylko dzieci, uczniów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub innych osób, które mogą także korzystać z doposażonej w wyniku udzielonego wsparcia infrastruktury?

- Czy wskaźnik mierzy nominalną pojemność, czyli odnosi się do potencjału danego obiektu, a więc np. liczby miejsc w sali/pracowni (tj. maksymalną liczbę potencjalnych użytkowników, która jednorazowo może korzystać ze wspartej infrastruktury)?

Odpowiedź 4

- Przez użytkowników infrastruktury rozumiemy tylko dzieci/uczniów.

- tak, wskaźnik odnosi się do maksymalnej liczby potencjalnych użytkowników, która jednorazowo może korzystać ze wspartej infrastruktury.

 

Pytanie 5

Dotyczy wskaźnika rezultatuliczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok]”.
Czy wskaźnik mierzy wszystkich uczniów, którzy skorzystali w ciągu roku z budynku objętego projektem, mimo, iż tylko część tego budynku została ulepszona, np. poprzez doposażenie części pracowni?

Odpowiedź 5

Do wskaźnika liczymy uczniów, którzy faktycznie korzystają np. z doposażonej pracowni. Także tych, którzy będą korzystać z niej na zajęciach pozalekcyjnych.

Pytanie 1

Czy wsparciem mogą być objęte technika i szkoły branżowe w ramach prowadzonego przez nie kształcenia ogólnego?

Odpowiedź 1

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Osi 9 w części dotyczącej podziałania 9.3.4 znajduje się informacja odnośnie "Kodów dotyczących wymiaru zakresu interwencji: 051 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym)".

Dodatkowo, grupą docelową  są "Uczniowie szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół/ placówek oświatowych, rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży wspieranych szkół i placówek". Wskaźniki w poddziałaniu również dotyczą edukacji ogólnokształcącej – "Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej".

 

Pytanie 2

Czy w związku z kryterium merytorycznym specyficznym (obligatoryjnym): „Zgodność projektu z celami Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów osi 2 Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020” Wnioskodawca musiał wcześniej otrzymać dofinansowanie z działania 2.2?

Odpowiedź 2

Wnioskodawca nie musiał wcześniej otrzymać dofinansowania w ramach programu EFS. Działania i cele  przewidziane w projekcie muszą być jednak  komplementarne z działaniami określonymi w Działaniu 2.2 (EFS).

 

Pytanie 3

Jaki jest maksymalny końcowy termin finansowej realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu?

Odpowiedź 3

Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się 1.01.2014 r. a kończy 31.12.2023 r.

 

Pytanie 4

Czy w ramach wniosku można zaplanować koszty pośrednie na zarządzanie projektem?

Odpowiedź 4

Koszty pośrednie i koszty zarządzania projektem są niekwalifikowalne.

 

Pytanie 5

Czy studium wykonalności i biznes plan jeśli zostaną zlecone do przygotowania mogą zostać rozliczone w projekcie jako koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź 5

Tak, koszt do 10 000 zł jest kwalifikowalny.

 

Pytanie 6

Czy termin realizacji projektu to ramy czasowe perspektywy czyli 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023 (oczywiście przy spełnieniu wymagania, że projekt nie może być zakończony)?

Odpowiedź 6

Tak, po zrealizowaniu rzeczowym ostatnia płatność w projekcie musi być najpóźniej 31.12.2023 r.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Konkurs nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22.

Termin, od którego można składać wnioski

4 kwietnia 2022r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2022 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

poniedziałek:  8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),tj.:

-    Wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

2. Inwestycje służące realizacji zajęć sportowych, tj.:

-    Wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki;

 3.  Wyposażenie specjalistyczne w szkołach, tj.:   

 -   Zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w przyswajaniu wiedzy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowego opisu osi priorytetowych 9 oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 772 508,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl

lub 

lub poprzez kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2022-02-25

Wytyczne ministerialne zip

2022-02-25

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Konkurs nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.