logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.4

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

zakończony     od: 2016-06-30 do: 2016-07-29
Komunikaty

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa 10.01.2017 r. uchwały zmieniającej Uchwałę nr 61/1027/16/V, z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16, na skutek pozytywnego rozstrzygnięcia protestu, nastąpiła konieczność aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. 

Etapy oceny projektów

 28 grudnia 2016 r. rozpocznie pracę Komisja Oceny Projektów powołana w celu rozpatrzenia protestu.

Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez ekspertów.

Komunikaty

Lista wniosków o dofinansowane projektów złożonych w konkursie RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16.

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 16 do Regulaminu Komisji Oceny Projektów, który określa organizację, tryb oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów (KOP), uwzględniając miejsce dokonywania oceny jako siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Urząd). Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów, dopuszczając możliwość elektronicznej weryfikacji wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

      Wprowadzenie ww. zapisu w Regulaminie KOP umożliwi szybszą weryfikację wniosków na etapie oceny formalno-merytorycznej. W związku z powyższym zmianie ulega § 7 Regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia  o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej . Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 05.07.2016 r.

  1 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględniając załączniki jakie należy przygotować i załączyć do Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów. 

            Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany w/w załącznika poprzez rozszerzenie treści o informacje stwierdzające, iż Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

          Wprowadzenie wskazanych zapisów uniemożliwi dopuszczenie do pracy w KOP osób nieuprawnionych. W związku z tym zmianie ulegnie Załącznik nr 1 do Protokołu z prac KOP.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Regulaminu KOP i zamieszczeniu jego aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Informujemy, że 23 września rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)
  • jednostki samorządu terytorialnego 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty polegające na:

  • utworzeniu nowych lub dostosowaniu istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
  • uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzyo dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu, 50% dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

58 524 726,21 złotych (w tym 55 250 663,89 zł ze środków EFRR oraz 3 274 062,32 PLN z budżetu państwa)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 36

       89 521 93 97

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 521 96 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Olsztynie gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

       89 512 54 83

       89 512 54 85

       89 512 54 86

 

Pytania i odpowiedzi z 7.07.2016 r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

2016-06-03

Regulamin konkursu

2016-05-30

Zalącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-05-30

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Instrukcja wypełniania wniosku

2016-05-30

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu

2016-05-30

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników

2016-05-30

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników

2016-05-30

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wzór karty wymogów formalnych

2016-05-30

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-05-30

Zalacznik nr 6 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-05-30

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-05-30

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-05-30

Załącznik nr 9 do Regulaminu Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-05-30

Załącznik nr 10 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-05-30

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-05-30

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-05-30

Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów.

2016-05-30

Załącznik nr 13 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-05-30

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów

2016-05-30

Załącznik nr 15 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-05-30

Załącznik nr 16 do Regulaminu- Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-05-30

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie projektu

2016-05-30

Zalacznik nr 18 do Regulaminu- Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-05-30

Załącznik nr 19 do Regulaminu Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-05-30

Załącznik nr 20 do Regulaminu- Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-05-30

Załącznik nr 21 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-05-30

Wytyczne ministerstwa

2016-05-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.