konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.1.2

Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

zakończony     od: 2016-11-29 do: 2017-02-28
Wyniki naboru

W związku z wyborem projektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, po wyrażeniu zgody na obniżenie dofinansowania do wysokości 9 742 339,71 zł i poziomem dofinansowania 84,99 % wydatków kwalifikowalnych projektu przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową.

Komunikaty

Konieczność aktualizacji załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu – „Wzoru umowy o dofinansowanie projektuwynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (załącznik nr 22 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów lub ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów czy ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany umożliwią beneficjentom dostarczenie:

 • ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę,
 • ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego,

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie;

 • dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy

w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego kolejne zabezpieczenie umowy.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika nr 19 i Nr 22, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie projektu pod przedmiotowym konkursem.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załączników nr 19 i nr 22, podjęto decyzję o jego aktualizacji.
Powyższe zmiany obowiązują od 16 sierpnia 2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.


Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informacje

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) informuje o zmianie wysokości alokacji na nabory w Poddziałaniach: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych oraz 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, które rozpoczną się w grudniu 2016 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 5 października 2016 r. wsparcie chorób psychicznych będzie możliwe dopiero po opublikowaniu map potrzeb zdrowotnych w tym obszarze oraz przyjęciu przez ww. Komitet właściwych rekomendacji. W konsekwencji konieczne było wyłączenie przedsięwzięć z zakresu psychiatrii z możliwości ubiegania się o dofinansowanie RPO WiM 2014-2020 w zaplanowanych
na 2016 rok konkursach. Zmianie uległy zatem kwoty zaplanowane na konkursy, które obecnie wynoszą:

w Poddziałaniu 9.1.1 - 10 520 008,00 euro;
w Poddziałaniu 9.1.2 - 10 218 753,00 euro.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznyc ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2  Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:0015:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek".   

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów.

W przypadku projektów wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających oddziały geriatryczne).

W przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT Elbląg.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane  następujące typy projektów:

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia (dokument stanowiący ramy strategiczne dla interwencji w sektorze ochrony zdrowia) wspierane będą m.in. projekty polegające na:

Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: 

 • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).

Schemat B przeznaczony jest  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych): 

 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu); 
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym,  w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia  (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).

Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń (wg danych NFZ z I półrocza 2016 r.) oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:

 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).
   

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

44 254 353,61 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

lub

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

2016-12-02

Regulamin konkursu

2016-11-29

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-29

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-11-29

Załącznik 3.1. do Instrukcji wypełniania załączników – studium wykonalności

2016-11-29

Załącznik 3.2 do Instrukcji wypełniania załączników

2016-11-29

Załącznik 4 Wzór karty do weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-29

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-11-29

Załącznik 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-29

Załącznik 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-11-29

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-11-29

Załącznik 9 wzór listy sprawdzającej kryteria formalne

2016-11-29

Załącznik 10.1 Wzor karty oceny kryteriów merytorycznych schemat A

2016-11-29

Załącznik 10.2 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 11.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych schemat A

2016-11-29

Załącznik 12 do Wzoru listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-11-29

Załącznik 12.1 Listy sprawdzające kryteria merytoryczne ogólne specyficzne schemat A

2016-11-29

Załącznik 12.2. Listy sprawdzające kryteria merytoryczne ogólne specyficzne schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 13.1 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych schemat a

2016-11-29

Załacznik 13.2 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 14.1 Karta oceny kryteriów merytorycznych premiujących schemat A

2016-11-29

Załącznik 14.2 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 15.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych schemat A

2016-11-29

Załącznik 15.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 16.1 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących schemat A

2016-11-29

Załącznik 16.2 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących – schemat B i C

2016-11-29

Załącznik 17 Regulamin Komisji Oceny Projektu

2016-11-29

Załącznik 18 Lista sprawdzająca

2016-11-29

Załącznik nr 19 Umowa o dofinansowanie – obowiązuje od 16.08.2017 r.

2017-08-16

Załącznik 19 Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-11-29

Załącznik 20 Wzór aneksu

2016-11-29

Załącznik 21 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-11-29

Załącznik nr 22 Instrukcja zabezpieczeń – obowiązuje od 16.08.2017 r.

2017-08-16

Załącznik 22 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

2016-11-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-11-29

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kontroli

2016-11-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-11-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

2016-11-29

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-11-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji PS

2016-11-29

Wytyczne PGD

2016-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.