Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

3.2

Działanie 3.2 E-zdrowie

aktualny     od: 2017-05-29 do: 2017-08-16
Komunikaty

Informujemy o aktualizacji Regulaminu i ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie terminu zakończenia naboru przedmiotowego konkursu, tj. z 14 lipca 2017 r. na 16 sierpnia 2017 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ-00-28-001/17 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 4.07.2017 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o aktualizacji Regulaminu i ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian (§ 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 Regulaminu oraz zapisów Ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 w zakresie terminu zakończenia naboru przedmiotowego konkursu tj. z 28 czerwca 2017 r. na 14 lipca 2017 r. (dzień zamknięcia naboru) (§ 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 Regulaminu ww. konkursu).

Wprowadzona zmiana pozwoli na zapoznanie się Wnioskodawców z wynikami poprzedniego konkursu z zakresu e-zdrowia (nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16, którego rozstrzygnięcie jest planowane na koniec czerwca 2017 r.) oraz wykluczy składanie przez Wnioskodawców wniosków w kolejnym konkursie na te same projekty.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ-00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 12 czerwca 2017 r. 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Konkurs numer RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17.

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy
Poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.  

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów ukierunkowane na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia:

  1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.
  2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia, przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

 

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Preferencjami objęte zostaną projekty:

  • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
  • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
  • realizowane w partnerstwie,

polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 – transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 388 921,22 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 04.07.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (12.06.2017– 03.07.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

       ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512-54-82

89 512-54-83

89 512-54-85

89 512-54-86

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

lub

Michał Borowski m.borowski@warmia.mazury.pl

Marzena Dela m.dela@warmia.mazury.pl

Emilia Janicka e.janicka@warmia.mazury.pl

Andrzej Hurło a.hurlo@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 93 85 
89 521 96 52
89 521 96 23

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 04.07.2017 r.

2017-07-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (12.06.2017–3.07.2017)

2017-06-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-04-25

Wytyczne ministerialne

2017-04-26

Dokumenty dodatkowe

2017-04-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS