logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

12.2

Działanie 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań. Nabór nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-08-16 do: 2022-09-30
Wyniki naboru

22 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia list projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020 na 2023 rok.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór i wzywamy do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 realizowanych  w ramach działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań.

Nabór nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/22.

Termin, od którego można składać wnioski

16.08.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2022 r.

Miejsce składania wniosku

  1. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją oraz jego uzupełnienia i poprawy należy złożyć w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – drugie piętro, pokój nr 201, w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego) w jednej z następujących form: listem poleconym, przesyłką kurierską,  przez posłańca, osobiście. 
  2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu (lub w wezwaniu do uzupełnienia, poprawienia dokumentacji) - decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko–Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ewaluacja

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 259 974,54 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy.

Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

pomoctechnicznarpowim@warmia.mazury.pl

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań. Nabór nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.