Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.1

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa. Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23

zakończony     od: 2023-01-23 do: 2023-04-21
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowych zapisów, które usprawnią zakontraktowanie alokacji przeznaczonej w konkursie oraz umożliwią Wnioskodawcom zakończenia realizacji inwestycji do końca 2023 r. Zmiany obowiązują od 18.04.2023 r.

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy zwiększenia alokacji w konkursie oraz zmiany terminu zakończenia naboru. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały tj. z 14.03.2023 r.

Termin zakończenia składania wniosków w konkursie został zmieniony z 17.02.2023 r. na 17.03.2023 r. Zmiana została uchwalona przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie 14.02.2023 r.

Dokumentacja z pełną informacją:

Termin zakończenia składania wniosków w konkursie został zmieniony z 31.01.2023 r. na 17.02.2023 r. Zmiana została uchwalona przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie 30.01.2023 r.

Dokumentacja z pełną informacją:

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy w ramach ogłoszonego konkursu można wnioskować o zakup wyposażenia do wybudowanych w poprzednich konkursach urządzeń infrastruktury uzdrowiskowej, np. klimatyzacja do pijalni wód, kosiarki i urządzenia do utrzymania skwerów i ciągów kinezyterapeutycznych?

Czy w ramach konkursu możliwa jest modernizacja istniejących tężni polegająca na wymianie tarniny?

Odpowiedź: W konkursie możliwy jest wyłącznie zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP. W związku z powyższym nie ma możliwości zakupu wyposażenia do wybudowanej w poprzednich konkursach infrastruktury uzdrowiskowej.

Ponadto w ramach ww. konkursu możliwa jest modernizacja istniejących tężni polegająca na wymianie tarniny.

Pytanie 1: Pytanie dotyczące stosowania klauzul społecznych w ramach naboru wniosków z poddziałania 6.2.1: czy klauzule te trzeba zastosować we wszystkich zamówieniach w projekcie (np. do zakupu i montażu tablic informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu lub nadzoru inwestorskiego/autorskiego), żeby otrzymać 1 punkt w ocenie wniosku?

Odpowiedź: To Wnioskodawca na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie powinien przeanalizować planowane zamówienia/postępowania w projekcie pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania tzw. klauzul społecznych. Jeżeli z analizy Wnioskodawcy wynika obiektywna możliwość zastosowania ww. klauzul, to w takim przypadku punkt może zostać przyznany, w zależności od informacji i deklaracji Wnioskodawcy, które zostaną zawarte w Studium wykonalności w powyższym zakresie.

 

Pytanie 2: Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie tego samego projektu w planowanym naborze, jeśli został on już złożony w poprzednim naborze (konkurs jeszcze nie został rozstrzygnięty, wnioski w ocenie)? Czy złożenie wniosku w planowanym naborze na ten sam projekt będzie powodowało konieczność wycofania wcześniejszego wniosku z innego naboru?

Odpowiedź 2:  Jedną z zasad funduszy strukturalnych jest zakaz podwójnego dofinansowania tego samego projektu, lub części jego kosztów z różnych źródeł publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania). W tym celu każdy Wnioskodawca, partner, podmiot realizujący składa załącznik, w którym oświadcza, iż nie otrzymał/nie przyznano mu środków publicznych na te same wydatki kwalifikowalne. Jeśli otrzymał kwotę ze źródeł publicznych przewidzianą na wydatki kwalifikowalne określone we Wniosku w części VI, wartość dofinansowania zostaje pomniejszona o tę kwotę.

Powyższy dokument zawarty został w „Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR RPO WiM na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu” (załącznik do Regulaminu konkursu). Dodatkowo Wnioskodawca, składając dany załącznik zostaje zobligowany, że po otrzymaniu innych środków publicznych na finansowanie tych samych wydatków kwalifikowalnych, poinformuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą (IZ), wskazując także wysokość kwoty, jaka została przyznana.

Można złożyć  wniosek o dofinansowanie tego samego projektu w planowanym naborze, nawet jeśli został on już złożony w poprzednim. Złożenie takiego wniosku nie będzie powodowało konieczności wycofania wcześniejszego wniosku z innego naboru.

Niemniej jednak przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, należy wystąpić do IZ z pismem z informacją, w której beneficjent oficjalnie odstępuje od realizacji jednego z projektów.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23.

Termin, od którego można składać wnioski

23.01.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

21.04.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2023 r.

Miejsce składania wniosku

1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101,

lub

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 1 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

2. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, przesyłką rejestrowaną (zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe), za pośrednictwem posłańca lub kuriera. Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu Departamentu EFRR lub do Kancelarii Ogólnej (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu upływu terminu na złożenie dokumentacji - decyduje data nadania. W przypadku złożenia wniosku w innej komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego niż wskazana w ogłoszeniu, za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Departamentu lub do Kancelarii Ogólnej. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery;
  • Tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe  i powiązane parkingi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

55 625 965,16 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 18.04.2023 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (od 14.03.2023 r. do 17.04.2023 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (od 14.02.2023 r. do 13.03.2023 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (od 30.01.2023 r. do 14.02.2023 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

 

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 44, 89 521 96 92, 89 521 96 57, 89 521 96 48 oraz 89 521 96 61 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.kultura@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 18.04.2023 r.

2023-04-18

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (od 14.03.2023 r. do 17.04.2023 r.)

2023-03-15

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (od 14.02.2023 r. do 13.03.2023 r.)

2023-02-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (od 30.01.2023 r. do 14.02.2023 r.)

2023-01-30

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2022-12-19

Wytyczne ministerialne zip

2022-12-19

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa. Konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.