Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.3

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-03-04
Wyniki naboru

Informujemy o ogłoszeniu ostatecznej listy umów o dofinansowanie projektów.

Informujemy, że 24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. W ramach konkursu 2 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 31 marca 2016 r. zakończyliśmy etap oceny formalnej. Natomiast na 1 kwietnia 2016 r. planowane jest rozpoczęcie oceny merytorycznej.

Komunikaty

Instytucja Ogłoszająca Konkurs informuję, że:

W załączniku nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego (w części C - kryteria merytoryczne wyboru projektów) wystąpiła omyłka w przyporządkowaniu przypisu (" * "). Dotyczy on punktacji przyznawanej podczas oceny projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.

Poprawiony załącznik dostępny jest w części "Pliki do pobrania".

Zmiana regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Informacje

W związku Zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r., który skutkuje utratą statusu akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18 stycznia br. wprowadził zmianę do regulaminu konkursu.

Zmianie ulegają zapisy regulaminu konkursu: rozdział 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.4 Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie, w którym wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie projektu: od 18.01.2016 r. do 19.02.2016 r. oraz planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z 31.03.2016 r. na 30.04.2016 r.

Załączniki do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Przedmiotowa zmiana do regulaminu konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maja 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek złóż w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie instytucji ogłaszającej konkurs osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które posiadają akredytację przyznaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 

Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych
i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych  w tym m.in. :

a)    wspieranie tworzenia grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania im niezbędnego wsparcia doradczego;

b)    czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń
dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;

c)    szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;

d)    doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;

e)    dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;

f)     wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia
i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;

g)    prowadzenie badań nisz rynkowych;

h)    wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej        i paktów na rzecz ekonomii społecznej.

Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia, w tym:

a)    specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne               i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków

b)    wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo
i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c)  wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność
do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej przedsiębiorstwa społecznego;

d)  przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , na:

-        założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;

-        zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych;

e)  przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres
do 12 miesięcy na:

-        założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;

-        zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.

Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:

a)    specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne                i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków;

b)    wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c)    przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każdą nowo zatrudnioną
lub przystępującą osobę fizyczną;

d)    przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do

e)    12 miesięcy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.

Typ projektu nr 2 i 3 może być realizowany jedynie w połączeniu
z typem projektu nr 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane zostały w szczegółowym opisie osi priorytetowej włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% - poziom ten jest pomniejszany o wniesiony przez beneficjenta wkład własny (wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
rops@warmia.mazury.pl

Telefon:

89 521 95 42

Faks:

89 52 19 509

w poniedziałek od 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-02-18

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-01-18

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2015-11-29

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu - wniosek o dofinansowanie

2015-11-29

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku

2015-11-29

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu - Umowa o dofinansowanie

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 1

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 2

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 3

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 4

2015-11-29

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Katalog cen rynkowych 5

2015-11-29

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu - Karta weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-29

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - Karta oceny kryteriow formalnych

2015-11-29

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej

2016-03-18

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej - wersja nieaktualna

2015-11-29

Załącznik nr 8 do regulaminu Konkursu – Wymogi formalne

2015-11-29

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu – Kryteria formalne

2015-11-29

Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu – Kryteria merytoryczne

2015-11-29

Załącznik nr 11 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

2015-11-29

Załącznik nr 12 - Umowa o przyznanie środków finansowych

2015-11-29

Załącznik nr 13 do regulaminu konkursu - Formularz rekrutacyjny

2015-11-29

Załącznik nr 14 do regulaminu konkursu - Regulamin przyznawania środków finansowych

2015-11-29

Załącznik nr 15 do regulaminu konkursu – Karty oceny formularza rekrutacyjnego

2015-11-29

Załącznik nr 16 do regulaminu konkursu – Biznesplan

2015-11-29

Załącznik nr 17 do regulaminu konkursu – Wymagania dotyczące oceny biznesplanu

2015-11-29

Załącznik nr 18 do regulaminu konkursu – Karta oceny formalnej biznesplanu

2015-11-29

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej biznesplanu

2015-11-29

Załącznik nr 20 do regulaminu konkursu – Wniosek o przyznanie środków finansowych

2015-11-29

Załącznik nr 21 do regulaminu konkursu – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

2015-11-29

Załącznik nr 22 do regulamin konkursu – Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2015-11-29

Załącznik nr 23 do regulaminu konkursu - Umowa o udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

2015-11-29

Załącznik nr 24 - Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

2015-11-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.