konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.3

Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

zakończony     od: 2016-12-30 do: 2017-03-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dotyczące zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:0015:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek".   

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach  dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście realizacji strategii ZIT bis, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT bis.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane  następujące typy projektów:

Budowa, przebudowa dróg w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT bis) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym m.in.:

  • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe, pętle autobusowe, przystanki/wiaty i inne niezbędne urządzenia drogowe;
  • budowa, przebudowa lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń;
  • budowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych;
  • budowa lub remont chodników (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu);
  • budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt;
  • budowa, przebudowa lub remont ciągów, ścieżek rowerowych (jako część projektu);
  • budowa lub przebudowa oświetlenia (wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, jako część projektu);
  • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (itp. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych);
  • budowa przebudowa / kanalizacji teletechnicznej; przebudowa infrastruktury kolidującej. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w załącznikach do Regulamin konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 248 630,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w & 14 Regulaminu konkursu 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Marta Bazydło m.bazydlo@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Anna Świątkowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk-Zalewska p.zalewska@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 18

89 521 96 48

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 72

89 521 96 57

89 521 96 71

89 521 96 73

89 521 93 72

89 521 93 80

        89 521 93 63

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-11-29

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-11-29

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-11-29

Załącznik 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-11-29

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-11-29

Załącznik 4 Wzór karty do weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-29

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-11-29

Załącznik 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-11-29

Załącznik 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-11-29

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-11-29

Załącznik 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych obligatoryjnych

2016-11-29

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych obligatoryjnych

2016-11-29

Załącznik 12 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-11-29

Załącznik 12.1 do Wzoru listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2016-11-29

Załącznik 13 Lista sprawdzająca do oceny stategii niskoemisyjnej

2016-11-29

Załącznik 14 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych

2016-11-29

Załącznik 15 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych

2016-11-29

Załącznik 16 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących

2016-11-29

Załącznik 17 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych premiujących

2016-11-29

Załącznik 18 Regulamin KOP

2016-11-29

Załącznik 19 Lista sprawdzająca do umowy dofinansowania

2016-11-29

Załącznik 20 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-11-29

Załącznik 21 Wzór aneksu

2016-11-29

Załącznik 22 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-11-29

Załącznik 23 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-11-29

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-11-29

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

2016-11-29

Wytyczne w sprawie zalecanych licencji

2016-11-29

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-11-29

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-11-29

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-11-29

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków

2016-11-29

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-11-29

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans

2016-11-29

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych

2016-11-29

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2016-11-29

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-11-29

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-11-29

Rekomendacja ZIT MOF Ełk – ZIT” (bis)

2016-12-02

Wniosek o wydanie rekomendacji związku ZIT MOF Ełk

2016-12-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.