Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych (typ 2), RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/16

zakończony     od: 2016-09-30 do: 2016-10-21
Wyniki naboru

27 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/16.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Etapy oceny projektów

15 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.03.02-IZ-00-28-001/16.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 15 listopada 2016 r.

09 listopada 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.03.02-IZ-00-28-001/16 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK wyjaśnień dotyczących ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w ramach

Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych (typ 2) RPO WiM 2014-2020

Konkurs nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2016

Termin, do którego można składać wnioski

21 października 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2017

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

 

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji:

• kwalifikacyjne kursy zawodowe

• kursy umiejętności zawodowych

Wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 969 963,88 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 6.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-08-25

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-08-25

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-25

Załącznik 4 Karta oceny formalnej

2016-08-25

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej

2016-08-25

Załacznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-08-25

Załącznik 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-08-25

Załącznik 8 Zestawienie najważniejszych informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu

2016-08-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS