Konferencja 16 lutego 2023
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-04-28 do: 2022-05-12
Wyniki naboru

Informujemy, że 17.01.2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej zaktualizowaną w związku z rozstrzygnięciami w ramach procedury odwoławczej.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

28 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania.

W związku ze zwiększeniem alokacji w konkursie, do dofinansowania skierowano dodatkowych 13 projektów, łącznie - 59 projektów.

17 października 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs – 46 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostatało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków skierowanych i objętych etapem negocjacji.

Informujemy, że szacowany limit środków dostępnych w ramach poddziałania 11.2.3 będzie umożliwiał zwiększenie alokacji w konkursie, a tym samym skierowanie do etapu negocjacji kolejnych 13 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały najwyższą liczbę punktów. W załączeniu znajduje się lista kolejnych 13 wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Zakończyliśmy etap oceny merytorycznej, w wyniku której 41 wniosków o dofinansowanie zostało skierowanych do etapu negocjacji.

Przedstawiamy listę wniosków skierowanych do negocjacji. Na liście tej nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, lecz kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna.

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami.

Komunikaty

Informujemy o zmianie w Regulaminie konkursu, która dotyczy zwiększenia alokacji na dofinansowanie projektów.

W związku z dostępnością środków w ramach poddziałania 11.2.3, a także mając na celu dofinansowanie większej liczby wniosków, zwiększamy kwotę przeznaczoną na dofinasowanie projektów. Alokacja w konkursie po zwiększeniu wynosi 16 715 568,16 PLN. Zmiana obowiązuje od dnia 17 października 2022 r. i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy o podjęciu decyzji dotyczącej wydłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Planowany termin dokonania oceny merytorycznej to 29 lipca 2022 r.

Informujemy, że obywatele Ukrainy przebywający w województwie warmińsko-mazurskim w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium tego państwa mogą być objęci wsparciem w projektach realizowanych w ramach niniejszego konkursu, w sytuacji gdy:

 • zakres świadczonego na ich rzecz wsparcia jest zgodny z założeniami konkursu, tzn. osoby te zostaną objęte usługami społecznymi zgodnie z celem konkursu i wskazanym w Regulaminie katalogiem usług społecznych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę;
 • osoby te wpisują się w definicję grupy docelowej określoną w Regulaminie konkursu, tzn. spełniają przesłanki do kwalifikowania się jako osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zgodnie z definicją tej grupy określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (są to m.in. „osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej"). Należy jednocześnie pamiętać, że kwalifikowalność uczestników projektu musi być każdorazowo weryfikowana na podstawie zaświadczeń odpowiednich instytucji/dokumentów potwierdzających.
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Gmina X otrzymała dofinansowanie w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: RPWM.11.02.03. - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, nr wniosku: X. Jego realizacja zakończyła się 31.03.2022 r., a rozliczenie do 30.04.2022 r. Wnioskodawca zobowiązał się do zachowania trwałości nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego tj. Klubie Seniora i świetlicy środowiskowej.

Czy w ramach ogłoszonego naboru: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 gmina może ubiegać się o środki na kontynuację działań m.in. na wyżej wymienione placówki w okresie trwałości zakończonego 31.03.2022 r. projektu?

Jeśli tak, to czy w przypadku otrzymania środków na kontynuację działań, okres trwałości zakończonego projektu ulega zmniejszeniu i zsumowaniu z okresem trwałości, który zostanie ustalony po realizacji tego na kontynuację?

Czy też trwałość zakończonego 31.03.2022 r. projektu, biec będzie w okresie nowego projektu (kontynuacja po poprzednim działaniu)?

Odpowiedź: Uzasadnienie realizacji konkretnych form wsparcia powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a zaplanowane działania powinny odpowiadać na zidentyfikowane problemy, deficyty i potrzeby tej grupy. To diagnoza przeprowadzona na potrzeby sporządzenia projektu powinna uzasadniać potrzebę realizacji konkretnych działań i ona jest podstawą oceny prawidłowości i zasadności zaplanowanego wsparcia, a nie wcześniej realizowany projekt. Jeżeli potencjalny Wnioskodawca identyfikuje potrzebę realizacji analogicznych działań, to musi to być oparte na wynikach przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz nowoutworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego powstałych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość ta rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. Wytyczne nie precyzują szczegółowych zasad zapewnienie trwałości, w tym sposobu ewentualnego finansowania wskazanej w Wytycznych gotowości do świadczenia usług. W związku z tym należy przestrzegać zasady zapewnienia trwałości usług społecznych (określonych w Wytycznych) co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji każdego z projektów (bez względu na kwestię sposobu zapewnienia tej trwałości).

 

Pytanie 2: Czy w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest zorganizowanie szkolenia na opiekuna osoby starszej dla osób, które będą świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, aby spełnić wymagania z Wytycznych włączenia społecznego (osoby te nie stanowią grupy docelowej projektu, nie będą jego uczestnikami)?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu dotyczące prawidłowego planowania wsparcia i konstruowania budżetu podlegają ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielnie na nie odpowiedzi. Niemniej jednak należy zauważyć, że koszty bezpośrednie projektu są powiązane z celem projektu i ponoszone są na rzecz uczestników projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, możliwa jest realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w np. w ramach szkoleń i zajęć praktycznych oraz wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki. Należy jednak zauważyć, że osoby otrzymujące tego typu wsparcie powinny być wskazane jako uczestnicy projektu lub otoczenie.

Inna kwestia dotyczy zatrudniania kadry do projektu. Tu należy podkreślić, że Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku określa wymagania w zakresie wykształcenia/kwalifikacji i doświadczenia planowanych do zatrudnienia osób w projekcie. Oznacza to, że osoba pełniąca określone stanowisko w projekcie już na etapie zatrudnienia powinna spełniać określone przez Wnioskodawcę wymogi.

Bazując na powyższym należy przeanalizować poprawność planowanych w ramach projektu kosztów.

Pytanie 1: Czy nie ma przeciwwskazań, aby w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich jako personel projektu wystąpiła osoba, która jest w zatrudniona u nas jako kadrowa, ale posiada także kompetencje, aby poprowadzić zająca z muzykoterapii (odpowiednie wykształcenie)? Wynagrodzenie dla tej osoby, za udział w projekcie byłoby wypłacane w postaci dodatku do wynagrodzenia, jako zwiększanie zakresu jej obowiązków o nowe kompetencje.

Odpowiedź: Kwestia poruszona w pytaniu podlega ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielnie na nie odpowiedzi. Planując zatrudnienie kadry należy kierować się Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (m.in. podrozdział 6.15). Ponadto należy pamiętać, że do realizacji zadań w projekcie należy zatrudniać kadrę, która ma do tego odpowiednie kwalifikacje, tj. wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

Pytanie 2: Czy wsparcie osób w ramach podobnego naboru 11.2.3  RPO WiM 2014-2020, wpływa na ich udział w obecnym projekcie w naborze ogłoszonym w ramach 11.2.3? Czy mogą być wliczani do wskaźnika?

Odpowiedź: Wcześniejszy udział potencjalnych uczestników projektu w innym projekcie nie wyklucza możliwości udziału w kolejnym. Jednak potrzeba takiego wsparcia powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a uczestnicy projektu powinni spełniać wymogi dotyczące grupy docelowej określone w Regulaminie konkursu udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Osoby te powinny również być wsparte rozszerzonym pakietem działań merytorycznych w obszarze usług społecznych, niż uzyskany we wcześniejszym projekcie. Osoby takie mogą być wówczas wliczane do odpowiednich wskaźników monitorowania projektu (w zależności od otrzymanego wsparcia).

 

Pytanie 3: W nawiązaniu do regulaminu: Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między Wnioskodawcą a Partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy wymagana jest deklaracja pomiędzy Beneficjentem a Partnerem jako załącznik do wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź: Nie, na etapie składania wniosku taki załącznik nie jest wymagany.

 

Pytanie 4: Czy z ogłoszonego projektu będą mogły korzystać osoby, które korzystały wcześniej z programu do dnia 31.03.2022, czy jedynie nowe osoby?

Odpowiedź: Wcześniejszy udział potencjalnych uczestników projektu w innym projekcie nie wyklucza możliwości udziału w kolejnym. Jednak potrzeba takiego wsparcia powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a uczestnicy projektu powinni spełniać wymogi dotyczące grupy docelowej określone w Regulaminie konkursu udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Osoby te powinny również być wsparte rozszerzonym pakietem działań merytorycznych w obszarze usług społecznych, niż uzyskany we wcześniejszym projekcie.

 

Pytanie 5: Czy możliwość wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, musi odbywać się wyłącznie wśród osób korzystających z programu? Czy sprzęt może być wypożyczany dla osób niekorzystających z projektu?

Odpowiedź: Wsparcie w projekcie udzielane jest na rzecz jego uczestników, tj. osób zrekrutowanych do projektu oraz ewentualnie ich otoczenia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, aby uczestnicy projektu mogli brać udział w działaniach projektowych (zgodnie z definicją grupy docelowej zawartej w Regulaminie konkursu).

 

Pytanie 6: Gmina X korzystała już z dofinansowania. Czy nowy projekt może być traktowany jako edycja druga programu?

Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość. Należy mieć na uwadze, że podstawą realizacji projektu jest przeprowadzona diagnoza grupy docelowej, a zaplanowane działania powinny odpowiadać na zidentyfikowane problemy, deficyty i potrzeby tej grupy. To diagnoza przeprowadzona na potrzeby sporządzenia projektu powinna uzasadniać potrzebę realizacji konkretnych działań i ona jest podstawą oceny prawidłowości i zasadności zaplanowanego wsparcia, a nie wcześniej realizowany projekt.

 

Pytanie 7: Bardzo proszę o wyjaśnienie - czym są punkty opieki: kluby seniora "miniświetlice".

Odpowiedź: Są to dzienne formy usług opiekuńczych w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Pytanie 8: Czy w ramach nowego projektu z niektórych aktywności można zrezygnować i w ich miejsce wdrożyć inne?

Odpowiedź: Formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej i odpowiadać na zidentyfikowane problemy, deficyty i potrzeby tej grupy. Planując działania należy kierować się wynikami przeprowadzonej diagnozy, a nie wcześniej realizowanymi projektami.

 

Pytanie 9: Czy w ramach projektu potrzebne są wywiady środowiskowe, czy tylko kontrakty socjalne?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu, w przypadku realizacji projektu przez OPS i PCPR, podmioty te realizują swoje projekty z wykorzystaniem:

 1. kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
 2. programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. projektów socjalnych.

Podmioty niebędące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.

 

Pytanie 10: Czy realizacja nowego projektu może być zlokalizowana w tych samych pomieszczeniach, w których odbywała się realizacja zakończonego już projektu?

Odpowiedź: Tak, Regulamin nie nakłada ograniczeń w tym zakresie.

 

Pytanie 11: Czy przy planowaniu nowego projektu można bazować na elementach obecnych w poprzednim wniosku, rozbudowując w części o nowe elementy?

Odpowiedź: Działania przewidziane w projekcie powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej i odpowiadać na zidentyfikowane problemy, deficyty i potrzeby tej grupy. Planując wsparcie należy kierować się wynikami przeprowadzonej diagnozy, a nie wcześniej realizowanymi projektami.

 

 

Pytanie 1: Projekt jest w 100% skierowany do mieszkańców gmin/-y, w których/-ej procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 4 pkt. Gdzie znajdziemy spis gmin, które są powyżej średniej w powyższym zakresie?  W „Analizie problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej” wymienione są powiaty o najniższym i najwyższym procencie, a załączona mapa zawiera liczbę osób objętych opieką, a nie %. 

Odpowiedź: Wykaz gmin wraz z niezbędnymi danymi znajduje się w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu.

 

Pytanie 2: Czy w ramach naboru obowiązują stawki maksymalne za godzinę usług opiekuńczych lub asystenckich?

Odpowiedź: W Regulaminie konkursu nie określono maksymalnej stawki za godzinę usług opiekuńczych lub asystenckich. Przy opracowaniu budżetu projektu należy kierować się zapisami rozdziału nr 4 Regulaminu konkursu, w tym m.in. zawartymi tam informacjami dotyczącymi przedstawienia rozeznania wysokości wydatków planowanych do poniesienia w projekcie.

 

Pytanie 3: Zgodnie z Regulaminem, Wnioskodawca powinien określać wartości pośrednie we wskaźnikach dotyczących kwot ryczałtowych, jednakże generator pozwala tylko wpisywać wartość docelową. Czy w miejscu, gdzie wskazuje się dokumenty Wnioskodawca winien wskazać wartość pośrednią?

Odpowiedź: Regulamin konkursu nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku określania wartości pośrednich dla wskaźników do kwot ryczałtowych. Zobowiązuje natomiast Wnioskodawców do określenia wartości docelowych tych wskaźników, co spójne jest z dokumentacją konkursową, w tym ze wzorem wniosku o dofinansowanie. W związku z tym Wnioskodawcy zobowiązani są do określenia we wniosku tylko wartości docelowych dla wskazanych przez siebie wskaźników do kwot ryczałtowych, które będą podstawą uznania zadania za zrealizowane.

 

Pytanie 4:  Czy w konkursie w ramach typu projektu 1 podpunkt a - poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne są uznawane za dwie różne formy wsparcia?

Odpowiedź: Tak, poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne są uznawane jako dwie różne formy wsparcia, gdyż ich zakres merytoryczny jest różny. Jednocześnie należy podkreślić, że planując działania w projekcie należy uwzględnić specyfikę grupy docelowej oraz jej potrzeby i tak zaplanować wsparcia, aby odpowiadało ono kompleksowo na zdiagnozowane problemy i trudności. Kompleksowość udzielonego wsparcia podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

 

Pytanie 5: Wartość budżetu jest na ok. 480 000 zł, w tym wkład własny 15 %. Grupa docelowa to 15 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., tj. 25 osób dorosłych – będą brać udział w 3 różnych formach wsparcia, 23 dzieci - będą brać udział w zajęciach terapeutycznych. Uczestnikami projektu są osoby dorosłe oraz rodziny i ich otoczenie. Warunkiem konkursu jest max limit na uczestnika 10 000 zł, zgodzi się to jeśli w proj. będzie 48 uczestników. Czy 10 000 zł przysługuje też dzieciom, czyli 25 dorosłych i 23 dzieci = 480 000 zł? Czy należy zmniejszyć budżet do 250 000 zł? Czy w tym przypadku dzieci są członkami rodziny i każde dziecko też ma swój limit 10 000 zł?

Odpowiedź: W przypadku realizacji projektu na rzecz całych rodzin, limit środków przewidzianych w konkursie na jednego uczestnika projektu dotyczy każdego członka rodziny. Jednocześnie należy podkreślić, że planując działania na rzecz rodzin, należy uwzględnić specyfikę wskazanej grupy docelowej oraz jej potrzeby i tak zaplanować wsparcia, aby odpowiadało ono kompleksowo na zdiagnozowane problemy i trudności.

 

Pytania 6: Czy koordynator projektu może być także doradcą zawodowym w projekcie ?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

 

Pytanie 7: Jakie źródła i pomiar zastosować do wskaźników rezultatu oraz jakie wskaźniki kwot ryczałtowych oraz źródła i pomiar do wskaźników ryczałtowych?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

 

Pytanie 8: Czy koszty dodatku szkoleniowego za udział w szkoleniu psychologicznym / terapeutycznym/ z prawnikiem są kwalifikowalne w 11.2.3 ?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

 

Pytanie 9: Czy zakup zaparzacza, serwisu kawowego oraz ciastek, kawy na przerwy kawowe dla uczestników są kwalifikowalne w 11.2.3?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

Pytanie 1:

Czy w konkursie może wziąć udział istniejący klub seniora, który dostał dofinansowanie w ramach konkursu z 2020 roku? Czy mogą być zrekrutowane do projektu osoby, które wcześniej już korzystały ze wsparcia ale w ramach innego konkursu - chodzi o uczestników klubu seniora z innego konkursu? Czy można dostać dofinansowanie na te same zajęcia co w były w projekcie wybranianym już do dofinansowania - konkursie wcześniejszym przy założeniu, że mogą brać udział osoby, które już były zrekrutowane do projektu z działania 11.02.03, czy też muszą być to zupełnie inne zajęcia?

Odpowiedź:

Należy zauważyć, że celem realizacji wsparcia w ramach konkursu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Biorąc powyższe pod uwagę, przy planowaniu wsparcia należy zapewnić zwiększenie pakietu usług społecznych świadczonych na rzecz uczestników projektu (poszerzenie form wsparcia w stosunku do obecnie otrzymywanych) w oparciu o przeprowadzoną diagnozę tych uczestników. Ponadto należy podkreślić, że uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, czyli muszą to być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w projekcie powinno być zaplanowane w oparciu o pogłębioną diagnozę uczestników (w kontekście założeń konkursu) i to z diagnozy powinno wynikać, czy dany uczestnik kwalifikuje się do objęcia wsparciem w projekcie oraz jakie jego formy powinien otrzymać. Celem projektu nie powinno być więc utrzymanie klubu seniora jako takiego, ale podjęcie działań na rzecz osób doświadczających różnych problemów i wymagających kompleksowej interwencji.

Co do zasady wcześniejszy udział w innym projekcie (już zakończonym) nie wyklucza możliwości udziału w kolejnym. Jednak potrzeba takiego wsparcia powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a uczestnicy projektu powinni spełniać wymogi dotyczące grupy docelowej określone w Regulaminie konkursu udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Osoby te powinny również być wsparte rozszerzonym pakietem działań merytorycznych w obszarze usług społecznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że przy realizacji projektu należy przestrzegać zasady zakazu podwójnego finansowania działań, tj. finansowania tych samych działań na rzecz tych samych osób z dwóch różnych źródeł (z pytania nie wynika jednoznacznie, czy wskazany w pytaniu projekt już się zakończył).

 

Pytanie 2:

Pytanie dotyczy zapisu z Regulaminu konkursu pkt. 3.5. „Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.” Zgodnie z powyższym przy przygotowaniu wniosku poprzez Jednostkę Samorządu Terytorialnego tj. Gminę przy realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej czy uznać można powyższy warunek za spełniony, jeśli oczywiście gmina leży na terenie woj. warmińsko-mazurskiego?

Odpowiedź:

Tak, przy wskazanym typie Wnioskodawcy, w przedstawionej w pytaniu sytuacji taki warunek można uznać za spełniony. Mając jednak na uwadze kompleksowe podejście do świadczenia wsparcia na rzecz uczestników projektu, zasadnym jest podejmowanie współpracy również z innymi podmiotami, których zaangażowanie w projekt może przyczynić się do bardziej efektywnego i całościowego wsparcia jego uczestników.

 

Pytanie 1:

Czy w ramach konkursu w projekcie w formule partnerskiej, w roli Partnera może występować podmiot, który należy do sektora prywatnego, np. instytucja szkoleniowa? Innymi słowy, czy kryterium formalne spełni wniosek partnerski, w którym Liderem będzie podmiot wskazany w części 3.3 Regulaminu (str. 18), natomiast Partnerem będzie podmiot, który nie wpisuje się w ten katalog?

Czy składając wniosek w partnerstwie wszyscy Partnerzy muszą wpisywać się w katalog Podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie? Czy możliwe jest złożenie wniosku w partnerstwie gdzie Lider spełnia kryterium dostępu a Partner jest z sektora MŚP, spółką prawa handlowego? 

Odpowiedź:

Zgodnie z podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu, podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w  rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy  zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Oznacza to, że warunki co do rodzaju podmiotu mają zastosowanie zarówno do Wnioskodawcy, jak i Partnera.

 

Pytanie 2:

Czy w ramach wkładu własnego możemy wnieść  wodę, prąd, gaz (jednym słowem media) oraz wynagrodzenie sprzątaczki do projektu, w którym będzie otwierany klub seniora? Czy nie będzie to kolidować, że  z innych projektów  był sfinansowany budynek, w którym będziemy robić np. Klub Seniora?

Odpowiedź:

Kwestie dotyczące prawidłowości wniesienia wkładu własnego podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie. Wkład własny należy wnosić zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz dokumentacją konkursową.

 

Pytanie 3:

Opis potencjału społecznego Wnioskodawcy: co tu należy opisać?

Odpowiedź:

Informacje dotyczące sposobu sporządzania wniosku, w tym opisu potencjału społecznego znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

 

Pytanie 4:

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji” – czy to obowiązuje w bieżącym konkursie, bo jest taki zapis w SZOOP?

Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu kryterium nie dotyczy niniejszego konkursu, co zostało zapisane w Regulaminie konkursu (strona 27).

 

Pytanie 5:

Czy we wniosku ryczałtowym należy opisywać analizę ryzyka, w SZOOP jest zapis, że należy opisać (pkt.3 str. 295), a w Regulaminie nie ma takiej informacji. Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać:

· W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max 25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt

· W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj.12 pkt.

Odpowiedź:

Nie, w projektach ryczałtowych nie należy opisywać analizy ryzyk. W związku z tym w ramach niniejszego konkursu obowiązuje punktacja dla projektów, które nie zawierają analizy ryzyka.

 

Pytanie 6:

Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w przypadku gdy Wnioskodawcą jest JST- czy także jest wymagana współpraca z podmiotem lokalnym?

Odpowiedź:

Co do zasady wskazany limit obowiązuje wszystkich Wnioskodawców. Zasadnym jest więc wskazanie odpowiednich zapisów we wniosku.

 

Czy musi być to formalne partnerstwo, czy wystarczy zapewnienie o współpracy?

Odpowiedź:

Nie, nie jest to formalne partnerstwo, czyli aby spełnić wskazany limit z Regulaminu konkursu wystarczy we wniosku o dofinansowanie zawrzeć zapisy o współpracy (tj. z kim i na czym ta współpraca będzie polegać).

 

Pytanie 7:

Maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Udział innych osób, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty.

Co w przypadku dzieci, czy na każde dziecko z rodziny także przysługuje 10 000 zł na wsparcie w ramach np. 3 równych form wsparcia: zajęcia/warsztaty/ poradnictwo?

Czy 10 000 zł w ramach wspartej rodziny to 2 x 10 000 zł czyli 2 x osoby dorosłe a dzieci w ramach kosztu rodziców czyli tych 20 000 zł?

Odpowiedź:

Koszty uczestnictwa osób z otoczenia uczestników projektu muszą być pokryte w ramach przewidzianych na uczestnika kosztów tj. z kwoty 10 000 zł.

Należy jednocześnie zauważyć, że wsparciem w ramach projektów co do zasady należy obejmować całe rodziny (np. osoby dorosłe/rodzice i dzieci jeśli wynika to z diagnozy) i to rodziny powinny być objęte m.in. 3 różnymi formami wsparcia. Wówczas na każdego członka rodziny przysługuje kwota 10 000 zł, a spełnienie wymogu udzielenia m.in. 3 form wsparcia dotyczy całej rodziny.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.


TYP 1 projektu:

Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).

TYP 2 projektu:

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*. 

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Termin, od którego można składać wnioski

28.04.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2022 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Sposób składania wniosku

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

 • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2, od 28.04.2022 r. od godziny 0:00 do 12.05.2022 r. do godziny 15:00.

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2,od 28.04.2022 r. od godziny 0:00 do 12.05.2022 r. do godziny 15:00,
 • i w formie papierowej, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej wyznaczonego operatora, tj. Poczta Polska S.A., w dniach od 28.04.2022 r. do 12.05.2022 r. (liczy się data nadania) lub osobiście.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Usługi społeczne mogą być realizowane przez podmioty (wyżej wymienione) prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Usługi zdrowotne należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020. Należy jednakże pamiętać, że przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych).

Dany podmiot może tylko raz wziąć udział w konkursie bez względu na to, czy występuje w roli Wnioskodawcy czy Partnera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 projektu

Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „miniświetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się, m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);
 22. Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

Typ 2 projektu

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 715 568,16 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17.10.2022 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Osoby odpowiedzialnej za konkurs – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.
 

2. lub do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 17.10.2022 r.

2022-10-12

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2022-03-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.