Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

zakończony     od: 2016-10-03 do: 2016-11-03
Komunikaty

Informujemy, że 10 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16 po procedurze odwoławczej.
W ramach ww. procedury trzy projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Wyniki naboru

Informujemy, że 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16.

W ramach konkursu osiemnaście projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania. 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Publikujemy załącznik nr 1, który zawiera sprostowanie do Regulaminu konkursu, dotyczące omyłki pisarskiej. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16

Typ projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Termin, od którego można składać wnioski

03.10.2016

Termin, do którego można składać wnioski

03.11.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 • Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową – adres prowadzenia działalności) jest położona na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 1. Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b. Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje  i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

c. Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d.  Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla projektów podmiotów publicznych: wartość dofinansowania wynosi 85%, w tym: - wsparcie finansowe EFS wynosi 85% - budżet państwa wynosi 0%. Dla projektów podmiotów niepublicznych wartość dofinansowania wynosi 95%, w tym: - wsparcie finansowe EFS wynosi 85% - budżet państwa wynosi 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 341 920,69 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

 

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

     Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, 

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

     Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

   

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Wniosek o dofinansowanie projektu

2016-08-23

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-08-23

Załącznik 3 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-08-23

Załącznik 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2016-08-23

Załącznik 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-23

Załącznik 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-08-23

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-08-23

Załącznik 8 Kryteria wyboru projektów - wymogi formalne

2016-08-23

Załącznik 9 Kryteria wyboru projektów - kryteria formalne

2016-08-23

Załącznik 10 Kryteria wyboru projektów - kryteria merytoryczne

2016-08-23

Załącznik 11 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

2016-08-23

Załącznik 12 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

2016-08-23

Załącznik 13 Wykaz z Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej

2016-08-23

Załącznik 14 Lista sprawdzająca

2016-08-23

Załącznik 15 Kwalifikacja projektów

2016-08-30

Załącznik 15.1 Lista sprawdzająca do weryfikacji

2016-08-30

Załącznik 15.2 Najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji

2016-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS