Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.5

Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

zakończony     od: 2016-08-30 do: 2016-09-28
Komunikaty
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę 22 grudnia 2016 r.
 

Etapy oceny projektów
Informacje
Komunikaty

11 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/16 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii.

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalno-merytorycznej,
umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych, a także dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego. Przyczyną wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie jest dostosowanie kwestii
oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego. 

Przedmiotowe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Termin, od którego można składać wnioski

30 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91  

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

  • Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.
  • Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane  następujące typy projektów:

a)    budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji /trigeneracji;

b)    budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE;

c)    budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;

d)    budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako element uzupełniający projektu,

e)     dopuszczalne są projekty do 1 MW włącznie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu
 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku pomocy de minimis maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

132 783 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 48

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 72

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/16

2016-07-26

Regulamin konkursu

2016-10-19

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2016-07-26

Szacunkowe wartości emisji w zależności od rodzaju spalanego opału

2016-07-26

Zał.1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-07-26

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-07-26

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-08-01

Zał. 3.1 Analiza finansowo- ekonomiczna

2016-07-26

Zał. 3.2 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-07-26

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-26

Zał 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-07-26

Zał 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-26

Zał.7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych)

2016-07-26

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-07-26

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-26

Zał. 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-26

Zał. 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-26

Zał. 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-26

Zał. 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-26

Zał. 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-26

Zał. 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności sporządzenia programu rewitalizacji

2016-07-26

Zał. 16 Lista sprawdzająca do oceny strategii niskoemisyjnej lub innego równoważnego dokumentu

2016-07-26

Zał. 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-07-26

Zał. 17 Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP)

2016-07-26

Zał. 18 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-29

Zał. 19 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-19

Zał. 19 Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-07-26

Zał. 20 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-07-26

Zał. 21 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-07-26

Zał. 22 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-26

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-07-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej

2016-07-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-07-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-07-26

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-26

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-07-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.