konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.2.2

Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

zakończony     od: 2016-11-30 do: 2017-02-28
Komunikaty

22 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie zmiany Załącznika nr 19 (Wzór umowy o dofinansowanie) do Regulaminu konkursu RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16.

Wyniki naboru

22 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - to projekt, który uzyskał dofinansowanie w tym konkursie.

 

Całkowity koszt projektu to 33 333 160,80 złotych, z czego dofinansowanie wynosi 12 248 655,37 złotych.

Etapy oceny projektów
Informacje

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.2. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, konkurs nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16.

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałekpiątek:  8:0015:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga obejmująca m.in.:
  • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś,
  • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich,
  • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
  • korektę łuków poziomych i pionowych,
  • poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
  • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
  • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę infrastruktury kolidującej,
  • wycinkę kolidujących drzew.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 565 435,10 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 22.05.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się § 14 Regulaminu konkursu 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
ul. Głowackiego 17,

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 512 54 82

             89 512 54 83

             89 512 54 85

             89 512 54 86 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl

Natalia Dzieniszewska-Wysocka n.dzieniszewska-wysocka@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 49

       89 521 96 15

       89 521 96 37

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

2016-12-02

Regulamin konkursu

2016-11-28

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-28

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-28

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-11-28

Załącznik 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-11-28

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-11-28

Załącznik 4 Wzór karty do weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-28

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-11-28

Załącznik 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-28

Załącznik 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-11-28

Załacznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-11-28

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne

2016-11-28

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych obligatoryjnych

2016-11-28

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych obligatoryjnych

2016-11-28

Załącznik 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych obligatoryjnych

2016-11-28

Załącznik 12.1 Do wzoru listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-11-28

Załącznik 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych

2016-11-28

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych

2016-11-28

Załącznik 15 Wzór karty oceny kryteria premiujące

2016-11-28

Załącznik 16 Karta z definicjami kryteria premiujące

2016-11-28

Załącznik 17 Regulamin Komisji Oceny Projektu

2016-11-28

Załącznik 18 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie

2016-11-28

Załącznik 19 Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 22.05.2017 r.

2017-05-24

Załącznik 19 Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-11-28

Załącznik 20 Wzór aneksu do umowy

2016-11-28

Załącznik 21 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-11-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.