Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.5.3

Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

zakończony     od: 2017-05-09 do: 2017-05-12
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w naborze RPWM.01.03.03/01.05.03-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.:

  • Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF),
  • Działania 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Nowoczesne firmy 

Poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

Konkurs nr RPWM.01.03.03/01.05.03-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

9 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, którego projekt znajduje się w Wykazie projektów zidentyfikowanych w Załączniku nr 24 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru wsparty zostanie projekt w zakresie wdrażania instrumentów finansowych, wskazany w wykazie projektów pozakonkursowych, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

W ramach Poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) wdrażane będą następujące instrumenty finansowe:

  1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany inwestycyjne przedsiębiorców,
  2. Fundusze poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych,
  3. Fundusz pożyczek z premią,
  4.  Pilotażowy fundusz inwestycyjny podwyższonego ryzyka nastawiony na finansowanie projektów o charakterze innowacyjnym

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wskazane są w Szczególowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

208 124 880 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

-

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Godziny pracy punktu
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Marzena Radziszewska: m.radziszewska@warmia.mazury.pl; tel. 89 521 96 41

Justyna Mordas: j.mordas@warmia.mazury.pl; tel. 89 521 96 26

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-05-04

Wytyczne ministerialne zip

2017-05-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.