Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie aktualizacji Regulaminu Komisji Oceny Projektów

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 16 do Regulaminu Komisji Oceny Projektów, który określa organizację, tryb oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów (KOP), uwzględniając miejsce dokonywania oceny jako siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Urząd). Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów, dopuszczając możliwość elektronicznej weryfikacji wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

      Wprowadzenie ww. zapisu w Regulaminie KOP umożliwi szybszą weryfikację wniosków na etapie oceny formalno-merytorycznej. W związku z powyższym zmianie ulega § 7 Regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia  o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej . Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 05.07.2016 r.

Pliki do pobrania

Pełna treść komunikatu

2016-07-12

Załącznik do Regulaminu KOP 1.3.4

2016-07-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.