Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru

25 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16 Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Aktualizacji podlegają również następujące załączniki do regulaminu  konkursu tj.:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu.


Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych wyboru projektów w ramach  Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do umowy  o dofinansowanie projektu

 

Aktualizacja załącznika nr 3 polega na dodaniu w części „Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:” brakującego załącznika stanowiącego podstawę oceny kryteriów merytorycznych specyficznych, a mianowicie:

  • List intencyjny/ wstępna umowa dot. współpracy zawarta z potencjalnym kontrahentem zagranicznym (dotyczy Poddziałania 1.4.4).
  • Oświadczenie (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca), że realizacja projektu nie spowoduje spadku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy Poddziałania 1.2.1).
  • Agenda badawcza (dotyczy Poddziałania 1.2.1, typ 1).

 

Jednocześnie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, ze względu na dodanie dodatkowego załącznika w Poddziałaniu 1.4.4. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 26 września 2016 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS