Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja regulaminu Komisji Oceny Projektów

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ-00-28-001/16  Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.


Zmianie ulega § 7 Regulaminu Komisji Oceny Projektów, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:
„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej . Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.


Powyższa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Pliki do pobrania

Pełna treść komunikatu

2016-07-12

Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-07-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS